14 דצמבר 2018 ו' טבת תשע"ט
עדכני לתאריך:  01.12.2018 

תקנון "מכבי כסף"

מסמך זכויות וחובות של שירותי הבריאות הנוספים

2017

(להלן: "התקנון")

התקנון מעודכן לדצמבר 2018 למעט תעריפי השתתפויות עצמיות ותקרות להחזרים. התעריפים העדכניים מופיעים בעמודי הזכאויות המתאימות.
עדכני לתאריך:  01.12.2018 


מבוא

(1) מבוא
הזכויות המוענקות לחברי שירותי הבריאות הנוספים של מכבי כמפורט בתקנון זה באות להוסיף על זכויותיהם על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ”ד - 1994, והן מפורטות במפורש בסעיפים 6-21 להלן. המונחים וההגדרות הכלולים בתקנון זה יפורשו על פי ההגדרות המופיעות בו.
הננו להסב את תשומת לבכם להוראות חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ”ד - 1994 (להלן ה”חוק”) הכלליות הנוגעות לשירותי הבריאות הנוספים כדלהלן:
א. סעיף 10 (ב) (2) לחוק: “הקופה רשאית לשנות, מעת לעת, את זכויות העמיתים בתוכנית ואת תשלומי העמיתים”.
ב. סעיף 10 (ג) לחוק: (1) “קופת חולים תצרף לתוכנית כל חבר המבקש להצטרף לתוכנית, ללא קשר למצבו הבריאותי או הכלכלי, ולא תגביל את הצטרפותו או את זכויותיו בעת הצטרפותו בתנאי כלשהו, למעט תקופות אכשרה סבירות, שייקבעו לגבי כלל העמיתים בתוכנית לעניין מתן שירותים שונים במסגרתה, ובלבד שלא תיקבע תקופת אכשרה כאמור לעניין שירותים שהיו כלולים בסל השירותים והתשלומים של הקופה לגבי מי שהיה חבר בקופה והצטרף לתוכנית לא יאוחר משנה אחת אחרי השינוי בסל השירותים והתשלומים של הקופה”;
(2) “הקופה רשאית לקבוע, לעניין תקופות אכשרה כאמור בפסקה (1), הוראות שונות לגבי מעבר מתוכנית של קופה אחרת”.
ג. סעיף 10 (ד) לחוק: “בכפוף לאמור בסעיף קטן (ג), קופת חולים לא תפלה בין עמיתים בתוכנית, בין בעת ההצטרפות אליה ובין במתן השירותים במסגרתה”.
ד. סעיף 10 (ה) לחוק: “מחיר התוכנית יהיה אחיד לכל קבוצת גיל, ללא תלות במספר שנות החברות בתוכנית, או במצבו הבריאותי או הכלכלי של העמית”.
ה. סעיף 21 (א) לחוק: “קופת חולים תיתן לכל מי שהיא אחראית כלפיו, כאמור בסעיף 3 (ג) את כל שירותי הבריאות שלהם הוא זכאי לפי חוק זה, בין בעצמה ובין באמצעות נותני שירותים, ללא כל הפליה, ולא תתנה מתן שירותים הכלולים בסל השירותים שלה בהצטרפות או בחברות בתוכנית לשירותים נוספים לפי סעיף 10 “.
ו.  זכותו של מבוטח בקופה לקבל את מלוא השירותים שהוא זכאי להם מכח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ”ד - 1994, לא תושפע מהצטרפותו או אי הצטרפותו לתכנית שירותי בריאות נוספים”.
ז. “סל שירותי הבריאות” - שירותי הבריאות המפורטים בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ובצו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות) התשנ”ה - 1995. כל הזכויות ו/או השירותים הרפואיים המפורטים בתקנון זה ניתנים כל עוד וככל שהינם חורגים ממחויבות מכבי בגינם על פי חוק ביטוח בריאות. בכל מקרה בו תחויב הקופה על פי חוק ביטוח בריאות באיזה מהזכויות ו/או השירותים הרפואיים המפורטים בתקנון זה, היא תהא רשאית לבטלם או לשנותם בהתאם.
בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה והוראות החוק, גוברות הוראות החוק.
בסמכות הנהלת שירותי הבריאות הנוספים לשנות מהתנאים האמורים להלן, על פי שיקול דעתה ובכפוף להוראות החוק.
* כל הסכומים במחירי אפריל 2012  אלא אם כתוב במפורש אחרת.
(2) פירוט תקופות המתנה

להלן תקופות ההמתנה לזכויות השונות של התוכנית לשירותים הנוספים "מכבי כסף":

