23 אוקטובר 2018 י"ד חשון תשע"ט

מכרזים חדשים

מכרז פומבי מס' 103/2017
הקמה והפעלת מזנון במרכז הרפואי שברח' הופיין בחולון

מכרז מספר: 103/2017
מועד פרסום: 13.11.2017
מועד אחרון להגשה מעודכן: 12.12.2017 בשעה 12:00
 (הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מספר  103/2017
להקמה והפעלת מזנון במרכז הרפואי שברח' הופיין בחולון

מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק לצורך הקמה והפעלה של מזנון ועגלת קפה במרכז הרפואי "הופיין" שברחוב הופיין 13 בחולון ומתן שירותים נוספים הקשורים בהכנת והגשת כיבוד לחברי מכבי, למכבי, לעובדי מכבי ולכל מי שיימצא במרכז הרפואי, הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בתקופה נוספת בת 3 שנים.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז
  • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • הכנסותיו בשנים 2016-2014 מהפעלת בתי קפה ו/או מסעדות חלביות ו/או קפיטריות ו/או מזנונים, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 500,000 ₪ לכל אחת מהשנים.
  • מסוגל לספק למכבי את השירות בעצמו, ולא באמצעות קבלן משנה/אחר, למעט עבודות ההקמה של המזנון.
  • בעלים של רשת ו/או זכיין של רשת ו/או עסק של הפעלת בית קפה ו/או מסעדה חלבית ו/או קפיטריה ו/או מזנון (לא כולל עגלות וקייטרינג).
  • הקים לפחות 2 בתי קפה ו/או מסעדות חלביות ו/או קפטריות ו/או מזנונים והפעילים ב-3 השנים האחרונות עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
  • עמד בכל ציוני האיכות המזעריים הנדרשים.
  • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך, והשתתף בסיור מציעים שייערך ביום ב', 27.11.17. ההשתתפות בסיור הינה חובה ומותנית בהצגת חוברת חתומה.

המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון), במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 13.11.17 ועד ליום 23.11.17. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 12.12.17 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.