18 דצמבר 2017 ל' כסלו תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 101/2017
לאספקת אספקה, התקנה ואחזקת מערכת מיזוג אויר במרכז רפואי יבנה

מכרז מספר: 101/2017
מועד פרסום: 29.05.2017
מועד אחרון להגשה: 29.06.2017 בשעה 12:00
 
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)
 

מכרז מכרז פומבי רגיל מספר 101/2017
לאספקת אספקה, התקנה ואחזקת מערכת מיזוג אויר במרכז רפואי יבנה

  


מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק, להתקין ולתחזק מערכות VRF במרכז הרפואי ברחוב גיבורי חייל 1 ביבנה. השירות כולל:
אספקה, התקנה ואחזקה של 3 מערכות VRF ; פירוק ופינוי של  צ'ילרים ישנים מגג הבניין ויחידות פנימיות.
הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל.
 • בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
 • הכנסותיו בשנים 2014-2015, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן  לפחות 1,900,000 ₪ לכל אחת מהשנים.
 • בעל רישיון קבלן רשום לעבודות מיזוג אויר, בסיווג ב-170 סוג 2 לפחות, על פי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסיות, התשמ"ח-1988.
 • בידיו אישור מיבואן רשמי של המערכות בארץ שהינו מוסמך ומאושר להתקין את המערכות המוצעות ומתן שירות אחזקה לאחר ההתקנה. במקרה שבו היבואן הרשמי הוא המציע, יציג היבואן אישור היצרן על היותו נציגו המורשה להתקין ולתחזק את המערכות המוצעות.
 • מסוגל לספק למכבי את המערכות ושירותי התחזוקה בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר, למעט עבודות שינוע, עבודות צנרת, פחחות וחשמל.
 • הינו בעל נסיון מוכח בישראל של 3 שנים לפחות (בין 2014-2016), בהתקנת 3 מערכות בסך הכל, בתפוקה כוללת של לפחות 100 טון קירור לפרויקט, ובמתן שירותי אחזקה למערכות אלו
 • ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 10,000 ₪
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט.
 • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך, והשתתף בסיור קבלנים שייערך ביום ב', 12.6.17. ההשתתפות בסיור הינה חובה ומותנית בהצגת חוברת חתומה. 
  המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 29.5.17 ועד ליום 11.6.17. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
  המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 29.6.17 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
  ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.