19 ינואר 2019 י"ג שבט תשע"ט

מכרזים חדשים

מכרז פומבי מס' 140/2017
לאספקת שירותי פינוי וטיפול בפסולת רפואית

מכרז מספר: 140/2017
מועד פרסום: 04.12.2017
מועד אחרון להגשה: 27.12.2017 בשעה 12:00
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 140/2017

 לאספקת שירותי פינוי וטיפול בפסולת רפואית

 
מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק אחד, המסוגל לספק למכבי שירותי פינוי וטיפול בפסולת רפואית ממתקני מכבי בכל רחבי הארץ, הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שלוש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-3 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • בעל נסיון מוכח בישראל של 3 שנים לפחות, באספקת שירותי פינוי וטיפול בפסולת רפואית וכל השירותים הכרוכים בכך.
  • בעל רישיון עסק תקף לאיסוף הובלה וטיפול בפסולת זיהומית בהתאם לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968; בתוקף למועד האחרון להגשת ההצעה במכרז זה.
  • בעל היתר תקף ממשרד התחבורה להובלת חומרים מסוכנים (היתר למשרד, לרכב ולנהג); בתוקף למועד האחרון להגשת ההצעה.
  • בעל היתר רעלים מהמשרד להגנת הסביבה, לפי סעיף 3 לחוק החומרים המסוכנים התשנ"ג - 1993, בתוקף למועד האחרון להגשת ההצעה.
  • בעל תקן ISO 14001 ו-ISO 9001.
  • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.
המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון), במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 4.12.17 ועד ליום 11.12.17. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 27.12.17 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.