17 אוקטובר 2018 ח' חשון תשע"ט
עדכני לתאריך:  15.04.2018 

תקנון "מכבי שלי"

מסמך זכויות וחובות של שירותי הבריאות הנוספים

2017

(להלן: "התקנון")

התקנון מעודכן לינואר 2018 למעט תעריפי השתתפויות עצמיות ותקרות להחזרים. התעריפים העדכניים מופיעים בעמודי הזכאויות המתאימות.")
עדכני לתאריך:  15.04.2018 


מבוא ומידע כללי

סעיף 1 - מבוא

הזכויות המוענקות למבוטחי שירותי הבריאות הנוספים של מכבי כמפורט בתקנון זה באות להוסיף על זכויותיהם על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994, והן מפורטות במפורש בפרקי התקנון להלן. המונחים וההגדרות הכלולים בתקנון זה יפורשו על פי ההגדרות המופיעות בו.
הננו להסב את תשומת לבכם להוראות חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד - 1994 (להלן ה"חוק") הכלליות הנוגעות לשירותי הבריאות הנוספים כדלהלן:

א. סעיף 10 (ב) (2) לחוק: "הקופה רשאית לשנות, מעת לעת, את זכויות העמיתים בתכנית ואת תשלומי העמיתים".
ב. סעיף 10 (ג) לחוק: (1) "קופת חולים תצרף לתכנית כל מבוטח המבקש להצטרף לתכנית, ללא קשר למצבו הבריאותי או הכלכלי, ולא תגביל את הצטרפותו או את זכויותיו בעת הצטרפותו בתנאי כלשהו, למעט תקופות אכשרה סבירות, שייקבעו לגבי כלל העמיתים בתכנית לעניין מתן שירותים שונים במסגרתה, ובלבד שלא תיקבע תקופת אכשרה כאמור לעניין שירותים שהיו כלולים בסל השירותים והתשלומים של הקופה לגבי מי שהיה מבוטח בקופה והצטרף לתכנית לא יאוחר משנה אחת אחרי השינוי בסל השירותים והתשלומים של הקופה";
(1)(א) "מבוטח שעבר מקופת חולים אחת שבה היה עמית בתכנית לשירותים נוספים (בפסקה זו - הקופה הקודמת) לקופת חולים אחרת (בפסקה זו - הקופה הקולטת), והצטרף לתכנית לשירותים נוספים של הקופה הקולטת בתוך 90 ימים מהמועד שבו נרשם כחבר בה, יהיה פטור מתקופת אכשרה בתכנית לשירותים נוספים של הקופה הקולטת שנקבעה כאמור בסעיף קטן זה, כמשך תקופת חברותו בתכנית לשירותים נוספים בקופה הקודמת, לרבות תקופת האכשרה שעבר במסגרת אותה תכנית, הכל בכפוף להוראות פסקת משנה (ב)".
(1)(ב) "הקביעה כאמור בפסקת משנה (א) תחול במעבר בין רבדים מקבילים בתכנית לשירותים נוספים בקופת החולים הקודמת ובקופת החולים הקולטת, ואולם אם המבוטח עבר מרובד נמוך בקופה הקודמת לרובד גבוה יותר בקופה הקולטת תחול על המבוטח תקופת האכשרה החלה בקופה הקולטת שנקבעה לגבי מעבר בין הרובד הנמוך לרובד הגבוה יותר שאליו הצטרף; לעניין זה, "רבדים מקבילים", "רובד נמוך" ו"רובד גבוה" - לפי המדרג הפנימי של התכניות לשירותים נוספים שקבעה כל קופת חולים, בלא קשר להיקף השירותים הכלולים בכל רובד".
(2) "הקופה רשאית לקבוע, לעניין תקופות אכשרה כאמור בפסקה (1), הוראות שונות לגבי מעבר מתכנית של קופה אחרת". 
      (2)(א). סעיף 10 (ד) לחוק: "בכפוף לאמור בסעיף קטן (ג), קופת חולים לא תפלה בין עמיתים בתכנית, בין בעת ההצטרפות אליה ובין במתן השירותים במסגרתה". 
      (2)(ב). סעיף 10 (ה) לחוק: "מחיר התכנית יהיה אחיד לכל קבוצת גיל, ללא תלות במספר שנות החברות בתכנית, או במצבו הבריאותי או הכלכלי של העמית". 
      (2)(ג). סעיף 21 (א) לחוק: "קופת חולים תיתן לכל מי שהיא אחראית כלפיו, כאמור בסעיף (3) (ג) את כל שירותי הבריאות שלהם הוא זכאי לפי חוק זה, בין בעצמה ובין באמצעות
      נותני שירותים, ללא כל הפליה, ולא תתנה מתן שירותים הכלולים בסל השירותים שלה בהצטרפות או בחברות בתכנית לשירותים נוספים לפי סעיף 10".
     (2)(ד). "זכותו של מבוטח בקופה לקבל את מלוא השירותים שהוא זכאי להם מכח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994, לא תושפע מהצטרפותו או אי הצטרפותו לתכנית שירותי בריאות נוספים".
     (2)(ה). "סל שירותי הבריאות" - שירותי הבריאות המפורטים בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ובצו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות) התשנ"ה -1995.

כל הזכויות ו/או השירותים הרפואיים המפורטים בתקנון זה ניתנים כל עוד וככל שהינם חורגים ממחויבות מכבי בגינם על פי חוק ביטוח בריאות. בכל מקרה בו תחויב הקופה על פי חוק ביטוח בריאות באיזה מהזכויות ו/או השירותים הרפואיים המפורטים בתקנון זה, היא תהא רשאית לבטלם או לשנותם בהתאם. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה והוראות החוק, גוברות הוראות החוק. בסמכות הנהלת שירותי הבריאות הנוספים לשנות מהתנאים האמורים להלן, על פי שיקול דעתה ובכפוף להוראות החוק.

סעיף 2 - פירוט תקופות המתנה

 להלן תקופות ההמתנה לזכויות השונות של התכנית לשירותים הנוספים "מכבי שלי":

 תקופת המתנה הזכות סעיף בתקנון
ללא תקופת המתנה סדנאות 12
     

               6 חודשים

 
טיפולי שיניים 10
סל ליולדת 11
ביקור יועצת הנקה בבית 13
רפואה משלימה 14
בדיקת סקר תקופתית 15
חיסונים למטיילים בחו"ל 16
קידום בריאות אישי  17
פעילות גופנית במכוני כושר 18
שימור הכושר הקוגניטיבי  19
אביזרי עזר לבית 20
פעילות גופנית מודרכת לאחר שיקום אירוע מוחי 21
התייעצות עם מומחים בארץ (לרבות חו"ד לנושא אפוטרופסות גוף) 22
שירותי חירום לב לבעלי גורמי סיכון למחלות קרדיו-וסקולאריות 23
אבחון דידקטי ופסיכו-דידקטי 24 
אבחון הפרעות קשב וריכוז 25 
טיפולים בהתפתחות הילד 26 
משקפי ראיה ועדשות מגע אופטיות מגיל 18 27 
ניתוח לייזר לתיקון ראיה 28
ניתוחים אסתטיים 29
הסרת שיער 30
ניתוחים בבית חולים פרטי בהסכם 32
הבראה לאחר אשפוז 34
אמבולנס להסעה מבית החולים לבית 35
קולונוסקופיה וירטואלית 36
12 חודשים ניתוחים פרטיים בחו"ל 31

 

סעיף 3 - פירוט תשלומי דמי חבר

דמי החבר הינם בנוסף לדמי החבר בתכנית "מכבי זהב"

 גיל מכבי שלי נכון ל-1.4.18
0-17 17.79 ₪
18-24 42.17 ₪
25-29 42.17 ₪
30-45 44.18 ₪
46-60 40.66 ₪
61-70 46.18 ₪
71+ 40.66 ₪

בכל נדבך של תכנית שירותי הבריאות הנוספים יגבו דמי חבר עבור 3 ילדים בלבד בני אותה משפחה. החל מילד רביעי באותו נדבך - חינם.

דמי החבר מתעדכנים על פי מדד המחירים לצרכן, אחת לחודש. לתעריפי דמי חבר עדכניים למכבי שלי >

סעיף 4 - פרשנות
א. כל עוד לא נאמר אחרת בתקנון זה, כל מקום בו מתייחס תקנון זה לזכות ו/או לשירות רפואי ו/או להחזר מ"מכבי שלי" בגינם, תהא הכוונה לזכות ו/או שירות רפואי שניתנו ו/או נתקבלו, לפי העניין, בגבולות מדינת ישראל.
ב. כל התייחסות לזמנים על פי התקנון מחושבת בהתאם ללוח השנה הגרגוריאני (הלועזי), לרבות גיל, תקופת המתנה, שנת חברות וזמנים אחרים המופיעים בתקנון.
ג. כתובת המבוטח לצורך האמור בתקנון זה הינה הכתובת הרשומה במשרדי מכבי. על המבוטח להודיע למכבי על כל שינוי בכתובתו באמצעות אתר מכבי באינטרנט, או באמצעות מכתב רשום, או באמצעות פקס או בפניה לסניף מכבי. יראו הודעה שנשלחה על ידי מכבי לכתובתו האחרונה הידועה לה, של המבוטח, כהודעה שנמסרה כדין.
סעיף 5 - תנאים למתן שירותי בריאות נוספים

5.1 כל חבר במכבי רשאי להגיש בקשה לקבל שירותי בריאות נוספים בכפוף להוראות תקנון זה.
5.2 חבר מכבי אשר הצטרף לשירותי בריאות נוספים במסגרת "מכבי זהב" יהא רשאי להצטרף אף ל"מכבי שלי". הצטרפות ל"מכבי זהב" היא תנאי להצטרפות ל"מכבי שלי".

