23 אוקטובר 2018 י"ד חשון תשע"ט

מכרזים חדשים

מכרז פומבי מס' 139/2017
מדבקות מיתוג ויטרינה וקיר

מכרז מספר: 139/2017
מועד פרסום: 07.12.2017
מועד אחרון להגשה: 21.01.2018
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 139/2017

 מדבקות מיתוג ויטרינה וקיר

 
מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם עד 3 ספקים המסוגלים לספק שירותי עיצוב, אספקה והתקנת מדבקות ויטרינה וקיר, למתקני מכבי המחולקים לצורך מכרז זה ל-3 אזורים ,הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-2 תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • הכנסותיו בשנים 2015-2016, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 600,000 ₪ לכל אחת מהשנים.
 • ברשותו המכונות הנדרשות לביצוע הנדרש במסמכי מכרז זה.
 • מסוגל לספק למכבי את השירותים באזורים לגביהם הגיש הצעתו, בעצמו, ולא על-ידי קבלן משנה/אחר מטעמו, למעט הדבקת המדבקות במתקני מכבי.
 • הינו בעל נסיון מוכח בישראל של לפחות 3 שנים קודם המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה באספקת כל השירותים נשוא מכרז זה.
 • גרפיקה:
  • המציע שירותים לאזור 1 - מעסיק לפחות 2 גרפיקאים.
  • המציע שירותים לאזור 2 ו/או לאזור 3 - מעסיק לפחות גרפיקאי אחד בנפרד לכל איזור.
 • עומד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן.
 • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.
המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון), במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 7.12.17 ועד ליום 24.12.17. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 21.1.18 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.