21 ינואר 2018 ה' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 115/2018
לרכישה ותחזוקה של מערכות אל פסק

מכרז מספר: 115/2018
מועד פרסום:  04.01.2018
מועד אחרון להגשה:  05.02.2018 בשעה 12:00
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון >>
נספח ג '1 >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 115/2018
לרכישה ותחזוקה של מערכות אל פסק

מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי מערכות אל פסק ולתחזק מערכות קיימות וחדשות הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-2 תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • הכנסותיו בשנים 2015-2016, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 600,000 ₪ לכל אחת מהשנים.
  • המציע הינו נציג מורשה של יצרן המערכות המוצעות על ידו.
  • מסוגל לספק למכבי את המערכות ולתחזקן בעצמו בפרישה ארצית, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  • מסוגל לספק למכבי שירותי תחזוקה למערכות הקיימות במכבי, בפרישה ארצית.
  • בבעלות המציע מעבדת שירות טכני, בה מועסקים טכנאי שירות מוסמכים לביצוע אחזקת מערכות אל פסק.
  • בשנים 2014-2016 סיפק מערכות אל פסק ושרותי אחזקה למערכות אל פסק לשני גופים לפחות.
  • מעסיק לפחות 5 טכנאי שרות ניידים מוסמכים למערכות אל פסק.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.
המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 4.1.18 ועד ליום 18.1.18, ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 5.2.18 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.