סעיף 6 - הגדרות

א. כותרות סעיפי התקנון הינן לצורך נוחות בלבד ולא תשמשנה לצורך פירוש התקנון.
ב. בכל מקום בתקנון זה בו מצוין מין זכר משמעו גם מין נקבה, ולהיפך, פרט למקרים בהם השירות הרפואי מבוצע בבני מין אחד.
ג. יובהר כי סעיפי המבוא מהווים חלק בלתי נפרד מהאמור בתקנון זה.
6.1 "חוק ביטוח בריאות" ו/או "החוק" - חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד - 1994, לרבות התקנות ו/או הצווים שהוצאו מכוחו.
6.2 "מכבי" - מכבי שירותי בריאות.
6.3 "ההנהלה" - הנהלת מכבי או מי שיוסמך על ידה.
6.4 "מש"ן" - מנהלת שירותי הבריאות הנוספים במכבי.
6.5 "מכבי זהב" - נדבך ראשון בתכנית השירותים הנוספים, כמפורט בתקנון "מכבי זהב" העומד לרשות מי שרכשו זכאות לשירותי בריאות נוספים במסגרת "מכבי זהב" וכפי שישונו מעת לעת בהתאם להוראות החוק.
6.6 "מכבי שלי" - נדבך שני בתכנית השירותים הנוספים, כמפורט בפרקי התקנון העומד לרשות מי שרכשו זכאות לשירותי בריאות נוספים במסגרת "מכבי שלי" וכפי שישונו מעת לעת בהתאם להוראות החוק.
6.7 "מכבי זהב" ו"מכבי שלי" - יקראו להלן "השירותים הנוספים" או "שירותי בריאות נוספים" או "שב""ן", כל עוד לא פורטו בשמותיהם.
6.8 מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב" - בכל סעיף יצוין היחס בין הכיסוי מ"מכבי שלי" לכיסוי מ"מכבי זהב":
  6.8.1 "חדש" - פירושו שהכיסוי אינו נכלל במסגרת "מכבי זהב" ביחס לכלל המבוטחים או רק לחלקם, וניתן לקבלו מ"מכבי שלי" בלבד.
  6.8.2 "מתווסף" - פירושו שהכיסוי ניתן במסגרת "מכבי זהב" ו"מכבי שלי" מוסיף ו/או משפר את הכיסוי. ניתן לקבל את הכיסוי מ"מכבי שלי", לאחר מיצוי הכיסוי במסגרת "מכבי זהב".
  6.8.3 "משופר חלופי" - פירושו שהכיסוי קיים במסגרת "מכבי זהב" ו"מכבי שלי" מוסיף כיסוי משופר, אשר מחליף את הכיסוי הניתן במסגרת "מכבי זהב" ולא בא בנוסף לו.
6.9 "הרופא המטפל" - רופא כללי או רופא מומחה, אשר בתוקף התקשרותו עם מכבי נותן שירותים רפואיים למבוטחי מכבי, ואשר נבחר ע"י המבוטח ו/או משפחתו לטיפול בו/בהם.
6.10 "מנהל רפואי מחוזי" ו/או "רופא מנהל" - רופא שהוסמך על ידי מכבי לשמש בתפקיד מנהל רפואי מחוזי או רופא מנהל במכבי.
6.11 "חודש" - חודש ימים לפי הלוח הגרגוריאני.
6.12 "החזר הוצאות" - בכל מקום בו מדובר על החזר הוצאות, הכוונה להוצאות שנשא בהן המבוטח בעצמו. בכל מקום בו מצוין הסכום בדולרים הכוונה הינה לסכום שווה ערך בשקלים לפי שערו היציג של דולר ארה"ב בעת התשלום ע"י המבוטח. כל החזר כאמור בתקנון זה יעשה כנגד מסירת קבלה וחשבונית מס מקוריות.
התאריך הקובע לצורך זכאות המבוטח הוא תאריך קבלת השירות בפועל, לרבות כל הוצאותיו למימוש זכאותו כאמור. למען הסר ספק, במקרים שבהם מימוש הזכאות היא מצטברת בהגדרתה ואינה חד פעמית, התאריך הקובע לתקרת הזכאות הינו החודש שבו מוצתה הזכאות לראשונה. תשלום ההחזר יבוצע לחשבון הבנק ממנו נגבים דמי החבר החודשיים. סכום ההחזר, כפי שמצוין בסעיפי התקנון, יעודכן בשיעור עלית מדד המחירים לצרכן אחת לשנה, אלא אם צוין אחרת או אלא אם סכום ההחזר אינו נקוב בש"ח.
6.13 "השתתפות עצמית"/"השתתפות המבוטח" - סכומים בהם יחויב המבוטח לשאת בעצמו כתנאי לזכאות לקבלת השירות הרפואי על פי תקנון זה, כמפורט בתקנון. הזכות לקבלת החזרים כמפורט בתקנון אינה חלה על השתתפויות עצמיות. סכום ההשתתפות העצמית של המבוטח, כפי שמצוין בסעיפי התקנון, יעודכן בשיעור עלית מדד יוקר הבריאות שתפרסם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אלא אם צוין אחרת. "מכבי שלי" זכאי לקזז מסכומים, אשר המבוטח זכאי להם, לטובת דמי החבר שבפיגור וחובות קודמים שלו.
ההשתתפויות העצמיות מפורטות בכל סעיף בנוגע לטיפולים המפורטים בו, וניתנות לבירור בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
6.14 "שנת חברות"/"שנה" - 12 חודשי זכאות רצופים,
שהראשון בהם מתחיל בראשון לחודש תחילת זכאותו של המבוטח, מחושב לפי לוח השנה הגרגוריאני, ובהתאם לאמור בסעיף 7 להלן.
6.15 "שנה קלנדרית" - שנה המתחילה בראשון בינואר ומסתיימת ב-31 לדצמבר, בהתאם ללוח השנה הגרגוריאני.
6.16 "שנה צפה" - 12 חודשי זכאות רצופים, בהתאם ללוח השנה הגרגוריאני, שהראשון בהם מתחיל ביום הראשון לחודש בו מימש המבוטח זכאותו באחת מהזכאויות כמפורט בסעיפי התקנון.
6.17 "תקופת חברות" - כל התקופה במהלכה היה החבר מבוטח בשב"ן, באופן רציף או לסירוגין, ללא הגבלת זמן, בין אם עזב את השב"ן וחזר ובין אם עזב את הקופה וחזר אליה.
6.18 "בני משפחה" - בן או בת זוג של המבוטח, וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנה, כולל ילד חורג וילד מאומץ כדין, וכל עוד הם מבוטחים במכבי.
6.19 "מבוטח" - בוגר ו/או בן משפחה שבהתאם להוראות תקנון זה זכאי לשירותים נוספים ב"מכבי שלי" ושמשולמים עבורו דמי חבר.
6.20 "גיל המבוטח" - גילו של המבוטח בתאריך הולדתו, מחושב לפי לוח השנה הגרגוריאני.
6.21 "התייעצות" - ביקור חבר אצל רופא מומחה יועץ כהגדרתו בסעיף 22, לקבלת ייעוץ והדרכה בהמשך טיפול בבעייתו הרפואית של החבר עצמו.
6.22 "בית חולים" - בית חולים ממשלתי, עירוני וציבורי אחר, בגבולות מדינת ישראל, שאושר ככזה על ידי משרד הבריאות.
6.23 "בית חולים פרטי" - בית חולים הפועל על-פי רישיון משרד הבריאות בגבולות מדינת ישראל ושאינו נכלל בגדר בית חולים כהגדרתו בסעיף 6.22 לעיל, או מרפאה כירורגית הפועלת על-פי רישיון משרד הבריאות ושאיננה מרפאה ממשלתית, עירונית או ציבורית אחרת".
6.24 "תקופת המתנה" ו/או "תקופת אכשרה" - תקופה רצופה, הנקובה בכל אחד מסעיפי תקנון זה, המתחילה לגבי כל מבוטח במועד הצטרפותו החל מהראשון לחודש ההצטרפות ומסתיימת בתום התקופה הנקובה בכל סעיף, אלא אם צוין אחרת. תקופת ההמתנה תחול לגבי כל מבוטח פעם אחת, ותחול מחדש בכל פעם בה הצטרף לשירותי הבריאות הנוספים מחדש. המבוטח לא יהיה זכאי לקבל שירותים רפואיים ו/או לקבל החזר כספי ו/או השתתפות כספית במהלך תקופת ההמתנה ו/או במועד הקודם למועד הצטרפותו. למען הסר ספק, לזכויות המתווספות במסגרת "מכבי שלי" על הזכויות הקיימות במסגרת "מכבי זהב", יידרש המבוטח למצות את תקופת ההמתנה ב"מכבי זהב" וכן את תקופת ההמתנה ב"מכבי שלי" בטרם תחל זכאותו. ואולם חישוב תקופות ההמתנה ב"מכבי זהב" וב"מכבי שלי" עבור תקופת חברות מקבילה בשתי התוכניות תימנה באופן חופף.
על אף האמור לעיל יחולו ההוראות הבאות:
  6.24.1 : תינוק שנולד להורים, אשר במועד לידתו מי מהוריו הינו מבוטח בתכנית "מכבי שלי", וצורף לתכנית "מכבי שלי" בתוך שישה חודשים מיום לידתו, יהיה פטור מתקופת המתנה, כמשך תקופת חברותם של הוריו בתכנית "מכבי שלי", בתנאי שצירופו ותאריך תחילת גביית דמי החבר יעשה רטרואקטיבית מיום לידתו.
  6.24.2 חייל יהיה פטור מתקופת המתנה באם הצטרף בתוך 6 חודשים ממועד שחרורו משירות חובה ו/או שירות קבע בצה"ל כמבוטח לתכנית "מכבי שלי", ובתנאי שחברותו תהיה בתוקף מהמועד בו נרשם כמבוטח או חזר להיות מבוטח במכבי, וחברותו וכן תאריך תחילת גביית דמי החבר יהיו רטרואקטיביים מהמועד בו נרשם כמבוטח או חזר להיות מבוטח בקופה.
  6.24.3 מבוטח "מכבי שלי" שנאסר או נעצר לתקופה העולה על שנה, ואשר נגרע בשל כך ממצבת המבוטחים של מכבי ואשר עוד טרם מאסרו או מעצרו השלים את תקופת ההמתנה הנדרשת מכוח תקנון זה, כולה או חלקה, ושילם את דמי החבר כסדרם עד ליום מאסרו/מעצרו, יהיה פטור עם שחרורו מתקופת ההמתנה שהשלים, בגין אותו שירות, ובתנאי שהצטרף בתוך 3 חודשים ממועד שחרורו, ותאריך תחילת גביית דמי החבר יעשה רטרואקטיבית מיום שחרורו.
  6.24.4 מבוטח שעבר מקופת חולים אחרת שבה היה עמית ברובד העילי של שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן) יהיה פטור מתקופת אכשרה ב"מכבי שלי" כמשך תקופת חברותו בשב"ן של הקופה ממנה עבר, לרבות תקופת ההמתנה שעבר במסגרת אותה תכנית, וזאת בתנאי שהצטרף לתכנית "מכבי שלי" תוך 90 יום מהמועד שבו נרשם כחבר במכבי ושילם את דמי החברות ב"מכבי שלי" רטרואקטיבית ממועד המעבר למכבי.
6.25 "דמי חבר" - תשלום חודשי עבור שירותי הבריאות הנוספים, כאמור בתקנון וכמפורט בסעיף 7.2 להלן.

סעיף 7 - תחילה וסיום זכאות ודמי חבר

7.1 תחילה וסיום זכאות
  7.1.1 הצטרפות המבוטח לתכנית "מכבי שלי" תחל במועד אישור טופס ההצטרפות. האישור יינתן באמצעות חתימה על טופס ייעודי ו/או בכל דרך אחרת בה מכבי תאפשר הצטרפות כגון: טלפון, פקס, אתר אינטרנט. במועד האישור יחתום המבוטח על כתב ויתור על סודיות רפואית. למבוטח תינתן אפשרות לחתום על ויתור סודיות רפואית רק בעת שיהיה בכך צורך לשם מימוש הזכאות.
  7.1.2 מבוטח המעוניין להפסיק את חברותו בשב"ן, ולהישאר מבוטח במכבי שירותי בריאות, יודיע על כך חודש ימים מראש על ידי מילוי וחתימה על "טופס ביטול חברות בתכניות הנוספות במכבי שירותי בריאות" בסניפי מכבי או על ידי הודעה במכתב רשום, או באמצעות מיופה כוח כדין.
  7.1.3 סיום הזכאויות ייכנס לתוקפו חודש ימים מתאריך ההצהרה.
  7.1.4 הפסקת חברות במכבי גוררת הפסקה בזכויות לשירותי בריאות נוספים מאותו מועד.
  7.1.5 הפסקת החברות ב"מכבי זהב" גוררת הפסקת החברות ב"מכבי שלי" מאותו מועד.
7.2 דמי חבר
  7.2.1 מש"ן תקבע מזמן לזמן את תעריפי דמי החבר ל"מכבי שלי". מש"ן רשאית לקבוע תעריפים שונים לקבוצות מסוימות של מבוטחים והכל בכפוף לחוק, ולאישור משרד הבריאות.
  7.2.2 דמי החבר נקבעים בהתאם למספר הנפשות במשפחה ובהתאם לגיל המבוטח. מבוטח ישלם לפי התעריף המקובל לגבי קבוצת הגיל אליה הוא משתייך.
  7.2.3 דמי החבר מתעדכנים בהתאם לשינוי החודשי במדד המחירים לצרכן, בראשון לכל חודש.
  7.2.4 כתנאי למימוש זכויות על פי התקנון מבוטח חייב לשלם דמי חבר בגין השירותים הנוספים מדי חודש בחודשו או לתקופה כפי שתיקבע ע"י מש"ן, ובתחילת החודש, החל מן החודש בו אושרה זכאותו לשירותים נוספים. התשלום יבוצע בהרשאה לחיוב חשבון הבנק, או בהרשאה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי, יחד עם כל תשלום אחר למכבי, כפי שייקבע ע"י מש"ן.
  7.2.5 על המבוטח לוודא ביצוע התשלומים בבנק באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון הבנק או בהרשאה לחיוב באמצעות כרטיס האשראי. אי גביה של דמי החבר בחשבון הבנק של המבוטח אינו משחרר את המבוטח מאחריותו לתשלום דמי החבר מידי חודש בחודשו.
  7.2.6 דמי חבר שלא שולמו יהוו חוב של המבוטח כלפי מכבי, והמבוטח יהיה מחויב להשיבם למכבי בצירוף הפרשי הצמדה ממועד היווצרות החוב ועד למועד התשלום בפועל. מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למכבי על פי כל דין לצורך גביית החוב, מכבי תהיה זכאית לקזז מכל סכום שהמבוטח זכאי לקבל על פי התקנון את סכום החוב כאמור לעיל (לרבות הפרשי הצמדה שנצברו בגינו).
7.2.7 אם המבוטח לא שילם דמי חבר במועדם ובמלואם, תישלח לו לכתובת האחרונה הידועה למכבי התראה ראשונה על אי תשלום לא יאוחר מ-60 יום מן המועד בו נצבר לחובתו לראשונה חוב בפיגור. אם לאחר קבלת ההתראה הראשונה, המבוטח לא הסדיר את החוב, תישלח לו התראה נוספת תוך 60 יום ממועד משלוח ההתראה הראשונה לכתובת האחרונה הידועה למכבי. אם המבוטח לא הסדיר את החוב תוך 60 ימים ממועד משלוח ההתראה השניה, תבוטל חברותו בשירותי הבריאות הנוספים.
  7.2.8 מימוש זכויות בתקופת אי-תשלום דמי החבר כאמור לעיל, מותנית בהסדרת תשלום החוב במלואו, לרבות הפרשי הצמדה שנצברו בגינו. המבוטח יהיה זכאי לאיזה מהזכויות והשירותים המפורטים בתקנון זה לאחר הסדרת תשלום החוב רטרואקטיבית למן היום הראשון בו איחר בהעברת התשלום או לא שילם. למען הסר ספק, המבוטח הינו מבוטח בשב"ן כל עוד חברותו לא בוטלה על ידו, באופן יזום ובכתב כאמור בסעיף 7.1.2 לתקנון, או חברותו בוטלה על ידי מש"ן, לאחר 180 יום במידה ולא שילם את חובו. הפסקת תשלום דמי חבר עבור שב"ן לא תחשב הודעה על הפסקת חברות וחובו של המבוטח יעמוד לפירעון גם לאחר סיום חברותו בשב"ן.
  7.2.9 ביטול חברותו של אדם לא תמנע רישומו מחדש לשב"ן בכפוף לכך שהסדיר את תשלום החוב שנוצר כלפי מכבי בגין אי תשלום דמי חבר, במלואו, לרבות הפרשי הצמדה שנצברו בגין החוב במקרה של רישום מחדש כאמור לעיל, יחל מניין תקופות ההמתנה כקבוע בתקנון ממועד הרישום המחודש.
  7.2.10 כל האמור בסעיף זה - מתייחס גם לבני משפחת המבוטח שלא שולמו בעבורם דמי חבר.

