17 פברואר 2019 י"ב אדר תשע"ט

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 115/2018
לרכישה ותחזוקה של מערכות אל פסק

מכרז מספר: 115/2018
מועד פרסום מעודכן:  05.02.2018
מועד אחרון להגשה:  28.02.2018 בשעה 12:00
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון - מעודכן >>
מודעה לעיתון >>
נספח ג' 1 - מעודכן >>
נספח ה' - מעודכן >>(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 115/2018
לרכישה ותחזוקה של מערכות אל פסק - מעודכן

מכבי שירותי בריאות מבקשת לערוך ולעדכן מספר תנאים וסעיפים במסמכי המכרז הנדון, שפורסם ביום  4.1.18, כלהלן:
מנהלה:
סעיף 4.1.4 ישונה לנוסח כלהלן:
המציע הינו יצרן המערכות המוצעות על ידו או נציג מורשה של אותו יצרן.
מפרט:
בסעיף 1.6 – בסיפא המשפט הבא:
"- מקדם הספק בכניסה 0.92 לפחות, מקדם הספק ביציאה 0.9" תתווסף המילה "לפחות".
בסעיף 1.7 – בסיפא המשפט הבא:
"- אפשרות לזיווד פנימי בתוך ארון שרתים בתצורת rack mount  לארון שרתים - 19 אינטש, לא יעלה על גובה 2U (אלקטרוניקה ומצברים )" יתווספו המילים "למערכות אל פסק מ 1 KVA  ועד 3 KVA".
טופס ההצעה-נספח ג'1:
לפריטים בשורות 11 ו-12 יתווסף ", או שווה ערך* ".
* מוצר שווה ערך יתקבל על פי החלטת מכבי.
תצהיר-נספח ה':
סעיף 3 ישונה לנוסח כלהלן:
הספק הינו נציג מורשה של יצרן המערכות המוצעות על ידו. לחילופין -
הספק הינו יצרן המערכות המוצעות על ידו [יש למחוק את המיותר].
להלן עדכון המועדים הקובעים במכרז
הרשמה להשתתפות במכרז – 5.2.18-12.2.18 – כנגד מסירת פרטי התקשרות עם נציג המציע.
הגשת שאלות – עד ליום 18.2.18, באמצעות דוא"ל: mandel_an@mac.org.il.
מסירת תשובות – עד ליום 22.2.18.
המועד האחרון להגשת הצעות - יום 28.2.18 בשעה 12:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה!
את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00, לידי הגב' ענת מנדל, במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 בתל-אביב.
מובהר בזאת כי כל שאר תנאי המכרז נותרו בעינם. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il.

מכרז פומבי רגיל מספר 115/2018
לרכישה ותחזוקה של מערכות אל פסק

מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי מערכות אל פסק ולתחזק מערכות קיימות וחדשות הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-2 תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • הכנסותיו בשנים 2015-2016, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 600,000 ₪ לכל אחת מהשנים.
  • המציע הינו נציג מורשה של יצרן המערכות המוצעות על ידו.
  • מסוגל לספק למכבי את המערכות ולתחזקן בעצמו בפרישה ארצית, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  • מסוגל לספק למכבי שירותי תחזוקה למערכות הקיימות במכבי, בפרישה ארצית.
  • בבעלות המציע מעבדת שירות טכני, בה מועסקים טכנאי שירות מוסמכים לביצוע אחזקת מערכות אל פסק.
  • בשנים 2014-2016 סיפק מערכות אל פסק ושרותי אחזקה למערכות אל פסק לשני גופים לפחות.
  • מעסיק לפחות 5 טכנאי שרות ניידים מוסמכים למערכות אל פסק.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.
המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 4.1.18 ועד ליום 18.1.18, ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.i.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 5.2.18 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.