22 נובמבר 2017 ד' כסלו תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 128/2017
לרכישת מערכות אוטומטיות וריאגנטים לביצוע בדיקות HBA1C

מכרז מספר: 128/2017
מועד פרסום: 22.06.2017
מועד אחרון להגשה: 31.07.2017 בשעה 12:00
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מספר 128/2017
לרכישת מערכות אוטומטיות וריאגנטים לביצוע בדיקות HBA1C

  


מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק לה מערכות אוטומטיות וריאגנטים לביצוע בדיקות HbA1c. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו,
ההתקשרות היא לתקופה של 5 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-2 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 •  תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • הכנסותיו בשנים 2015-2016, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 2,000,000 ₪ לכל אחת מהשנים.
 • בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
 • מסוגל לספק למכבי מערכות אוטומטיות וריאגנטים לביצוע בדיקות HbA1c בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
 • למערכת המוצעת על ידו קיים אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
 • הינו בעל ניסיון מוכח בישראל ו/או בעולם של שנתיים לפחות באופן רציף באספקה, התקנה ובתמיכה במכשירים לביצוע בדיקות HbA1c ועמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
 • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.
  המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 22.6.17 ועד ליום 5.7.17. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
  המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 31.7.17 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
  ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il