19 ינואר 2019 י"ג שבט תשע"ט

מכרזים חדשים

מכרז פומבי מס' 129/2017
לאספקת מכשור חשמלי למכוני פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק 

מכרז מספר: 129/2017
מועד פרסום: 13.11.2017
מועד אחרון להגשה: 24.12.2017 בשעה 12:00
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 129/2017

 לאספקת מכשור חשמלי למכוני פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק 

 
 מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם עד 4 ספקים המסוגלים לספק למכבי מכשור חשמלי כולל ציוד נלווה, בתחום הפיזיותרפיה, למתקני מכבי ברחבי הארץ בתחומי ארבעת סלי הציוד הבאים :
טנסים ; ביופידבק ; גלים קצרים ; אולטרסאונד.
ניתן להגיש הצעה עבור סל ציוד אחד או יותר. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-2 תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • הכנסותיו בשנים 2015-2016, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 600,000 ₪ לכל אחת מהשנים.
  • בידיו אישור מיצרן כל מכשור מוצע כי הוא נציגו המורשה בארץ.
  • למכשור המוצע אישור אמ"ר בתוקף - כולל תיעוד בדבר עמידה בהתניות הרגולטוריות שהותנו בו ככל שהותנו.
  • מסוגל לספק למכבי את המכשור והאביזרים לפיזיותרפיה נשוא המכרז בפרישה ארצית לרבות יו"ש, רמת הגולן ומזרח ירושלים, בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר, למעט שינוע, שירותי תחזוקה שוטפת ושירותי תיקונים אותם יהא רשאי לספק באמצעות קבלן משנה מטעמו על אחריותו ועל חשבונו.
  • הינו בעל נסיון רציף ומוכח בישראל לפחות ב-3 השנים האחרונות ערב פרסום מכרז זה, באספקת מכשור רפואי וכל השירותים הכרוכים בכך.
  • המכשור החשמלי מהתוצרת המוצעת נמכר באופן שוטף ב-3 שנים האחרונות בלפחות אחת מהמדינות הבאות: ישראל, ארה"ב, קנדה, יפן, אוסטרליה, אחת ממדינות מערב אירופה.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.
המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון), במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 13.11.17 ועד ליום 27.11.17. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 24.12.17 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.