22 פברואר 2019 י"ז אדר תשע"ט

מכרזים חדשים

מכרז פומבי מס' 138/2017
למכירת זכויות בנכס שברחוב אילת 54 בחולון

מכרז מספר: 138/2017
מועד פרסום: 23.11.2017
מועד אחרון להגשה: 08.01.2018 בשעה 12:00
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 138/2017

 למכירת זכויות בנכס שברחוב אילת 54 בחולון

 
מכבי שירותי בריאות מעוניינת ליצור התקשרות עם המציע הזוכה במכרז, לפיה ירכוש הזוכה את זכויות מכבי בנכס, כהגדרתו, והכל על פי הקבוע במסמכי המכרז.
מכבי לא תשלם דמי תיווך. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il.
רשאי להגיש הצעה רק מציע אשר יענה על כל הדרישות במצטבר כמפורט להלן, המהוות תנאי סף הכרחיים:
  • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל.
  • אם המציע עוסק מורשה, בידו אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
  • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.
  • המציע סייר בנכס שבחולון ביום 13.12.17 בשעה 11:00.

המעוניין להשתתף במכרז, אשר פורסם ביום 23.11.17, יתייצב ויירשם במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00, החל מיום 18.12.17 ועד ליום 21.12.17, וזאת רק בתנאי שהשתתף קודם לכן בסיור המציעים.
הנרשם למכרז יהא זכאי לקבל את מסמכיו כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון). במועד מסירת חוברת מסמכי המכרז, יש לוודא כי היא תוחתם על-ידי רכזת ועדת המכרזים בחותמת המעידה על מועד מסירתה לידי נציג המציע.
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il, באופן הקבוע במסמכי המכרז.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 8.1.18 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה במסירה אישית לידי רכזת הוועדה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.