 

סעיף 8 - הגשת בקשות ותביעות
8.1 בקשה למימוש זכות מהזכויות המפורטות בתקנון זה, תוגש בכתב בסניפי מכבי, והחלטה בה תינתן בתוך 60 יום, אלא אם קיים צורך בריאותי דחוף המחייב קיצור מועד זה.
8.2 מכבי תהיה רשאית להתנות ביצוע כל תשלום למבוטח מתוקף חבותה בתקנון זה, בהמצאת מסמכים והוכחות להנחת דעתה, ובכלל זה סיכומי מחלה, חשבונות מקוריים מנותני שירותים וקבלות מקוריות להוכחת כל תשלום שהמבוטח שילם בפועל בגין השירות הרפואי הנדון.
8.3 חלק המבוטח על תשובה שניתנה לו, רשאי הוא להשיג על ההחלטה, והשגתו תידון על ידי מש"ן ו/או מי שיוסמך לכך על ידה. המבוטח רשאי להגיש מסמכים וחוות דעת רפואית, כפי שימצא לנכון, או כפי שיתבקש על ידי מש"ן. יש להגיש את ההשגה בכתב אל שירותי הבריאות הנוספים, לכתובת: רח' המרד 27, תל אביב.
8.4 כל תביעה בערכאות שיפוטיות תישלח למנהלת השירותים הנוספים, לכתובתה ברח' המרד 27, תל אביב.
8.5 מי שמסר מידע כוזב ו/או העלים עובדות בעת הגשת בקשה ו/או דרישה ו/ או תביעה למימוש זכות כלשהי מהזכויות המנויות בפרקי התקנון להלן (להלן: "הבקשה"), רשאית מכבי לתבוע ממנו פיצוי על כל נזק ו/או הוצאה שנגרמו לה עקב כך. מכבי תהא רשאית אף להפסיק זכויותיו של המבוטח לפי תקנון זה, ובלבד שהודיעה לו על כך בכתב וחלפו 60 יום מיום ההודעה.
המבוטח יהא רשאי להשיג על החלטה זו בפני מש"ן, בתוך 60 יום מיום ההודעה. במקרה כאמור, זכויותיו של המבוטח לא תופסקנה עד למתן החלטת מש"ן בהשגתו, ואולם מש"ן תהא רשאית בהחליטה בהשגה, להורות על הפסקת הזכויות החל ממועד הגשת הבקשה.
8.6 צבירת זכויות - כל זכות המפורטת בתקנון זה ניתנת למימוש בתקופה כמוגדר בסעיף הרלבנטי בתקנון, ואינה ניתנת לצבירה ו/או העברה, אלא אם צוין אחרת. אי ניצול זכות בתקופה המצוינת אינו מקנה למבוטח זכויות יתר בתקופה אחרת .
8.7 כפל תשלום והטבת נזק
  8.7.1 בכל מקרה בו מבוטח זכאי לקבלת שירות ו/או החזר ו/או שיפוי על פי תקנון זה (להלן ביחד: ״ההשתתפות״ או ״סכום ההשתתפות״) ובנוסף זכאי בשל אותו מקרה לקבל שירות ו/או החזר ו/או שיפוי מכל צד שלישי (להלן ביחד: ״שיפוי מצד שלישי״), יוגבל סכום ההשתתפות כשיעור חלקם היחסי של כל הסכומים להם זכאי המבוטח   בשל אותו מקרה הן מ״מכבי שלי" והן מכל צד שלישי כאמור ולא יותר מתקרת ההוצאה בפועל.
  8.7.2 על אף האמור בסעיף 8.7.1 לעיל, במקרה בו זכאי המבוטח לשירות ו/או החזר ו/או שיפוי ו/או פיצוי מצד שלישי, יישא "מכבי שלי" במלוא סכום ההשתתפות למבוטח ובלבד שכנגד השתתפות זו וכתנאי לה יחתום המבוטח לבקשת "מכבי שלי" על:
  * מסמך המחאת ו/או העברת זכויות כלפי אותו צד שלישי.
  * ייפוי כוח ל״מכבי שלי" ו/או למי מטעמו לתבוע בשמו ובמקומו את הצד השלישי.
  8.7.3 למען הסר ספק, העברת ו/או המחאת הזכויות כאמור בסעיף 8.7.2 לעיל, תחול ביחס לחלק מסכום ההשתתפות העולה על חלקה היחסי של מכבי במקרה בו זכאי המבוטח לשיפוי מצד שלישי.
סעיף 9 - החרגות וסייגים
מקרים בהם, למרות כל האמור לעיל, לא יהא המבוטח זכאי לאיזו מהזכויות המנויות בפרקי התקנון להלן:
9.1 טיפול ע״י פסיכיאטר ו/או ע״י פסיכולוג מורשה ו/או עובד סוציאלי, לרבות טיפול במקרים של מחלות נפש ו/או התייעצות ע״י פסיכולוג מורשה ו/או עובד סוציאלי ו/או אשפוז במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים, בית חולים פרטי ו/או בית חולים פסיכיאטרי.
9.2 ניתוחים קוסמטיים ו/או טיפולים קוסמטיים ו/או ייעוצים קוסמטים, בגינם מובהר כי המבוטח לא יהיה זכאי לאיזו מהזכויות המנויות בפרקי התקנון, למעט האמור בסעיפים 28, 29, 30 בפרקי התקנון להלן.
9.3 כאשר מבוטח זכאי לטיפול רפואי, פיצוי ו/או שיפוי עבור הוצאותיו הרפואיות מתוקף החוקים הבאים, לרבות התקנות והצווים שמכוחם:
  9.3.1 חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל״ה - 1975, למעט האמור בסעיפים 22, 32, 33 בפרקי התקנון להלן.
  9.3.2 חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש״ל - 1970.
  9.3.3 פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ״ה - 1995 (ביטוח נפגעי עבודה), למעט האמור בסעיפים 22, 32, 33 בפרקי התקנון להלן.
  9.3.4 חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט - 1959 (נוסח משולב).
  9.3.5 חוק תגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם, התשנ״ב - 1992.
  9.3.6 חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי״ז - 1957.
  9.3.7 חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד - 1954.
  9.3.8 חוק התגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד), התשמ״ח - 1988.
9.4 אם המבוטח ו/או מי מטעמו פעלו בכוונת מרמה ו/או העלימו עובדות, והכל בכל הנוגע לחבותה של מש״ן על פי תקנון זה.
9.5 טיפול רפואי ו/או אשפוז בחוץ לארץ, למעט האמור בסעיף 31 בפרקי התקנון להלן.
9.6 טיפולים כירורגיים הקשורים בשיניים והשתלות שיניים, למעט האמור בסעיף 10 בפרקי התקנון להלן, וכן התייעצות אצל מומחים בכל הקשור לשיניים וחניכיים.
9.7 טיפולים ברפואה משלימה וכן התייעצות עם מומחים בכל הקשור לטיפולים בתחום הרפואה המשלימה, למעט האמור בסעיף 14 בפרקי התקנון להלן.

סעיפי התקנון

פרק א': רפואת שיניים

סעיף 10 - טיפולי שיניים

מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב": משופר חלופי.
10.1 מקרה מזכה
מבוטח "מכבי שלי" יהיה זכאי להנחות ממחירון טיפולי השיניים במרפאות השיניים שבהסכם עם מכבי עבור טיפולים שאינם כלולים בסל הבריאות הממלכתי, בתחומים המפורטים להלן ובהתאם לרשימה תחת כל תחום בנספח א':
  10.1.1 בדיקה שנתית ללא תשלום (הזכאות הינה מתכנית ״מכבי זהב״) כולל צילומי שיניים.
  10.1.2 משמרת, לרבות צילומי שיניים אבחנתיים (נשך/פריאפיקלי).
  10.1.3 חניכיים (פריודונטיה).
  10.1.4 כירורגיה.
  10.1.5 שיקום.
  10.1.6 שתלים ושיקום על גבי שתלים.
  10.1.7 אורתודונטיה (יישור שיניים).
  10.1.8 הרדמות.
  10.1.9 צילומי שיניים במכונים.
  10.1.10 עזרה ראשונה לאחר שעות הפעילות, במרפאות שהוגדרו כספקיות לנושא זה.
10.2 גובה הכיסוי
  10.2.1 צילומי שיניים במרפאה במסגרת בדיקה שנתית - מבוטח ישלם השתתפות עצמית של 22 ₪ בגין כל צילום, בהתאם לרשימה כמפורט בנספח א'.
  10.2.2 משמרת - מבוטח ישלם השתתפות עצמית של 22 ₪ בגין כל טיפול, בהתאם לרשימה כמפורט בנספח א'.
  דין צילום אבחנתי (נשך/פריאפיקלי), כדין טיפול, אולם לא ייגבה תשלום עבור צילום המתבצע תוך כדי טיפול במסגרת המרפאה.
  10.2.3 עבור הטיפולים בתחומים המפורטים להלן מבוטח "מכבי שלי" יהיה זכאי להנחה כוללת של 50%, בהתאם לרשימה תחת כל תחום בנספח א':
  10.2.3.1 חניכיים (פריודונטיה).
  10.2.3.2 כירורגיה.
  10.2.3.3 שיקום.
  10.2.3.4 שתלים ושיקום על גבי שתלים.
  10.2.3.5 אורתודונטיה (יישור שיניים).
  10.2.3.6 הרדמות.
  10.2.3.7 צילומי שיניים במכונים.
  10.2.3.8 עזרה ראשונה לאחר שעות הפעילות, כאמור בסעיף .10.1.10
10.3 התעריפים יתעדכנו על-פי מדד המחירים לצרכן אחת לשנה.
10.4 למען הסר ספק, טיפולי שיניים לילדים שטרם מלאו להם 16 שנים, הנכללים בסל הבריאות הממלכתי, לא ינתנו במסגרת שירותי הבריאות הנוספים.
10.5 רשימת הטיפולים מופיעה בנספח א'. רשימת הטיפולים, התעריפים ורשימת המרפאות למתן עזרה ראשונה, לאחר שעות הפעילות תימצא במרפאות השיניים
שבהסכם, בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
10.6 תקופת המתנה - 6 חודשים.
10.7 תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

