17 דצמבר 2017 כ"ט כסלו תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 116/2017
לאספקת מתגים אופטיים ושירותי תחזוקה

מכרז מספר: 116/2017
מועד פרסום: 06.03.2017
מועד אחרון להגשה: 23.04.2017 בשעה 12:00
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מספר 116/2017
לאספקת מתגים אופטיים ושירותי תחזוקה

  

מכבי שירותי בריאות מעוניינת  להתקשר עם  ספק אחד המסוגל לספק לה מתגים אופטיים OEM של Brocade, ותחזוקת מתגים אופטיים  אלה, ואלה הקיימים במכבי, הכל על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • הכנסותיו בשנים 2014-2015, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 2,000,000 ₪ לכל אחת מהשנים.
  • המציע הינו יצרן מתגים אופטיים OEM מורשה של Brocade (Fiber Channel).
  • מסוגל לספק למכבי את המתגים האופטיים נשוא המכרז וכן שירותי תחזוקה מלאים למתגים אלה.
  • הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של 3 שנים לפחות, באספקת ובתחזוקת מתגים אופטיים OEM של Brocade  וכל השירותים הכרוכים בכך.
  • עומדים לרשותו לפחות 3 טכנאים מוסמכים בהתקנת/הגדרת/תחזוקת מתגים אופטיים OEM של Brocade, בעלי הסמכות מטעם Brocade  או המציע עצמו.
  • מפעיל מוקד טלפוני מאויש לקבלת קריאות שירות ומתן תמיכה טכנית, זמין 24 שעות במשך כל ימות השנה.
  • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.
המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00, החל מיום 6.3.17 ועד ליום 15.3.17, ויהא זכאי לקבל את מסמכי המכרז כנגד מסירת פרטי התקשרות (שם, דואר אלקטרוני, טלפון). ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני mandel_an@mac.org.il. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 23.4.17 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.