19 ינואר 2019 י"ג שבט תשע"ט

מכרזים חדשים

מכרז פומבי מס' 137/2017
לאספקת שרותי ניקיון במרכז לוגיסטי, לוד

מכרז מספר: 137/2017
מועד פרסום: 04.12.2017
מועד אחרון להגשה: 15.01.2018 בשעה 12:00
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 137/2017

 לאספקת שרותי ניקיון במרכז לוגיסטי, לוד

 
מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם מציע אחד המסוגל לספק שירותי ניקיון במרכז הלוגיסטי בלוד, הכול על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • בעל רישיון בתוקף לפעול כקבלן שירות בתחום הניקיון - מאת משרד הכלכלה והתעסוקה.
  • המציע או בעלי הזיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976) הינם בעלי ניסיון מוכח בישראל של לפחות 4 שנים רצופות עד מועד פרסום מכרז זה, במתן שירותי ניקיון.
  • הכנסותיו בשנים 2016-2015, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 300,000 ₪ לא כולל מע"מ לכל אחת מהשנים.
  • המציע או מי מבעלי הזיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976) לא הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה.
  • ערך שעת עבודה לעובד (כולל תנאים סוציאליים) לא יפחת מ-44.08 ₪. מחיר זה אינו כולל הוצאות תפעול ורווח, חומרי ניקוי ונייר, הוצאות נלוות ומע"מ והכל בכפוף להוראות משרד הכלכלה והתעשייה.
  • המציע או מי מבעלי הזיקה אליו לא נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף 5 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה, הכל על פי החוק (כאשר מספר קנסות גם בגין אותה עבירה נמנים כקנסות שונים); לעניין תקנת משנה זו, "בעל זיקה" - כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עיסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
  • ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 25,000 ₪.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט.
  • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך והשתתף בכנס ספקים שייערך ביום 24.12.17.. ההשתתפות בכנס הינה חובה ומותנית בהצגת חוברת מסמכי המכרז. השתתפות בכנס תותר אך ורק למי שנרשם עד למועד הנקוב.

המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון), במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 4.12.17 ועד ליום 18.12.17. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 15.1.18 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.