22 פברואר 2019 י"ז אדר תשע"ט

מכרזים חדשים

מכרז פומבי מס' 121/2017
לאספקת שירותי אבטחה וסדרנות

מכרז מספר: 121/2017
מועד פרסום: 23.11.2017
מועד אחרון להגשה: 01.01.2018 בשעה 12:00
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 121/2017

 לאספקת שירותי אבטחה וסדרנות

 
מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם עד חמישה ספקים המסוגלים לספק למכבי שירותי אבטחה, שמירה וסדרנות במתקניה, בפריסה בכל רחבי הארץ, בחלוקה לפי מחוזות. מציע יגיש הצעת מחיר לפחות ל-3 מבין 5 המחוזות במכבי, או לכולם, בהתאם להיקף הפריסה המוצע על ידו (אך לא יוכל לזכות ביותר מ- 2 מחוזות).
הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-2 תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • בעל רשיון בר תוקף למועד הגשת המכרז לפי סעיף 18 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972 לקיום משרד למתן שירותי אבטחה.
 • מסוגל לספק את השירותים נשוא מכרז זה בעצמו, ולא באמצעות קבלן משנה, למעט אילת.
 • בעל רישיון בר תוקף למועד הגשת המכרז מטעם המשרד לבטחון הפנים למפעל ראוי.
 • בעל רישיון בר תוקף למועד הגשת המכרז לפעול כ"קבלן שרות" בתחום שמירה ואבטחה לפי הוראות סעיף 10א' לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996, והוא מקיים את כל הוראות הרישיון ותנאיו.
 • הינו בעל נסיון מוכח בישראל של 5 שנים לפחות, באספקת שירותי אבטחה, שמירה וסדרנות וכל השירותים הכרוכים בכך.
 • המציע בעל מוקד מבצעי בבעלותו הפעיל 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה כולל שבתות, חגים (למעט יום הכיפורים), מצב חירום, מצב מלחמה ובזמן שביתה, ובכלל זה פועל במתכונת זו במשך 24 חודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה.
 • המציע סיפק, במהלך 3 השנים האחרונות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה, שירותי אבטחה ו/או סדרנות לפחות ל-3 מוסדות/ארגונים/חברות, כשבכל אחד מהם לפחות 10 מאבטחים ו/או בודקים בטחוניים ו/או סדרנים הפועלים בו זמנית, אשר הועסקו במישרין באותה העת על ידי המציע לצורך מתן השירותים לאותו מוסד/ארגון/חברה.
 • מעסיק אצלו, באופן ישיר, לפחות 150 עובדים שהינם מאבטחים ו/או שומרים בעלי וותק של שנתיים ומעלה אצל המציע.
 • המציע או מי מבעלי הזיקה אליו לא הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה בשל הפרת דיני העבודה. לעניין סעיף זה, "בעל הזיקה" - כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים.
 • המציע או מי מבעלי הזיקה אליו לא נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף5 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה; לעניין סעיף זה, "בעל הזיקה" - כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים.
 • ימציא תצהיר לפי סעיף 6(א)(4) לתקנות חובת המכרזים - המצאת תצהיר בכתב של המציע ושל בעלי הזיקה אליו, בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים; לענין זה, "בעל הזיקה" - כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים.
 • ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 50,000 ₪.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
 • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.

המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון), במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 23.11.17 ועד ליום 7.12.17. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 1.1.18 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.