פרק ב': הריון, לידה והורות

סעיף 11 – סל ליולדת

מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב": מתווסף.
11.1 מקרה מזכה
מצב בו אשה בהריון, או עד 6 חודשים לאחר לידה, שהינה מבוטחת בתכנית "מכבי שלי" זקוקה לקבלת ייעוץ, ביצוע בדיקה, טיפול רפואי, שירות רפואי ואביזר רפואי, אשר אינם נכללים בסל הבריאות הבסיסי ו/או בתכנית "מכבי זהב" ו/או בתכנית "מכבי שלי" והכל בקשר עם הריונה ו/או הלידה (ועד 6 חודשים שלאחר הלידה). על אף האמור, תהיה המבוטחת זכאית להחזר לפי סעיף זה בגין שירותים שרכשה מספק שלא בהסדר ושמזכים אותה בהחזר מ״מכבי זהב", וזאת מעבר לסכום ההחזר המגיע לה מ"מכבי זהב".
כל האמור לעיל בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
11.1.1 ה״סל ליולדת״ הינו למבוטחת בלבד ולא יינתן לבן הזוג ו/או ליילוד.
11.1.2 בכל הקשור ללידה ועד 6 חודשים שלאחריה יכלול ה"סל ליולדת" רק את הנושאים הבאים:
  11.1.2.1 תומכת לידה - דולה .
  11.1.2.2 שימור דם טבורי.
  11.1.2.3 הבראה תוך חודשיים ימים מהלידה בבית הבראה או מתקן המיועד להבראה לאחר לידה, וזאת כאשר החברה שהתה את כל ימי ההבראה ברציפות בבית ההבראה.
  11.1.2.4 משאבת הנקה, חזיית הנקה (עד 2 חזיות) ואביזרי הנקה רפואיים אחרים.
11.1.3 ה״סל ליולדת״ לא יכלול את הנושאים/התחומים הבאים:
  11.1.3.1 טיפול הקשור לפוריות מכל סוג שהוא.
  11.1.3.2 טיפול שאינו קונבנציונלי או טיפול מתחום הרפואה המשלימה.
  11.1.3.3 יעוץ, בדיקה, טיפול, שירות או אביזר מכל סוג שהוא שאינם רפואיים.
  11.1.3.4 ייעוץ הניתן למבוטחת על-ידי רופא שהינו יועץ הכלול ברשימת המנתחים, כאמור בסעיף 27.1.5.א' לתקנון "מכבי זהב".
11.2 גובה הכיסוי
הסכום לו תהיה זכאית מבוטחת "מכבי שלי" בגין הוצאות במסגרת ה"סל ליולדת", יהיה בשיעור של 75% מסך ההוצאה בפועל ועד לתקרה מצטברת של 8,000 ₪ לכל ההוצאות גם יחד, לכל תקופת החברות.
11.3 תקופת המתנה - 6 חודשים.
תשומת לב המבוטחת מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

סעיף 12 - סדנאות

מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב": חדש.
12.1 מקרה מזכה
מבוטח "מכבי שלי" יהיה זכאי להשתתפות בעלות סדנאות בנושא הריון, לידה והורות המוצעות במכבי כמפורט להלן.
12.2 גובה הכיסוי
המבוטח יהיה זכאי להשתתפות בסדנאות אצל ספקים שבהסכם בכפוף לתשלום השתתפות עצמית כמפורט להלן:
 שם הסדנה תנאים לזכאות השתתפות עצמית
הכנה ללידה   218 ₪ לזוג או ליחיד
עיסוי תינוקות גילו של התינוק עד שנה 164 ₪ לזוג או ליחיד
התעמלות לאחר לידה עד שנה מהלידה סדנה אחת ללידה 164 ₪ ליחיד
החייאה   22 ₪ ליחיד
מבוטחים שכתובתם הרשומה מרוחקת למעלה מ-30 ק"מ מסדנת הכנה ללידה שבהסכם והשתתפו בסדנה כזו אצל ספק שאינו בהסכם, יהיו זכאים להחזר של 50% מההוצאה בפועל ועד לתקרה של 218 ₪ לסדנה. ההחזר יתבצע כנגד הצגת קבלה וחשבונית מס מקוריות של הספק המעידות על ההוצאה בגין סדנת הכנה ללידה.
12.3 רשימת הסדנאות, הספקים וההשתתפויות העצמיות שבהסכם תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה״.
12.4 תקופת המתנה - ללא תקופת המתנה.
תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

סעיף 13 – ביקור יועצת הנקה בבית

 מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב": חדש.
13.1 מקרה מזכה
מבוטחת "מכבי שלי" תהיה זכאית להשתתפות של עד 2 ביקורי בית של יועצת הנקה שבהסכם עם מכבי ללידה אחת בתקופת חברות.
13.2 גובה הכיסוי
המבוטחת תהיה זכאית להשתתפות "מכבי שלי" בייעוץ הנקה בבית בכפוף לתשלום השתתפות עצמית כמפורט להלן: עבור ביקור ראשון - 142 ₪, עבור ביקור המשך - 76 ₪.
13.3 רשימת יועצות ההנקה שבהסכם תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה״.
13.4 תקופת המתנה - 6 חודשים.
13.5 תשומת לב המבוטחת מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

פרק ג': אורח חיים בריא

סעיף 14 - רפואה משלימה (כולל נספח ב')

מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב": מתווסף.
14.1 מקרה מזכה
מבוטח "מכבי שלי" יהיה זכאי להנחות ממחירון הטיפולים במרפאות לרפואה משלימה שבהסכם עם מכבי, עבור כל טיפולי הרפואה המשלימה המופיעים ברשימת הטיפולים במרפאות רפואה משלימה שבהסכם עם מכבי.
14.2 גובה הכיסוי
   14.2.1 ההשתתפות העצמית שישלם מבוטח "מכבי שלי" בגין כל טיפול רפואה משלימה יהיה כמפורט בנספח בי לתקנון, וזאת עד לתקרת זכאות מצטברת של 1,004 ₪ לכל הטיפולים גם יחד. תקרה זו תתחדש בכל 3 שנים צפות. רשימת הטיפולים וההשתתפויות העצמיות מפורטת בנספח בי לתקנון.
   14.2.2 חישוב תקרת הזכאות ומיצויה ייעשה בהתאם לחלקה של תכנית "מכבי שלי" (תוספת הכיסוי על פי תכנית זו) במימון התשלום עבור השרות, וזאת בהתאם למחירון המרפאה שבהסכם (ואם קיים מחירון מיוחד למבוטחי מכבי, בהתאם לאותו מחירון).
   14.2.3 מימוש הכיסוי במסגרת "מכבי שלי" יתאפשר, בכפוף לאמור בסעיף 14.2.1 לעיל, באחת הדרכים שלהלן:
  14.2.3.1 קבלת הנחה נוספת על יתרת התשלום של המבוטח בטיפולים בהם קיימת הנחה מתכנית "מכבי זהב".
  14.2.3.2 קבלת הנחה על טיפולים נוספים, מעבר למכסת הטיפולים הקיימת במסגרת "מכבי זהב".
  14.2.3.3 קבלת הנחה על טיפולים בתחומים שאינם מכוסים במסגרת "מכבי זהב".
14.3 רשימת המרפאות לרפואה משלימה שבהסכם תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה״.
14.4 תקופת המתנה - 6 חודשים.
14.5 תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

נספח ב'

רפואה משלימה, בכפוף לאמור בסעיף 14 בתקנון.

מבוטח "מכבי שלי" יהיה זכאי לטיפולים בכפוף לתשלום השתתפות עצמית כמפורט להלן ועד לתקרה מצטברת מ"מכבי שלי" בסך 1,004 ₪. .

 
 הטיפול  מחיר למבוטחי מכבי השתתפות עצמית למבוטחי "מכבי זהב" השתתפות עצמית למבוטח "מכבי שלי" במסגרת הזכאות ל-16 טיפולים הניתנים מ"מכבי זהב" השתתפות עצמית למבוטח "מכבי שלי" מעבר למכסת הזכאות ל-16 טיפולים הניתנים מ"מכבי זהב"
בדיקת רופא מייעץ 105 ₪ 43 ₪ 22 ₪ ---
ביופידבק (טיפול ראשון) 239 ₪ 165 ₪ 83 ₪ 109 ₪
ביופידבק (טיפול המשך) 191 ₪  122 ₪ 61 ₪ 87 ₪
דיקור (אקופנקטורה) 163 ₪ 96 ₪ 48 ₪ 74 ₪
הומיאופתיה (טיפול ראשון)  362 ₪  277 ₪ 139 ₪ 165 ₪
הומיאופתיה (טיפול ראשון) 256 ₪ 181 ₪ 91 ₪  117 ₪
טווינא 149 ₪   83 ₪ 42 ₪ 68 ₪
כירופרקטיקה 167 ₪   100 ₪   50 ₪   76 ₪
רפלקסולוגיה   152 ₪ 86 ₪ 43 ₪ 69 ₪
שיאצו 150 ₪ 84 ₪   42 ₪   68 ₪
שיטת אלכסנדר  139 ₪   74 ₪ 37 ₪ 63 ₪  
שיטת פאולה 139 ₪ 74 ₪ 37 ₪ 63 ₪  
תזונה טבעית/צמחי מרפא (טיפול ראשון, טיפול שני) 198 ₪ 128 ₪ 64 ₪ 90 ₪
אוסטיאופתיה/ תרפיה מנואלית 175 ₪   107 ₪ 54 ₪   80 ₪ 

טיפולים שאינם כלולים בזכאות "מכבי זהב":

 הטיפול השתתפות עצמית למבוטחי  / מכבי /  "מכבי זהב" השתתפו עצמית למבוטח "מכבי שלי"
עיסוי רפואי (45 דקות) 193 ₪ 97 ₪
עיסוי רפואי (60 דקות) 246 ₪ 123 ₪

סעיף 15 - בדיקת סקר תקופתית

מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב״: חדש.
15.1 מקרה מזכה
מבוטח יהיה זכאי לבדיקת סקר תקופתית, כמפורט ברשימה שלהלן, בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
   15.1.1 גילו של המבוטח 45 שנים ומעלה.
   15.1.2 בדיקת הסקר התקופתית בוצעה אצל
  ספקים שבהסכם עם מכבי.
   15.1.3 השתתפות "מכבי שלי" הינה אחת ל- 3 שנים צפות.
15.2 בדיקת הסקר כוללת את השירותים והבדיקות המפורטים להלן:
   15.2.1 בדיקת רופא
   15.2.2 בדיקות דם ושתן
   15.2.3 בדיקת לחץ דם
   15.2.4 א.ק.ג.
   15.2.5 תפקוד ריאות וצילום חזה (לעוסקים בספורט ו/או מעשנים)
   15.2.6 ראיה
   15.2.7 לחץ תוך עיני
   15.2.8 שמיעה
   15.2.9 דם סמוי בצואה
   15.2.10 אחת מהבדיקות הבאות: ארגומטריה, ממוגרפיה, גניקולוגיה (כולל בדיקת שד), צפיפות עצם.
15.3 גובה הכיסוי
מבוטח "מכבי שלי" יהיה זכאי לבדיקת הסקר כמפורט לעיל, אחת לשלוש שנים צפות, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית בסך 22 ₪. בדיקות ושירותים אשר אינם מופיעים ברשימה לעיל לא יכוסו במסגרת השתתפות עצמית זו ולא יינתן בעבורם החזר מ"מכבי שלי".
15.4 רשימת הספקים שבהסכם תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה״.
15.5 תקופת המתנה - 6 חודשים.
15.6 תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

