17 ינואר 2018 א' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 122/2017
לאספקת שירותי אבחון ומיון עובדים

מכרז מספר: 122/2017
מועד פרסום: 27.04.2017
מועד אחרון להגשה: 21.06.2017 בשעה 12:00
 
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מספר 122/2017
לאספקת שירותי אבחון ומיון עובדים

  


מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם עד 2 ספקים המסוגל/ים לספק למכבי שירותי אבחון ומיון עובדים.
הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-3 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • הכנסותיו בשנים 2015-2014, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 1,300,000 ₪ כולל מע"מ לכל אחת מהשנים.
 • מסוגל לספק למכבי את השירותים נשוא מכרז זה בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר, למעט מבחני אמינות שיתבצעו כחלק מיום אבחון במתקני הספק, אותם יוכל לבצע באמצעות קבלן משנה/אחר על אחריותו ועל חשבונו.
 • ב-3 השנים האחרונות (2014-2016) ביצע, בממוצע, לפחות 4,000 בחינות מיון בכל שנה. היקף זה נדרש מכיוון שמשקף יכולת המציע לספק את השירותים בהיקף הנדרש ובלוח זמנים קצר.
 • מעסיק באופן קבוע ו/או קשור בהסכם התקשרות קיים - עם לפחות 10 פסיכולוגים הרשומים בפנקס הפסיכולוגים, כאשר מתוכם לפחות 5 בעלי מומחיות בתחום הפסיכולוגיה החברתית/תעסוקתית/קלינית.
 • מקיים באופן סדיר תהליכי תיקוף ובקרה על תהליך האבחון והמיון.
 • בחזקתו ובשימושו מערכת ממוחשבת לצורך ביצוע בחינות מיון ראשוני ממוחשבות להפעלה במתקני מכבי, כמפורט בסעיף 3 במפרט (נספח א').
 • בבעלותו ו/או עומדים לרשותו מתקנים בהם הוא מספק את השירותים נשוא מכרז זה ב-3 ערים לפחות, כאשר לכל הפחות עיר אחת ממוקמת בכל אחד מהאזורים הבאים: אזור המרכז, אזור הצפון ואזור הדרום.
 • בחזקתו ובשימושו מערכת מבחנים יעודית לאבחון ומיון עובדים לתפקידי ניהול בכיר, לפחות במתקן אחד במרכז הארץ שבבעלותו ו/או העומד לרשותו.
 • הינו בעל נסיון מוכח בישראל ב- 3 השנים האחרונות (2014-2016) לפחות, באספקת השירותים נושא מכרז זה, בלפחות 3 גופים/מוסדות בהם מועסקים לכל הפחות 1,000 עובדים.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציוני האיכות המזעריים הנדרשים.
 • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.
  המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 27.4.17 ועד ליום 11.5.17. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
  המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 21.6.17 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
  ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.