תקופת המתנההזכותסעיף בתקנון
ללא תקופת המתנה חיסונים למטיילים בחו"ל 17
רפואת ספורט 19
טיסה מאילת 21.1
טיפולי שיניים משמרים 13.2
טיפולי חניכיים (פריודונטיה) 13.3
רפואה משלימה 15
אבחון TOVA 11 ב
3 חודשים הבראה לאחר אשפוז 7
טיפולים בים המלח לחולי פסוריאזיס 7.3
שיקום לב 9.1 , 9.2
פעילות גופנית מבוקרת לגורמי סיכון 9.3
תרופות וחיסונים 16
אשפוז סיעודי מורכב 21.2
6 חודשים טיפול ביופידבק לטיפול בבעיות שליטה על השתן 20
בדיקות וטיפולים 18
12 חודשים ניתוחים פרטיים 6
אביזרים רפואיים 14
טיפולים בהתפתחות הילד 11 א
טיפולים בהרטבת לילה 12
24 חודשים ניתוחים בחו"ל 8
טיפול אורתודנטי לילדים 13.4
הפריה חוץ גופית 10

(3) פירוט תשלומי דמי חבר

גיל

מכבי כסף נכון ליום 1.12.18

0-17

 ₪ 4.91

18-24

 ₪ 16.13

25-29

 ₪ 16.20

30-54

 ₪ 34.52

46-60

 ₪ 34.65

61-70

 ₪ 35.92

+71

 ₪ 36.50

דמי חבר נגבים עד 3 ילדים, החל מילד רביעי - חינם. לתעריפי דמי חבר עדכניים למכבי כסף >

(4) פרשנות
 1. כל עוד לא נאמר אחרת בתקנון זה, כל מקום בו מתייחס תקנון זה לזכות ו/או לשירות רפואי ו/או להחזר מ"מכבי כסף" בגינם, תהא הכוונה לזכות ו/או שירות רפואי שניתנו ו/או נתקבלו, לפי העניין, בגבולות מדינת ישראל.
 2. כל התייחסות לזמנים על פי התקנון מחושבת בהתאם ללוח השנה הגרגוריאני (הלועזי), לרבות גיל, תקופת המתנה, שנת חברות וזמנים אחרים המופיעים בתקנון.
 3. כתובת החבר לצורך האמור בתקנון זה הינה הכתובת הרשומה במשרדי מכבי. על החבר להודיע למכבי על כל שינוי בכתובתו באמצעות אתר מכבי באינטרנט, או באמצעות מכתב רשום, או באמצעות פקס או בפניה לסניף מכבי. יראו הודעה שנשלחה על ידי מכבי לכתובתו האחרונה הידועה לה, של החבר, כהודעה שנמסרה כדין.

סעיפי התקנון

1. תנאים למתן שירותי בריאות נוספים

1.1.  כל חבר המבוטח במכבי מתוקף החוק רשאי להגיש בקשה לקבל שירותי בריאות נוספים בכפוף להוראות תקנון זה.
1.2.  חבר מכבי אשר הצטרף לשירותי בריאות נוספים במסגרת "מכבי כסף" יהא רשאי להצטרף אף ל"מכבי זהב".
1.3. המועד האחרון בו ניתן היה להצטרף כחבר לתכנית "מכבי כסף" היה ה- 30.4.12.
1.4. החל מיום שלאחר המועד האמור בסעיף 1.3 שלעיל (להלן: "התאריך הקובע") תכנית "מכבי זהב" הינה התכנית היחידה אליה יכול חבר מכבי להצטרף, על פי הכללים המפורטים בתקנון זה. תקנון "מכבי זהב" קיים בנפרד ובנוסף לתקנון זה וניתן לראותו באתר האינטרנט של מכבי ולקבלו בסניפי מכבי.
1.5. החל מהתאריך הקובע תכנית "מכבי כסף" תתקיים רק עבור מי שהצטרף אליה עד (כולל) יום
1.6. ה- 30.4.12.
1.7.  החל מהתאריך הקובע לא ניתן יהיה להצטרף לתכנית "מכבי כסף".
1.8. חברי מכבי, שהיו חברים בקרן מכבי ו/או במכבי מגן, ערב המועד הקובע (30.6.98), המשלמים.
1.9. כסדרם את דמי החבר עבור השירותים הנוספים ובכפוף לזמני ההמתנה המפורטים לעיל, יהיו זכאים לשירותים הנוספים על פי תקנון זה.
1.10. לאלו מחברי קרן מכבי ו/או מכבי מגן כאמור לעיל, אשר ערב המועד הקובע נמצאו בתקופות המתנה על פי התוכניות של קרן מכבי ו/או מכבי מגן, תוכר רציפות בתקופות ההמתנה, ותקופות ההמתנה לשירותים על פי תקנון זה, יהיו כמפורט בתקנון זה או כפי שהיה נהוג בתוכניות קרן מכבי ו/או מכבי מגן, במועד הצטרפותם לתאגידים אלו, לפי התקופה הקצרה מביניהן.

