17 ינואר 2018 א' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 119/2017
לרכישת מערכות על-קול (US) איברים

מכרז מספר: 119/2017
מועד פרסום: 27.04.2017
מועד אחרון להגשה: 26.06.2017 בשעה 12:00
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מספר 119/2017
לרכישת מערכות על-קול (US) איברים

  

מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק מערכות על קול (UltraSound-US) איברים, לרבות שירותי תחזוקה שוטפת, ביקורת טכנית, ותיקונים. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-2 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • הכנסותיו בשנים 2015-2016, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 1 מיליון ₪ לכל אחת מהשנים.
 • בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
 • למערכת המוצעת על ידו אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
 • למערכת המוצעת על ידו אישור אמ"ר תקף.
 • מסוגל לספק למכבי בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר, את כל השירותים נשוא המכרז זה.
 • ליצרן המערכות המוצעות ותק של 5 שנים לפחות, בייצור מערכות US איברים, אספקתן בישראל ו/או באירופה ו/או ארה"ב ו/או קנדה ו/או יפן ו/או אוסטרליה.
 • לספק, או לספק וליצרן יחדיו, ניסיון מוכח בישראל של שנתיים לפחות באספקת מערכות US איברים, על  כל רכיביהן, ובמתן כל השירותים נשוא מכרז זה.
 • המערכת המוצעת (דגם קיים או דגם משודרג) פועלת לפחות במשך השנתיים האחרונות בלפחות שלושה בתי חולים ציבוריים בארץ.
 • הספק בעל מערך שרות בישראל בפריסה ארצית הכולל לפחות שלושה טכנאים ואיש אפליקציה אחד בעלי הסמכה מטעם היצרן ובעלי ניסיון של לפחות שנתיים, כל אחד, בתחזוקת מערכות US והשירותים נשוא המכרז.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
 • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.
  המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 27.4.17 ועד ליום 11.5.17. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
  המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 26.6.17 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
  ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.