סעיף 16 - חיסונים למטיילים בחו״ל

מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב": משופר חלופי.
16.1 מקרה מזכה
מבוטח "מכבי שלי" יהיה זכאי לקבלת ייעוץ רפואי וחיסונים לקראת יציאה לחו"ל במרפאת מטיילים שבהסכם עם מכבי.
16.2 גובה הכיסוי
מבוטח "מכבי שלי" יהיה זכאי לכיסוי עלות החיסונים, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של 22 ₪ לכל חיסון. עלות הייעוץ הרפואי הקודם למתן החיסונים תמומן במלואה ע"י "מכבי שלי", ללא כל השתתפות עצמית של המבוטח.
16.3 רשימת המרפאות שבהסכם תימצא בסניפי מכבי, באתר אינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה״.
16.4 תקופת המתנה - 6 חודשים.
16.5 תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

סעיף 17 - קידום בריאות אישי

מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב": חדש. 
17.1 מקרה מזכה
מבוטח "מכבי שלי" שגילו 18 שנים ומעלה, יהיה זכאי לאימוני כושר אישיים בביתו עם מאמני כושר שבהסכם עם מכבי. מאמן כושר אישי יהיה בעל תעודת הסמכה של "מדריך כושר גופני ובריאות" או "מאמן לקידום בריאות" ממוסד מוכר על ידי מנהל הספורט שאישר את תוכנית הקורס. האימון יימשך שעה לפחות. ניתן להמיר עד שני אימונים במפגשים עם תזונאית מוסמכת שבהסכם.
17.2 גובה הכיסוי
מבוטח "מכבי שלי" יהיה זכאי לאימון על ידי מאמן כושר אישי בביתו, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית בסך 22 ₪ לאימון או למפגש. הזכאות הינה לעד 10 אימונים בתקופת חברות.
17.3 רשימת מאמני הכושר והתזונאיות שבהסכם תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
17.4 תקופת המתנה – 6 חודשים.
17.5 תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

סעיף 18 - פעילות גופנית במכוני כושר

מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב": חדש. 
18.1 מקרה מזכה
מבוטח "מכבי שלי" יהיה זכאי להשתתפות בעלות של שני חודשי מינוי נוספים בתום כל שנת מינוי לפעילות גופנית במכון כושר, בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
   18.1.1 גילו של המבוטח 25 שנים ומעלה.
   18.1.2 המבוטח רכש מינוי שנתי (12 חודשים) לפעילות גופנית במכון כושר שבהסכם.
18.2 גובה הכיסוי
   18.2.1 מבוטח "מכבי שלי" שגילו 25 שנים ומעלה יהיה זכאי להשתתפות בעלות שני חודשי פעילות גופנית נוספים בתום כל שנת מינוי במכון כושר שבהסכם. למען הסר ספק, הזכאות תהיה    בתוקף בכפוף לכך שבמהלך כל שנת המינוי שולמו דמי חבר ברצף לתכנית "מכבי שלי".
   18.2.2 מבוטחים שכתובתם הרשומה מרוחקת למעלה מ-20 ק"מ מכל אחד ממכוני הכושר שבהסכם ולהם מינוי שנתי (12 חודשים) למכון כושר אחר, יהיו זכאים בתום שנת המינוי להחזר עד לגובה של 300 ₪. ההחזר יתבצע כנגד הצגת קבלה וחשבונית מס מקוריות של מכון הכושר המעידות על ההוצאה בגין מינוי שנתי ואישור ממכון הכושר שהוא פועל על פי רישיון בכפוף לחוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח) התשנ"ד – 1994, לרבות התקנות והצווים שהוצאו מכוחו. 
18.3 רשימת מכוני הכושר שבהסכם תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
18.4 תקופת המתנה – 6 חודשים.
18.5 תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

סעיף 19 - שימור הכושר הקוגניטיבי

מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב": חדש.
19.1 מקרה מזכה
מבוטח "מכבי שלי" יהיה זכאי להשתתפות בסדנה אחת או לרכישה חד פעמית של תוכנה ייעודית אחת אצל ספקים שבהסכם, המציעים תכנית שימור הכושר הקוגניטיבי, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית ולתנאים המצטברים הבאים:
   19.1.1 גילו של המבוטח 45 שנים ומעלה והוא אינו מאובחן
   כחולה דמנציה.
   19.1.2 השירות נרכש אצל ספק שבהסכם עם מכבי, כמפורט בסעיף 19.2 מטה.
19.2 גובה הכיסוי
השתתפות "מכבי שלי" הינה בעבור סדנה אחת/ אימון ממוחשב אחד או רכישת תוכנה אחת בתקופת חברות, ובכפוף לתשלום
השתתפות עצמית כדלקמן:
 
   19.2.1 עבור השתתפות בסדנה/ אימון ממוחשב:
 שם הספק סוג השירות  מס' מפגשים  השתתפות עצמית למבוטח
בריינספא סדנה אינטראקטיבית מונחית 16  1,235 ₪ לכל הסדנה
בריינספא אימון ממוחשב קבוצתי 8 רצופים 131 ₪ לכל סדרת המפגשים
בריין טריין אימון ממוחשב קבוצתי 12 רצופים 371 ₪ לכל סדרת המפגשים
   19.2.2 עבור תוכנה לאימון אישי
  שם הספקהשתתפות עצמית למבוטח – מינוי חצי שנתי השתתפות עצמית למבוטח – מינוי שנתי
בריינספא 168 ₪ 281 ₪
רימיינד 168 ₪ 281 ₪
בריין טריין 168 ₪ 281 ₪
19.3 תקופת המתנה – 6 חודשים.
19.4 תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

סעיף 20 - אביזרי עזר לבית (כולל נספח ג')

מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב": חדש. 
20.1 מקרה מזכה
מבוטח "מכבי שלי" יהיה זכאי להשתתפות ברכישת אביזרי עזר לבית, מתוך רשימת האביזרים המאושרים לרכישה, המפורטת בנספח ג' לתקנון, ובכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
   20.1.1    גילו של המבוטח 65 שנים ומעלה.
   20.1.2    הרכישה בוצעה אצל ספקים שבהסכם עם מכבי.
   המבוטח קיבל הפניה מהרופא המטפל או  מאחות מכבי או מפיזיותרפיסט מכבי או ממרפאה בעיסוק מכבי טרם הרכישה.
   המבוטח יוכל לרכוש אביזר אחד מכל סוג בתקופת הזכאות.
   סכום השתתפות "מכבי שלי" מתחדש בכל 3    שנים צפות.
20.2 גובה הכיסוי
הסכום לו יהיה זכאי מבוטח "מכבי שלי" בגין הוצאה עבור אביזרי עזר    לבית,  יהיה עד לתקרה מצטברת של 1,004 ₪ בכפוף לתשלום השתתפות  עצמית, לכל הרכישות גם יחד. תקרה זו תתחדש בכל 3 שנים צפות.
חישוב תקרת הזכאות ומיצוייה ייעשה בהתאם לחלקה של תכנית "מכבי שלי" במימון התשלום עבור האביזר (שווה ערך להשתתפות העצמית של המבוטח עבור אותו אביזר כמופיע בנספח ג' לתקנון). 
רשימת הספקים שבהסכם תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של  מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
20.3 תקופת המתנה – 6 חודשים.
20.4 תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על   תנאיהם וסייגיהם.

 נספח ג'

 
 אביזר תאור מס' קטלוגי של המוצר השתתפות עצמית למבוטח ב-₪
קרש/ מושב ישיבה לאמבטיה מושב לאמבטיה 57023 70
ספסל העברה לאמבטיה   57008 195
 הגבהה לאסלה הגבהה 5 ס"מ 57048 45
הגבהה 10 ס"מ 57046 40
הגבהה 15 ס"מ 57049 95
הגבהה עם שיפוע 570093  120
תומכים לאסלה (מאחזים עם/בלי מושב)  מעקה עזר לאסלה 57028  95
מעקה עזר לאסלה 57052 90
ספוג מברשת עם ידית ארוכה  ספוג רחצה עם ידית ארוכה 59069 13
מברשת לרחצת רגליים 59291 30
שטיח למניעת החלקה שטיח למניעת החלקה 57018 25 
 כף נעליים ארוכה  מתכת 59014 15 
במבוק 59013 23 
גורב גרביים גורב גרביים מצופה בצד 59044 33
גורב גרביים קשיח 59171 15
יד עזר עם ידית ארוכה (HELPING HAND) יד עזר אלומיניום 59010 25 
אביזרי עזר לשריכת שרוכים     59127 20 
59341
 מאחזים      נירוסטה 57004 35
נירוסטה 57005 40 
נירוסטה 54006 45
פלדה לבן 57095 10 
פלדה לבן 57096  13 
פלסטיק   25 
דייסם נגד החלקה   59079 35
סכו"ם מותאם  כף מעובה ימין/שמאל 59125 24
מזלג מעובה ימין/שמאל 59136 24
 תוחם צלחת שוליים לצלחת 59189 12 
מתקן מזיגה לקומקום/בקבוק גדול   59011 45
קוביות הגבהה למיטה הגבהה לרגלי מיטה מעץ 59034 145
מעקה בטיחות למיטה מעקה למיטה ביתית 61009 275
תיק/סל הליכון   51028 28
אמצעי הגדלה לקריאה דף 59023 15
זכוכית לתלייה לצוואר 59285 25
 

פרק ד': אבחונים, ייעוצים וטיפולים

סעיף 21 - פעילות גופנית מודרכת לאחר שיקום אירוע מוחי

מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב": חדש. 
21.1 מקרה מזכה
מבוטח "מכבי שלי" שגילו מעל 45 שנים ומעלה יהיה זכאי להשתתפות בפעילות גופנית מודרכת לאחר שיקום אירוע מוחי, בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
   21.1.1 עברו 3 חודשים ממועד קרות האירוע המוחי שעבר המבוטח, ולא יותר מ-6 חודשים לאחריו.
   21.1.2 המבוטח אינו זכאי לשיקום סל מסל הבריאות.
   21.1.3 המבוטח ביצע את הפעילות הגופנית אצל ספקים שבהסכם עם מכבי.
   21.1.4 המבוטח קיבל הפניה מרופא מומחה בתחום נוירולוגיה או גריאטריה או שיקום טרם פנייתו לספק שבהסכם.
   21.1.5 השתתפות "מכבי שלי" הינה לתקופה רצופה של 6 חודשים בתקופת חברות.
21.2 גובה הכיסוי
מבוטח "מכבי שלי" יהיה זכאי לכיסיו עלות 6 חודשי פעילות גופנית מודרכת, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של 273 ₪ לחודש.
21.3 רשימת הספקים שבהסכם וההשתתפויות העצמיות תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
21.4 תקופת המתנה – 6 חודשים.
21.5 תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