2. הגדרות

א. כותרות סעיפי התקנון הינן לצורך נוחות בלבד ולא תשמשנה לצורך פירוש התקנון.
ב.  בכל מקום בתקנון זה בו מצוין מין זכר משמעו גם מין נקבה, ולהיפך, פרט למקרים בהם השירות הרפואי מבוצע בבני מין אחד.
ג.  יובהר כי סעיפי המבוא מהווים חלק בלתי נפרד מהאמור בתקנון זה.
2.1. "חוק ביטוח בריאות" ו/או "החוק" - חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד - 1994, לרבות התקנות ו/או הצווים שהוצאו מכוחו.
2.2. "מכבי" – מכבי שירותי בריאות.
2.3. "ההנהלה" - הנהלת מכבי או מי שיוסמך על ידה.
2.4. "מש"ן" - מינהלת שירותי הבריאות הנוספים במכבי.
2.5. "קרן מכבי" - עמותה רשומה שמספרה אצל רשם העמותות הוא 58-007-099-3, או מי שיוסמך על ידה.
2.6. "מכבי מגן" – מכבי מגן אגודה שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות בע"מ, או מי שיוסמך על ידה.
2.7. "מכבי כסף" - סל השירותים הנוספים, כמפורט בסעיפים 6-21 העומד לרשות מי שרכשו זכאות לשירותי בריאות נוספים במסגרת "מכבי כסף" ושניתנו ערב תחילת הסדר זה באמצעות "קרן מכבי", וכפי שישונו מעת לעת בהתאם להוראות החוק.
2.8. "מכבי כסף" - יקרא להלן "השירותים הנוספים" או "שירותי בריאות נוספים" או "שב"ן", כל עוד לא פורט בשמו.
2.9. "הרופא המטפל" - רופא כללי או רופא מומחה, אשר בתוקף התקשרותו עם מכבי נותן שירותים רפואיים לחברי מכבי, ואשר נבחר ע"י החבר ו/או משפחתו לטיפול בו/בהם.
2.10. "מנהל רפואי מחוזי" ו/או "רופא מנהל" - רופא שהוסמך על ידי מכבי לשמש בתפקיד מנהל רפואי מחוזי או רופא מנהל במכבי.
2.11. "המועד הקובע" - מועד תחילת מתן הזכויות על פי תקנון זה.
2.12. "חודש" – חודש ימים לפי הלוח הגרגוריאני.
2.13. "החזר הוצאות" - בכל מקום בו מדובר על החזר הוצאות, הכוונה להוצאות שנשא בהן החבר בעצמו. בכל מקום בו מצוין הסכום בדולרים הכוונה הינה לסכום שווה ערך בשקלים לפי שערו היציג של דולר ארה"ב בעת התשלום ע"י החבר. כל החזר כאמור בתקנון זה יעשה כנגד מסירת קבלה וחשבונית מס מקוריות. התאריך הקובע לצורך זכאות החבר הוא תאריך ביצוע הטיפול בפועל, לרבות כל הוצאותיו למימוש זכאותו כאמור. תשלום ההחזר יבוצע לחשבון הבנק ממנו נגבים דמי החבר החודשיים. סכום ההחזר, כפי שמצוין בסעיפי התקנון, יעודכן בשיעור עלית מדד המחירים לצרכן אחת לשנה, אלא אם צוין אחרת או אלא אם סכום ההחזר אינו נקוב בש"ח. סכום ההשתתפות העצמית של החבר, כפי שמצוין בסעיפי התקנון, יעודכן בשיעור עלית מדד יוקר הבריאות שתפרסם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אלא אם צוין אחרת. "מכבי כסף" זכאי לקזז מסכומים, אשר החבר זכאי להם, לטובת דמי החבר שבפיגור וחובות קודמים שלו.
2.14. "השתתפות עצמית"/"השתתפות החבר" - סכומים בהם יחויב החבר לשאת בעצמו כתנאי לזכאות לקבלת השירות הרפואי על פי תקנון זה, כמפורט בתקנון. הזכות לקבלת החזרים כמפורט בתקנון אינה חלה על השתתפויות עצמיות. ההשתתפויות העצמיות מפורטות בכל סעיף בנוגע לטיפולים המפורטים בו, וניתנות לבירור בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
