18 דצמבר 2017 ל' כסלו תשע"ח

מכרזים חדשים

י

מכרז פומבי רגיל מספר 125/2017
לאספקת שירותי תחזוקה לציוד רפואי קטן במתקני מכבי

מכרז מספר: 125/2017
מועד פרסום: 20.07.2017
מועד אחרון להגשה: 30.08.2017 בשעה 12:00
נספח א1: נספח זה יימסר לידי הנרשמים למכרז
נספח א2: נספח זה יימסר לידי הנרשמים למכרז
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מספר 125/2017
לאספקת שירותי תחזוקה לציוד רפואי קטן במתקני מכבי

  מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם ספק אחד ספק אחד המסוגל לספק למכבי שירותי תחזוקה לציוד רפואי קטן במתקני מכבי, הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-3 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • הכנסותיו בשנים 2015-2014, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 900,000 ₪ לכל אחת מהשנים.
 • מסוגל לספק למכבי בעצמו, ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו, שירותי תחזוקה לציוד רפואי קטן במתקני מכבי, כמוגדר במסמכי המכרז.
 • הוא ו/או קבלני המשנה מטעמו בעלי ניסיון מוכח בישראל של לפחות 3 שנים עד מועד פרסום מכרז זה, באספקת שירותי תחזוקה לציוד רפואי קטן וכל השירותים הכרוכים בכך לקופות חולים ו/או בתי חולים.
 • מסוגל לספק את השירות נשוא מכרז זה בפרישה ארצית, לרבות אילת, שטחי יהודה ושומרון ורמת הגולן.
 • עומדים לרשותו לפחות 3 אנשי שירות המספקים שירותי אחזקה לציוד רפואי קטן, ולרשותו של כל אחד מהם רכב צמוד.
 • עמד בציוני האיכות המזעריים הנדרשים.
 • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך, והשתתף בכנס ספקים שייערך ביום ב', 7.8.17. ההשתתפות בכנס הינה חובה ומותנית בהצגת חוברת חתומה. 
  המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 20.7.17 ועד ליום 31.7.17. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
  המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 30.8.17 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
  ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.