סעיף 22 - התייעצות עם מומחים בארץ

מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב": מתווסף. 
22.1 הגדרת "רופא מומחה יועץ" – רופא הכלול ברשימת הרופאים המנתחים שבהסכם כאמור בסעיף 32.3 להלן, או רופא שהוכר כרופא מומחה – יועץ על ידי הוועדה להכרה ברופאים מומחים כיועצים במסגרת תכנית "מכבי שלי" ואשר נכלל ברשימת היועצים כאמור בסעיף 22.5. הרשימה לא תכלול רופאים הקשורים עם מכבי בהסכם, למעט הסכם למתן שירותי ייעוץ במסגרת הביטוחים המשלימים לחברי מכבי ולמעט יועצי-על של מכבי.
22.2 מקרה מזכה
מבוטח יהיה זכאי לשתי התייעצויות נוספות בשנת חברות, או לקבלת חוות דעת אחת בנושא אפוטרופסות גוף הנוגעת אליו, מעבר לזכאותו על פי תקנון "מכבי זהב", עם "רופא מומחה יועץ" כהגדרתו לעיל, שנמצא ברשימת הרופאים. ההתייעצות תבוצע במרפאה אשר פרטיה מופיעים ברשימה כאמור בסעיף 22.5 להלן.
למען הסר ספק, חוות-דעת לאפוטרופסות גוף תחשב לצורך זכאות זו כשני ייעוצים של רופא מומחה ודין ביקור חוזר אצל יועץ – כדין התייעצות נפרדת.
הזכאות הינה בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
   א. גילו של המבוטח 65 שנים ומעלה.
   ב. המבוטח פנה ל"רופא מומחה יועץ" כהגדרתו בסעיף 22.1 ומתוך הרשימה כאמור בסעיף 22.5 להלן.
   ג. חוות דעת לאפוטרופסות גוף תינתן על ידי "רופא מומחה יועץ" מהרשימה כאמור לעיל בתחומים הבאים בלבד: רפואת משפחה, גריאטריה, פסיכיאטריה.
   ד. מכבי תהא רשאית לבקש מהחבר הצגת מסמכים שונים (לרבות מכתב סיכום רפואי של התייעצות, חשבונית וקבלה וכד'), כחלק מבחינת הזכאות להשתתפותה במימון השירות. תנאי לקבלת השתתפות מכבי במימון השירות יהא שיתוף פעולה של החבר עם דרישות מכבי כמפורט בסעיף זה לעיל.
   ה. כל החריגים שהוגדרו בסעיף 27.1.6 בתקנון "מכבי זהב" יחולו על הזכאות כמפורט לעיל, למעט החרגת יעוצים בתחום אפוטרופסות גוף. 
22.3 הזכות להתייעצות כפופה לתשלום השתתפות עצמית על  ידי החבר.
22.4 השתתפות "מכבי שלי" בעלות הייעוץ תיעשה באחת מהדרכים הבאות:
   א. יועצים הכלולים ברשימת המנתחים – החבר ישלם השתתפות עצמית במרפאת היועץ. לא יינתן החזר בגין תשלום השתתפות עצמית זו.
   ב. יועצים במסלול החזר – החבר ישלם בגין ההתייעצות ויהא זכאי להחזר בגובה 80% מהעלות בפועל ועד תקרה של 611 ₪ עבור ייעוץ, או של 1,222 ₪ עבור חוות דעת לאפוטרופסות גוף.
22.5 רשימות היועצים, מרפאותיהם, תחומי הייעוץ של כל  יועץ וההשתתפויות העצמיות יימצאו במרכזים הרפואיים (סניפים) של מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
22.6 תקופת המתנה – 6 חודשים.
תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על  תנאיהם וסייגיהם.

סעיף 23 - שירותי חירום לב לבעלי גורמי סיכון למחלות קרדיו- וסקולאריות

מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב": חדש. 
23.1 מקרה מזכה
מבוטח "מכבי שלי" יהיה זכאי לרכישת שירותי חירום לב בכפוף לתשלום השתתפות עצמית ולתנאים המצטברים הבאים:
   23.1.1 גילו של המבוטח 45 שנים ומעלה.
   23.1.2 למבוטח גורם סיכון אחד לפחות למחלות קרדיו- וסקולאריות מבין הבאים: השמנת יתר, יתר שומנים בדם, סוכרת, יתר לחץ דם.
   23.1.3 לא קיימת זכאות לקבלת השירות במסגרת סל הבריאות ו/או "מכבי זהב". למען הסר ספק, מבוטח אשר זכאי או היה זכאי לקבלת השירות במסגרת סל הבריאות ו/או "מכבי זהב" – לא יהיה זכאי על פי סעיף זה.
   23.1.4 המבוטח רכש השירות אצל ספקים שבהסכם עם מכבי.
   23.1.5 המבוטח קיבל הפניה מהרופא המטפל טרם  פנייתו לספק שבהסכם.
   23.1.6 השירות הנרכש הינו אחד מהבאים: לחצן מצוקה  לקבלת שירות רפואי או קרדיוביפר.
23.2 גובה הכיסוי 
   23.2.1 מבוטח "מכבי שלי" יהיה זכאי לכיסוי שירותי חירום לב אצל ספקים שבהסכם, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית, כדלקמן:
    23.2.1.1 עבור לחצן מצוקה – 22 ₪ לחודש.
    23.2.1.2 עבור מנוי קרדיוביפר – 65 ₪ לחודש.
23.2.2 הכיסוי הינו בעבור השירות בלבד ואינו כולל פיקדונות והתחייבויות אחרות שיחולו על המבוטח לפי דרישת הספקים שבהסכם.
23.3 רשימת הספקים שבהסכם וההשתתפויות העצמיות תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
23.4 תקופת המתנה – 6 חודשים.
23.5 תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

סעיף 24 - אבחון דידקטי ופסיכו-דידקטי

מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב": חדש. 
24.1  קרה מזכה
מבוטח "מכבי שלי" שגילו 6 שנים ומעלה יהיה זכאי לאבחון דידקטי או אבחון פסיכו-דידקטי ללקויות למידה, בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
   24.1.1 האבחון בוצע אצל ספק שבהסכם עם מכבי.
   24.1.2 מימוש חד פעמי של אחד מהאבחונים האמורים לעיל לכל תקופת החברות.
24.2 גובה הכיסוי
מבוטח "מכבי שלי" יהיה זכאי לכיסוי אבחון דידקטי או לאבחון פסיכו-דידקטי בכפוף לתשלום השתתפות עצמית כדלקמן:
   24.2.1 אבחון דידקטי – 654 ₪.
   24.2.2 אבחון פסיכו-דידקטי – 1,308 ₪.
24.3 רשימת הספקים שבהסכם וההשתתפויות העצמיות תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
24.4 תקופת המתנה – 6 חודשים.
24.5 תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

סעיף 25 - אבחון הפרעות קשב וריכוז

מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב":
לעניין האבחון הראשון במימון "מכבי שלי"  - משופר חלופי.
לעניין האבחון השני במימון "מכבי שלי" – מתווסף.
 
25.1 מקרה מזכה
מבוטח "מכבי שלי" יהיה זכאי לאבחון הפרעות קשב וריכוז מסוג TOVA או BRC או Moxo או Mind Streams, אחד מהם לבחירתו, בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
   25.1.1 האבחון בוצע אצל ספק שבהסכם עם מכבי.
   25.1.2 טרם פנייתו לספק שבהסכם קיבל המבוטח הפניה מרופא מכבי שהינו אחד מהבאים: מומחה בנוירולוגית, ילדים והתפתחות הילד, מומחה בפסיכיאטרית ילדים ונוער, רופא ילדים, רופא משפחה, מומחה בנוירולוגיה או בפסיכיאטריה של המבוגר.
25.2 גובה הכיסוי
מבוטח "מכבי שלי" יהיה זכאי לכיסוי עלות האבחון בכפוף לתשלום השתתפות עצמית בסך 22 ₪. הזכאות הינה למימוש חד פעמי לכל תקופת החברות. מבוטח שביצע אבחון ומיצה זכאותו ב"מכבי שלי", יוכל למצות זכאותו לאבחון נוסף (מסוג שונה), גם מ"מכבי זהב".
25.3 רשימת הספקים שבהסכם תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
25.4 תקופת המתנה – 6 חודשים.
25.5 תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

סעיף 26 - טיפולים בהתפתחות הילד

מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב": חדש/ מתווסף – בהתאם למפורט להלן.
26.1 מקרה מזכה
מבוטח "מכבי שלי", הזכאי לטיפולים בהתפתחות הילד ממכבי או המאובחן כבעל הפרעת קשב וריכוז (ADHD ו-ADD), יהיה זכאי לטיפולים בהתפתחות הילד בתחומים: רכיבה טיפולית, טיפולים ביצירה והבעה, טיפולים באמצעות בעלי חיים, ספורט טיפולי ופעילות טיפולית במים (להוציא טיפולים הניתנים על ידי פיזיותרפיסט) בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
   26.1.1 גילו של המבוטח 3 שנים ועד 18 שנים.
   26.1.2 הטיפולים בוצעו אצל ספקים שבהסכם עם מכבי.
   26.1.3 המבוטח קיבל הפניה מרופא משפחה או מרופא ילדים או ממכון מכבי להתפתחות הילד.
26.2 גובה הכיסוי
   26.2.1 ילד בגיל 3-10 הזכאי לטיפולים בהתפתחות הילד ממכבי ו/או מ"מכבי זהב", ילד בגיל 6-12 המאובחן כבעל הפרעת קשב וריכוז (ADHD ו-ADD) וילד בגיל 3-18 המוגדר כסומאטי או המאובחן כסובל מאוטיזם – יהיה זכאי במסגרת תכנית "מכבי שלי" למכסה של 20 טיפולים (50 טיפולים כולל טיפולי "מכבי זהב"). מכסת טיפולים זו הינה עבור התחומים המפורטים בסעיף 26.1 לעיל בלבד. 
   26.2.2 ילד בגיל 10-18 אשר היה זכאי לטיפולים בהתפתחות הילד על פי החוק, וילד בגיל 12-18 המאובחן כבעל הפרעת קשב וריכוז (ADHD ו-ADD) – יהיה זכאי במסגרת תכנית "מכבי שלי" בלבד למכסה של 50 טיפולים בתחומים האמורים בסעיף 26.1 לעיל.
   26.2.3 מבוטח "מכבי שלי" ישא בהשתתפות עצמית בסך 70 ₪ עבור כל טיפול.
26.3 רשימת המטפלים שבהסכם תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
26.4 תקופת המתנה – 6 חודשים.
26.5 תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

פרק ה': אופטיקה ואסתטיקה

סעיף 27 - משקפי ראיה ועדשות מגע אופטיות מגיל 18 ומעלה

מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב": חדש.
27.1 מקרה מזכה
מבוטח שגילו 18 שנים ומעלה יהיה זכאי לרכישת משקפי ראיה אופטיים או עדשות מגע אופטיות (להלן: "אביזרי ראיה"), בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
   27.1.1 הרכישה בוצעה אצל ספקים שבהסכם עם מכבי.
   27.1.2 המבוטח קיבל אישור מאופטומטריסט מורשה שבהסכם, המאשר כי למבוטח קימת בעיית ראיה (קוצר/רוחק) והוא זקוק לאביזר ראיה.
   27.1.3 סכום השתתפות "מכבי שלי" מתחדש בכל 3 שנים צפות, מעת הרכישה הראשונה.
27.2 גובה הכיסוי
ההשתתפות העצמית שישלם מבוטח "מכבי שלי" בגין כל רכישה של אביזר תהיה בשיעור של 50% מסך ההוצאה בפועל, וזאת עד לתקרת זכאות מצטברת של 1,012 ₪ לכל הרכישות גם יחד. תקרה זו תתחדש בכל 3 שנים צפות. למען הסר ספק, אין כפל כיסויים – הזכאות מ"מכבי שלי" מחליפה את הזכאות מ"מכבי זהב", ככל שקיימת, ואינה באה בנוסף לה.
27.3 רשימת הספקים שבהסכם
תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
27.4 תקופת המתנה – 6 חודשים.
27.5 תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

סעיף 28 - ניתוח לייזר לתיקון ראיה

מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב": חדש. 
28.1 מקרה מזכה
מבוטח יהיה זכאי להנחה בעת ביצוע ניתוח באמצעות לייזר לתיקון קוצר ראיה, אצל הספקים שבהסכם, בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
   28.1.1 ניתוח לייזר – כל אחד מאלה: לאסיק, לאסיק + WAVEFRONT, אינטרלאסיק, אינטרלאסיק + WAVEFRONT.
   28.1.2 גילו של המבוטח 18 שנים ומעלה.
   28.1.3 הניתוח בוצע אצל ספקים שבהסכם עם מכבי.
   28.1.4 הזכאות הינה לניתוח אחד עבור כל אחת משתי העיניים בתקופת חברות.
28.2 גובה הכיסוי
מבוטח "מכבי שלי" יהיה זכאי לכיסוי ניתוח לייזר לתיקון ראייה, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית בסכומים שבין 4,969 ל-12,500 ₪ לשתי העיניים, בהתאם לסוג הניתוח והספק שבהסכם.
28.3 רשימת הניתוחים, הספקים שבהסכם וההשתתפויות העצמיות תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
28.4 תקופת המתנה – 6 חודשים.
28.5 תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

