18 דצמבר 2017 ל' כסלו תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 126/2017
לאספקת שירותי תחזוקה לציוד פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק והתפתחות הילד

מכרז מספר: 127/2017
מועד פרסום: 31.08.2017
מועד אחרון להגשה: 07.11.2017 בשעה 12:00
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מספר 127/2017
לאספקת שירותי תחזוקה לציוד פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק והתפתחות הילד

  

 
מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי שירותי אחזקה מתוכננת, אחזקת שבר וביקורת לציוד במכוני פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק והתפתחות הילד של מכבי בכל רחבי הארץ. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-3 תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • הכנסותיו בשנים 2015-2016, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 800,000 ₪ לכל אחת מהשנים.
 • בעל יכולת לספק למכבי בעצמו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו,  שירותי תחזוקה לציוד פיזיוטרפיה במכוני מכבי, כמוגדר במסמכי המכרז.
 • מסוגל לספק את השירות נשוא המכרז בפרישה ארצית, לרבות אילת, שטחי יו"ש, רמת הגולן ומזרח ירושלים. 
 • לרשותו (לרבות באמצעות קבלן משנה) עומדת מעבדה המצוידת במכשור וכלים לטיפול במכשור נשוא מכרז זה.
 • מספק, בעצמו או באמצעות קבלני משנה מטעמו, לפחות במשך 3 השנים האחרונות עד מועד פרסום מכרז זה, שירותי תחזוקה לציוד רפואי וכל השירותים הכרוכים בכך לקופות חולים ו/או בתי חולים.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
 • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך, והשתתף בכנס ספקים שייערך ביום 25.9.17. ההשתתפות בכנס הינה חובה ומותנית בהצגת חוברת חתומה. 
  המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 31.8.17 ועד ליום 19.9.17. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
  המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 7.11.17 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
  ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.