23 נובמבר 2017 ה' כסלו תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 118/2017
לאספקת מקררים לאחסון תכשירים רפואיים 

מכרז מספר: 118/2017
מועד פרסום:  01.06.2017
מועד עדכון: 19.07.2017
מועד אחרון להגשה: 07.08.2017
מסמכי המכרז >>

מודעה מעודכנת >>

מודעה לעיתון >>


נספח למסמכי המכרז>>

נספח: נוהל משרד הבריאות מספר 126 >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מס' 118/2017
לאספקת מקררים לאחסון תכשירים רפואיים

מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם עד שני ספקים המסוגל/ים לספק למכבי מקררים לאחסון תכשירים רפואיים וכן ציוד, שירותי הדרכה ואחזקה בפריסה ארצית. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו, ועומדים בדרישות נוהל משרד הבריאות 126 "תנאי אחסון והובלה של תכשירים" מינואר 2014.
מכבי שירותי בריאות מודיעה בזאת על שינויים במסמכי המכרז הנדון שפורסם ביום 1.6.17 כמפורט להלן וכפי שעודכנו ונרשמו במסמכי המכרז:
1. הסעיפים הבאים בפרק המנהלה יחלפו בנוסח הבא:
סעיף 4.1.6
מסוגל לספק למכבי את המקררים, הציוד והשירותים בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר. למעט שירותי תחזוקה אותם ניתן לספק באמצעות קבלן משנה מטעם המציע.
סעיף 4.1.9
בידיו אישור ממעבדה מוסמכת בארץ לאב הטיפוס של המקרר המוצע על ידו בדבר תקינות ופעילות מערכות ובדיקת פיזור טמפרטורה בחלל המקרר וכיול, כמוגדר בסעיף 3.3.3.8 בנוהל 126 של משרד הבריאות "תנאי אחסון והובלה של תכשירים".
2. נקבעו מועדים חדשים.
3. מסמך עדכון יצורף לחוברת המכרז.
המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00, החל מיום 20.7.17 ועד ליום 27.7.17.
המועד האחרון להגשת ההצעות יהיה  7.8.17 בשעה 12:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה!
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 -------------------------------------------------------------- 
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-2 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • הכנסותיו בשנים 2014-2015, לפי כללי חשבונאות מקובלים, ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות, הן 1 מיליון ₪ לכל אחת מהשנים לפחות.
 • ככל שמוצע מקרר שהוגדר על ידי היצרן כ"מקרר רפואי" (medical grade) – בידיו אישור FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
 • בידיו אישור מיצרן המקררים המוצעים כי הוא נציגו המורשה בארץ.
 • מסוגל לספק למכבי את המקררים, הציוד והשירותים בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
 • הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של שלוש שנים לפחות, באספקת מקררים לאחסון תכשירים רפואיים וכל השירותים הכרוכים בכך, לרבות שירותי תחזוקה.
 • כל הציוד והשירותים המוצעים על ידו עומדים בדרישות נוהל משרד הבריאות 126 מינואר 2014 "תנאי אחסון והובלה של תכשירים".
 • לאב הטיפוס של המקרר המוצע על ידו יש אישור ולידציה מאת היצרן.
 • עומדים לרשותו לפחות 3 טכנאי שירות, התקנה ותיקונים, כולל רכב לכל טכנאי, שכל אחד מהם הינו בעל תעודת הסמכה רשמית כטכנאי (לפחות) באחד מהתחומים הבאים: קירור, מיזוג, חשמל.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציוני האיכות המזעריים הנדרשים.
 • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.
המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 1.6.17 ועד ליום 15.6.17. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 7.8.17 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.