סעיף 29 - ניתוחים אסתטיים

מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב": חדש. 
29.1 מקרה מזכה
מבוטח "מכבי שלי" יהיה זכאי להנחה בעת ביצוע ניתוח אסתטי אשר כלול ברשימת הניתוחים כמפורט להלן ובכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
   29.1.1 הניתוח האסתטי בוצע אצל ספקים שבהסכם עם מכבי.
   29.1.2 המבוטח אינו זכאי לאחד מהניתוחים ברשימה על פי חוק ביטוח בריאות.
   29.1.3 הזכאות הינה לניתוח אסתטי אחד בשנה מתוך רשימת הניתוחים המופיעה להלן בסעיף 29.2.
29.2 גובה הכיסוי
מבוטח "מכבי שלי" יהיה זכאי לכיסוי, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית אצל ספקים שבהסכם, בניתוחים האסתטיים הבאים:
   29.2.1 אף
   29.2.2 עפעפיים
   29.2.3 הצמדת אוזניים
   29.2.4 הגדלת חזה (כולל שתלים)
   29.2.5 הקטנת והרמת חזה
   29.2.6 ורידים (לא כולל נימים), בשיטת אנדו לייזר או גלי רדיו או הזרקת קצף תחת US, באישור מראש של "מכבי שלי", ובמקרים שבהם אין הצדקה רפואית  והניתוח נדרש משיקולים אסתטיים בלבד.
29.3 למען הסר ספק, במידה וניתן כיסוי ממכבי או מ"מכבי זהב" משיקולים רפואיים, לא יינתן כיסוי נוסף מ"מכבי שלי".
29.4 רשימת הספקים בהסכם וההשתתפויות העצמיות תמצא בסניפי מכבי , באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
29.5 תקופת המתנה – 6 חודשים.
29.6 תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

סעיף 30 - הסרת שיער

מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב": חדש. 
30.1 מקרה מזכה
מבוטח "מכבי שלי" יהיה זכאי להשתתפות בטיפולים להסרת שיער, במכונים להסרת שיער שאושרו על ידי מכבי.
30.2 גובה הכיסוי
הסכום לו יהיה זכאי מבוטח "מכבי שלי" יהיה החזר בשיעור של 50% סך ההוצאה בפועל ועד לתקרה מצטברת של 2,008 ₪, לכל הטיפולים גם יחד. תקרה זו תתחדש בכל 3 שנים צפות.
30.3 רשימת הספקים שאושרו על ידי מכבי תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
30.4 תקופת המתנה – 6 חודשים.
30.5 תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

פרק ו': ניתוחים ובדיקות מיוחדות

סעיף 31 - ניתוחים פרטיים בחו"ל

 מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב": חדש. 
31.1 הגדרות
    31.1.1 "ניתוח"  - ניתוח שבסל הבריאות על פי החוק שנעשה באשפוז מלא וקיים לגביו מחיר דיפרנציאלי בתעריפון משרד הבריאות.
    31.1.2 "הוצאות רפואיות" – הוצאות אשפוז של המבוטח, לרבות שימוש בחדר ניתוח, שכר רופאים, אחיות, שירות הרדמה (כולל מרדים), בדיקות רפואיות, שירותי מעבדה, צילומי רנטגן ותרופות ובתנאי שהכל במהלך האשפוז.
    31.1.3 "שתל" – אביזר שהושתל במסגרת ניתוח כאמור בסעיף זה, והינו אביזר הכלול בסל שירותי הבריאות.
31.2 מקרה מזכה
מבוטח "מכבי שלי" יהיה זכאי להחזר עבור ניתוח, כמוגדר לעיל, אשר על פי בחירת המבוטח יתבצע בחו"ל, בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
   31.2.1 רופא מכבי מומחה בתחום הרפואי הרלוונטי קבע, על פי קריטריונים רפואיים מקובלים, כי יש צורך בביצוע הניתוח.
   31.2.2 הניתוח אינו טיפול מתחום הרפואה האלטרנטיבית ו/או אינו מתבצע במסגרת מחקר או ניסוי קליניים והצטבר על הניתוח ניסיון קליני מספק באשר ליעילותו ובטיחותו.
   31.2.3 הניתוח אושר על ידי "מכבי שלי" קודם לביצועו בעוד המבוטח שוהה בישראל.
   31.2.4 הניתוח אינו מאושר לביצוע בחו"ל על פי חוק ביטוח בריאות ו/או על פי תקנון "מכבי זהב".
   31.2.5 לניתוח יש תעריף דיפרנציאלי על פי תעריפון משרד הבריאות.
   31.2.6 הניתוח בחו"ל ייעשה על פי אמות מידה אתיות מקובלות במדינה בה הוא מבוצע ו/או במדינת ישראל.
   31.2.7 על אף האמור בסעיף 31.1.1, לא ייראו כניתוח טיפולים וניתוחים בתחומים אלה: השתלות, טיפולים וניתוחים הקשורים לעקרות, פוריות, אי-פוריות, עיקור מרצון ולידה, הקרנות, טיפולים כימותרפיים או אונקולוגיים, טיפול היפותרמי, זריקה, הזלפות, בדיקות ופעילות הדמיה, כגון: CT ו-MRI כאשר אלה אינם חלק ממהלך האשפוז,  בזמן הניתוח.
31.3 גובה הכיסוי
   31.3.1 מבוטח "מכבי שלי" יהיה זכאי להחזר עבור ההוצאות הרפואיות כמוגדר לעיל עד תקרת סכום שלא תעלה על 200% מהמחירון הדיפרנציאלי של משרד הבריאות עבור אותו ניתוח בבית חולים בישראל. מבוטח שנזקק לשתל עפ"י המפורט בתקנון "מכבי זהב", יהיה זכאי להחזר בגובה 83% ועד תקרה של 16,173 ₪.
   31.3.2 התשלום יבוצע בשקלים כערכם על פי השער היציג ביום התשלום , בגין ההוצאות הרפואיות הממשיות ששולמו בפועל על ידי המבוטח כפי שמוגדר לעיל.
   31.3.3 למען הסר ספק, אין כפל כיסויים – ניתוח אשר אושר במסגרת "מכבי זהב" לא יאושר במסגרת סעיף זה.
   31.3.4 תקופת המתנה – 12 חודשים.
   31.3.5 תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

סעיף 32 - ניתוחים בהסכם

מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב": מתווסף. 
32.1 מקרה מזכה
מבוטח "מכבי שלי", הזכאי לניתוח פרטי על סעיף 6 בתקנון "מכבי זהב", ובוחר במנתח הנמצא בהסכם עם מכבי יהיה זכאי להפחתת סכום ההשתתפות העצמית עבור ניתוחים בבית חולים פרטי בהסכם.
32.2 גובה הכיסוי
מבוטח מכבי שלי יהא זכאי להנחה נוספת בגובה של עד 30% מההשתתפות העצמית של מבוטח מכבי זהב לאותו ניתוח, כמפורט ברשימת ההשתתפויות העצמיות לניתוחים בבית חולים פרטי שבהסכם. על אף האמור, בחלק מהמקרים ההשתתפות העצמית של מבוטח "מכבי שלי" תהיה זהה להשתתפות העצמית של מבוטח "מכבי זהב".
בכל מקרה, ההשתתפות העצמית לא תפחת מ-300 ₪.
32.3 רשימות הרופאים המנתחים שבהסכם ובתי החולים שבהסכם, פירוט ההשתתפויות העצמיות לכל ניתוח ורשימת הניתוחים לגביהם יש למכבי הסכם עם אותו בי"ח/ רופא וכן פירוט הניתוחים המחייבים אישור "מכבי שלי" מראש והנחיות לקבלת אישור זה, יימצאו במרכזים הרפואיים (סניפים) של מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
32.4 תקופת המתנה – 6 חודשים.
32.5 תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

סעיף 33 - מבוטל

 

סעיף 34 - הבראה לאחר אשפוז

מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב": חדש. 
34.1 מקרה מזכה
מבוטח "מכבי שלי" אשר היה מאושפז בבית חולים יהיה זכאי להשתתפות בהבראה בבתי מלון או בבתי הבראה, בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
   34.1.1 גילו של המבוטח 65 שנים ומעלה.
   34.1.2 המבוטח היה מאושפז בבית חולים לפחות 4 לילות רצופים ולא יותר מ-7 לילות רצופים. הכיסוי למבוטח שהיה מאושפז 8 לילות רצופים ומעלה הינו על פי תקנון "מכבי זהב" בלבד.
   34.1.3 טרם חלפה תקופה של חודשיים ממועד שחרור המבוטח מבית החולים.
   34.1.4 בית המלון או בית ההבראה בו שהה המבוטח רשומים במשרד התיירות.
   34.1.5 המבוטח שהה את כל ימי ההבראה ברציפות בבית המלון או בבית ההבראה.
   34.1.6 המבוטח הציג ל"מכבי שלי" תעודת שחרור או סיכום מחלה מבית-החולים בו היה מאושפז וכן קבלה וחשבונית מס מקוריות מבית המלון או בית ההבראה המפרטות את ימי ההבראה בגין כל יום הבראה.
34.2 גובה הכיסוי
המבוטח יהיה זכאי להחזר של 50% מההוצאה ועד לתקרה של 255 ₪ ללילה עבור עלות שהיה בחדר בבית המלון או בבית ההבראה. למען הסר ספק, ההחזר הינו עבור השהייה על המבוטח עצמו בלבד. הזכאות להחזר הינה לעד מחצית ממספר הלילות בהם היה המבוטח מאושפז ולא יותר מ-10 לילות הבראה לשנה.
34.3 תקופת המתנה – 6 חודשים.
34.4 תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.
 

סעיף 35 - אמבולנס להסעה מבית החולים לבית

מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב": חדש. 
35.1 מקרה מזכה
מבוטח "מכבי שלי" שגילו 65 שנים ומעלה יהיה זכאי להחזר עבור הזמנת אמבולנס שאושר על ידי משרד הבריאות לצורך הסעתו מבית החולים לביתו
בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
   35.1.1 המבוטח היה מאושפז 2 לילות ומעלה בבית החולים.
   35.1.2 המבוטח אינו זכאי להסעה על פי חוק ביטוח בריאות.
   35.1.3 הזכאות הינה לעד 2 הסעות בשנה.
35.2 גובה הכיסוי
המבוטח יהיה זכאי להחזר של 50% מההוצאה בפועל ועד לתקרה של 204 ₪ לנסיעה באמבולנס לבית.
35.3 תקופת המתנה – 6 חודשים.
35.4 תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

סעיף 36 - קולונוסקופיה וירטואלית

מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב": חדש. 
35.1 מקרה מזכה
מבוטח "מכבי שלי" יהיה זכאי לבדיקת קולונוסקופיה וירטואלית לאבחון מוקדם של סרטן המעי הגבס לאוכלוסייה ללא גורמי סיכון אצל ספקים שבהסכם עם מכבי, בכפוף לתנאים המצטברים המפורטים להלן:
   36.1.1 גילו של המבוטח 50 שנים ועד 75 שנים.
   36.1.2 המבוטח קיבל הפניה לבדיקה מרופא מכבי מומחה ברפואת משפחה או בגסטרואנטרולוגיה טרם פנייתו לספק שבהסכם.
   36.1.3 המבוטח זכאי על פי חוק הבריאות לביצוע בדיקת דם סמוי בצואה ובחר לבצע קולונוסקופיה לצורך בדיקת סקר.
   36.1.4 הזכאות לביצוע הבדיקה הינה אחת ל-5 שנים ממועד ביצוע הבדיקה האחרונה.
36.2 גובה הכיסוי
מבוטח "מכבי שלי" יהיה זכאי לכיסוי הבדיקה בכפוף לתשלום השתתפות עצמית בסך – 545 ₪.
36.3 רשימת הספקים שבהסכם וההשתתפויות העצמיות תימצא בסניפי מכבי,באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
36.4 תקופת המתנה – 6 חודשים.
תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

רשימת תרופות בהנחה למבוטחי "מכבי שלי"

