20 נובמבר 2018 י"ב כסלו תשע"ט

מכרזים חדשים

מכרז פומבי מס' 134/2017
להפעלת מכון כושר וחוגים במטה מכבי

מכרז מספר: 134/2017
מועד פרסום: 16.11.2017
מועד אחרון להגשה: 20.12.2017 בשעה 12:00
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 134/2017

 להפעלת מכון כושר וחוגים במטה מכבי 

 
מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל להפעיל מכון כושר וחוגים בבניין מטה מכבי בתל אביב, הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שנה אחת. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-4 תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • הכנסותיו בשנים 2015-2016, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 400,000 ₪ לכל אחת מהשנים.
  • בעל יכולת לספק למכבי את השירותים בגינם הגיש הצעה במכרז זה בכוחות עצמו ולא על-ידי קבלן משנה.
  • הינו בעל נסיון מוכח בישראל של לפחות שלוש שנים רצופות עד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, בהפעלת מכוני כושר וחוגים וכל השירותים הכרוכים בכך, לפחות לשלושה ארגונים מעל 1,000 איש כל אחד.
  • עמד בכל ציוני האיכות המזעריים הנדרשים.
  • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.

המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון), במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 16.11.17 ועד ליום 29.11.17. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 20.12.17 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.