  • ההנחה ברכישת התרופות ניתנת במסגרת "מכבי זהב". אין הנחה נוספת למבוטחי "מכבי שלי".
  • רכישת התרופות יכולה להתבצע כנגד מרשם רופא מכבי או רופא אחר בכל בתי המרקחת מרשת "מכבי פארם". בבתי מרקחת אחרים בהסכם תינתן הנחת "מכבי זהב" כנגד הצגת מרשם רופא מכבי בלבד.
  • בתרופות המאושרות לרכישה רק ב"מכבי פארם" – תופיע הנחייה על גבי המרשם מרופא מכבי.
  • רשימת התרופות עדכנית לינואר 2017. הרשימה ושיעורי ההנחה הרשומים בה, מתעדכנים מעת לעת.
  • ההשתתפות מחושבת מהמחיר המרבי לצרכן של כל תרופה.
שם התרופה
אריזה
השתתפות
BELVIQ
10MG X 60
379
DEXILANT
30MG X 28
160.4
DEXILANT
60MG X 28
180.2
CLOTRISONE
15G
15%
INS TREGLUDEC
5PEN X 3ML
15%
ADAFERIN
30G
50%
ADAFERIN CREAM
30G
50%
AETHOXYSKLEROL
1% X 5AMP
50%
AETHOXYSKLEROL
10MG/CCX5
50%
AETHOXYSKLEROL 1%
20MG/2CCX5
50%
AETHOXYSKLEROL 2%
2% X 5AMP
50%
AETHOXYSKLEROL 2%
40MG/2CCX5
50%
ALOMIDE
0.1% X10ML
50%
AMITIZA
8MCG X 60
50%
AMITIZA
24MCG X60
50%
ARTHROTEC 50+200
20TAB
50%
ARTHROTEC 75+200
20 TAB
50%
ARTHRYL
1500MG X30
50%
ATOSSISCLEROL  IV
3%/2ML X 5
50%
ATTENT
10MG X 100
50%
ATTENT
30MG X 100
50%
ATTENT
20MG X 100
50%
AVAMYS
120DOSE
50%
BABYZIM
40ML
50%
BENZAMYCIN TOPICA
20GR
50%
BETMIGA
25MG X 30
50%
BETMIGA
50MG X 30
50%
BREXIN
20MG X 20
50%
BRINTELLIX
10MG X 28
50%
BRINTELLIX
5MG X 28
50%
BRINTELLIX
20MG X 28
50%
BRINTELLIX
15MG X 28
50%
BRONCHOLATE FORTE
120ML
50%
CELCOX
200MG X 10
50%
CELCOX
100MG X 20
50%
CEREBONIN
120MG X 30
50%
CERVARIX_IM
1 DOSE
50%
CICLODERM
30ML
50%
CIMIDONA
6.5MG X 30
50%
CIPRALEX
20MG X 28
50%
CIPRALEX
15MG X 28
50%
CIPRALEX
10MG X 28
50%
CIRCADIN
2MG X 30
50%
COMAGIS
7GR
50%
COMAGIS
15GR
50%
CONCERTA
54MG X 30
50%
CONCERTA
18MG X 30
50%
CONCERTA
36MG X 30
50%
CONCERTA
27MG X 30
50%
CYMBALTA
30MG X 28
50%
CYMBALTA
60MG X 28
50%
DICLECTIN
100TAB
50%
EBIXA
10MG X 56
50%
EBIXA
20MG X 28
50%
EBIXA
10MG/G X50
50%
ELLA
30MG X 1
50%
EPICERAM
90G
50%
EPIDUO
30G
50%
EPIFOAM
10G
50%
ERDOTIN
300MG X 20
50%
ESOMED 4%
60G
50%
ESTO 10
10MG X 28
50%
ESTO 15
15MG X 28
50%
ESTO 20
20MG X 28
50%
ETOPAN
400MG X 30
50%
ETOPAN
500MG X 20
50%
ETOPAN
300MG X 30
50%
ETOPAN
200MG X 20
50%
ETOPAN XL
600MG X 20
50%
ETOPAN XL
400MG X 20
50%
ETOXISCLEROL
30MG/ML X5
50%
EUCREAS
50/500 X60
50%
EUCREAS
50/1000X60
50%
EUCREAS
50/850 X60
50%
FERRIPEL-3 110ML
50MG/5ML
50%
FLAREX
5ML
50%
FOLIFERIN MAC
30CAP
50%
FORXIGA
10MG X 30
50%
FUCICORT CR
15GR
50%
FUCITALMIC
5GR
50%
FUNGILAC CARE
6.6ML
50%
GALVUS
50MG X 56
50%
GARDASIL
1 DOSE
50%
GLYXAMBI
25/5MG X30
50%
GLYXAMBI
10/5MG X30
50%
INSPRA
50MG X 28
50%
INSPRA
25MG X 28
50%
ITRANOL
100MG X 14
50%
JANUET XR
100/1000
50%
JANUET XR
50/1000X60
50%
JANUET XR
50/500X60
50%
JARDIANCE
25MG X 30
50%
JARDIANCE
10MG X 30
50%
JARDIANCE DUO
12.5/850MG
50%
JARDIANCE DUO
12.5/1000
50%
JARDIANCE DUO
5/1000MG
50%
JARDIANCE DUO
5/850MGX60
50%
KARIN
500MG X 14
50%
KETOSPRAY
25G
50%
KETOZOL SHAMPOO
100ML
50%
KLACID 60ML
125MG/5ML
50%
KOMBIGLYZE XR
2.5/1000
50%
KOMBIGLYZE XR
5/1000 X30
50%
KOMBIGLYZE XR
5/500 X 30
50%
LAIF
600MG X 20
50%
LARIAM
250MG  X 8
50%
LASEA
80MG X 28
50%
LOTEMAX
0.5% X 5ML
50%
LYRICA
25MG X 56
50%
LYRICA
300MG X 56
50%
LYRICA
50MG X 56
50%
LYRICA
75MG X 56
50%
LYRICA
150MG X 56
50%
M.M.R II   S.C.
1 DOSE
50%
MALARONE ADULT
12TAB
50%
MALARONE PEDIATR
12TAB
50%
MEMOX
10MG X 56
50%
MEMOX
20MG X 28
50%
MENTAX  CR
10G
50%
MIDRO-TEA
80GR
50%
MIGRALEVE
24
50%
MODAFINIL
100MG X 30
50%
MYCONAIL 6.6ML
6.6ML
50%
NARAMIG
2.5MG X 4
50%
NEXIUM
20MG X 28
50%
NEXIUM
40MG X 28
50%
OMACOR
1000MG X28
50%
ONGLYZA
5MG X 30
50%
ONGLYZA
2.5MG X 30
50%
PATANOL
0.1% X 5ML
50%
PATIR CREAM 15GR
15G
50%
PERMIXON
160MG X 60
50%
PERRIMOD
5% X 12SAC
50%
PRIORIX
0.5ML
50%
PRIORIX  לנוסעים
1 DOSE
50%
PROCTOFOAM HC
10GR
50%
PROTELOS
2G X 28
50%
PROVIGIL
100MG X 30
50%
RECTOGESIC
30G
50%
RELESTAT
0.05% X5ML
50%
REMINYL PRC
24MG X 28
50%
REMINYL PRC
16 MG X 28
50%
REMINYL PRC
8MG X 28
50%
RESOLOR
1MG X 28
50%
RESOLOR
2MG X 28
50%
RHOPYLAC
300MCG
50%
ROZEX GEL
0.75%X30GR
50%
SAYANA DS
104MG/0.65
50%
SEROQUEL XR
50MG X 30
50%
SEROQUEL XR
300MG X 30
50%
SEROQUEL XR
400MG X 30
50%
SEROQUEL XR
200MG X 30
50%
SEROQUEL XR
150MG X 30
50%
SUNACTIC TOPICAL
50G X 3%
50%
TAMIFLU
75MG X 10
50%
TERBINAFINE
250MG X 14
50%
TOPITRIM
50MG X 60
50%
TOPITRIM
25MG X 60
50%
TOPITRIM
100MG X 60
50%
TOPITRIM
200MG X 60
50%
TRAJENTA
5MG X 30
50%
TRAJENTA DUO
2.5/500X60
50%
TRAJENTA DUO
2.5/1000
50%
TRAJENTA DUO
2.5/850X60
50%
TYPHERIX
0.5ML
50%
TYPHIM VI
0.5ML
50%
VALACICLOVIR
500MG X 42
50%
VALACICLOVIR
500MG X 10
50%
VALTREX
500MG X 42
50%
VALTREX
500MG X 10
50%
VANIQA
30G
50%
VENORUTON
2% X 40GR
50%
VIBROCIL MICRODOS
15ML
50%
VISABELLE
2MG X 28
50%
WELLBUTRIN XR
300MG X 30
50%
WELLBUTRIN XR
150MG X 30
50%
XIGDUO XR
10/1000X28
50%
XIGDUO XR
5/1000 X56
50%
XULTOPHY
5PENS X3ML
50%
YENTREVE
20MG X 56
50%
YENTREVE
40MG X 56
50%
ZADITEN EYE DROP
5ML
50%
ZIDOVAL
40G
50%
ZYLET
5ML
50%
KARIN
250MG X 14
50%
KLARIDEX
250MG X 14
50%
ENGERIX B
20MCG/DOSE
20%
DESLORATADINE
0.5MG/ML
10%
DESLORATADINE
5MG X 30
10%
DESLORATADINE
5MG X 15
10%
SCI-B-VAC
2.5MCG/0.5
30%
SCI-B-VAC
10MCG\ML
30%
SCI-B-VAC
2.5MCG/0.5
30%
SCI-B-VAC
5MCG\0.5ML
30%
KAMRHO-D I.M.
300MCG
45%
NUVIGIL
150MG X 30
45%
NUVIGIL
250MG X 30
45%
PLAVIX
75MG X 30
45%
JANUET
50/850 X56
55%
JANUET
50/1000X56
55%
JANUET
50/500 X56
55%
JANUVIA
25MG X 28
55%
JANUVIA
50MG X 28
55%
JANUVIA
100MG X 28
55%
ARCOXIA
120MG X 7
65%
ARCOXIA
60MG X 14
65%
ARCOXIA
30MG X 28
65%
ARCOXIA
90MG X 14
65%
LIVIAL
2.5MG X 28
65%
LOCERYL NAIL LACQ
2.5ML
65%
REMOTIV
500MG X 30
65%
REMOTIV
250MG X 60
65%
CAVERJECT BLUE
20MCG/ML
70%
DURATEARS
3.5GR
70%
EXIPAN
90GR
70%
EXIPAN
0.5%X50GR
70%
GENTEAL EYE
10ML
70%
HYLO-COMOD
10ML
70%
HYPOTEARS E
0.4ML X 30
70%
PROAVENIR
1MG X 30
70%
PROAVENIR
1MG X 98
70%
PROPECIA
1MG X 30
70%
PROPECIA
1MG X 98
70%
RAZIN
15MG X 30
70%
REFRESH TEARES
15ML
70%
SYSTANE
15ML
70%
SYSTANE BALANCE
10ML
70%
SYSTANE GEL DROPS
10ML
70%
SYSTANE ULTRA
10ML
70%
SYSTANE ULTRA UD
30
70%
TEARS NATURAL FRE
0.9ML X 32
70%
TEARS NATURAL II
15ML
70%
VISCOTEARS
10GR
70%
XENICAL
120MG X 84
70%
ENGERIX-B PED.
10MCG/DOSE
21%
HAVRIX 1440
1 DOSE
26%
VAQTA ADULT
50IU
26%
VAQTA ADULT
50IU
26%
HAVRIX 720 JUNIOR
1 DOSE
33%
HEPATYRIX
1 VIAL
34%
CURATANE*
5mg x 30
15%
CURATANE*
40mg x 30
15%
CURATANE*
20mg x 30
10%
CURATANE*
10mg x 30
10%
SYNVISC**
3 inj
50%
ARTHREASE**
3inj
50%
ARTHREASE**
1inj
50%
SYNVISC ONE**
1inj
50%
SAFLUTAN***
 
40%
*המלצת רופא עור
**המלצת ראומטולוג או אורתופד
*** המלצת רופא עיניים