2.15. "שנת חברות"/"שנה" - 12 חודשי זכאות רצופים, שהראשון בהם מתחיל מחודש תחילת זכאותו של החבר, מחושב לפי לוח השנה הגרגוריאני, ובהתאם לאמור בסעיף 3 להלן.
2.16. "שנה קלנדרית" - שנה המתחילה בראשון בינואר ומסתיימת ב- 31 לדצמבר, בהתאם ללוח השנה הגרגוריאני.
2.17. "בני משפחה" - בן או בת זוג של החבר, וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנה, כולל ילד חורג וילד מאומץ כדין, וכל עוד הם חברים במכבי.
2.18. "חבר" - בוגר ו/או בן משפחה שבהתאם להוראות תקנון זה זכאי לשירותים נוספים ב"מכבי כסף" ושמשולמים עבורו דמי חבר.
2.19. "גיל החבר" - גילו של החבר בתאריך הולדתו, מחושב לפי לוח השנה הגרגוריאני.
2.20. "בית חולים" - בית חולים ממשלתי, עירוני וציבורי אחר, בגבולות מדינת ישראל, שאושר ככזה על ידי משרד הבריאות.
2.21. "בית חולים פרטי" - בית חולים הפועל על-פי רישיון משרד הבריאות בגבולות מדינת ישראל ושאינו נכלל בגדר בית חולים כהגדרתו בסעיף 2.20 לעיל, או מרפאה כירורגית הפועלת על-פי רישיון משרד הבריאות ושאיננה מרפאה ממשלתית, עירונית או ציבורית אחרת".
2.22. "תקופת המתנה" ו/או "תקופת אכשרה" - תקופה רצופה, הנקובה בכל אחד מסעיפי תקנון זה, מתחילה לגבי כל חבר במועד הצטרפותו, החל מהראשון לחודש ההצטרפות, ומסתיימת בתום התקופה הנקובה בכל סעיף, אלא אם צוין אחרת. תקופת ההמתנה תחול לגבי כל חבר פעם אחת. חבר "מכבי כסף" שהצטרף לתכנית עד ליום ה- 30.4.12 ועד לאותו יום או לאחריו הצטרף לתכנית "מכבי זהב" תשמרנה כל זכויותיו ב"מכבי כסף" כל עוד לא הסתיימה תקופת ההמתנה שהוא חייב בה לפי תכנית "מכבי זהב". ואולם, ממועד סיום תקופת ההמתנה הארוכה ביותר שבתכנית "מכבי זהב" הוא יחשב חבר "מכבי זהב" בלבד, וחברותו בתכנית "מכבי כסף" תפקע. חדלה חברותו של חבר כאמור בתכנית "מכבי זהב" בטרם חלפה תקופת ההמתנה הארוכה ביותר, תחדל מאותו מועד גם חברותו בתכנית "מכבי כסף”. החבר לא יהיה זכאי לקבל שירותים רפואיים ו/או לקבל החזר כספי ו/או השתתפות כספית במהלך תקופת ההמתנה ו/או במועד הקודם למועד הצטרפותו. על אף האמור לעיל יחולו ההוראות הבאות:
2.22.1. תינוק שנולד להורים, אשר במועד לידתו מי מהוריו הינו חבר בתכנית שב"ן ("מכבי כסף" או "מכבי זהב"), וצורף לתכנית "מכבי כסף" עד ליום ה- 30.4.12 , כשמועד זה חל בתוך שישה חודשים מיום לידתו, יהיה פטור מתקופת המתנה, ובתנאי שצירופו ותאריך תחילת גביית דמי החבר יעשה רטרואקטיבית מיום לידתו. ואולם, תינוק כאמור שלא צורף לתכנית "מכבי כסף" עד ליום ה- 30.4.12 ניתן יהיה לצרפו לתכנית "מכבי זהב" בתוך שישה חודשים מיום לידתו בפטור מתקופת ההמתנה הנהוגה בתכנית "מכבי זהב", ובתנאי שצירופו ותאריך תחילת גביית דמי החבר ייעשה רטרואקטיבית מיום לידתו.
2.22.2. חייל אשר הצטרף ל"מכבי כסף" עד ליום ה- 30.4.12 ומועד זה חל בתוך שישה חודשים ממועד שחרורו משירות חובה ו/ או שירות קבע בצה"ל יהיה פטור מתקופת המתנה, ובתנאי שחברותו תהיה בתוקף מהמועד בו נרשם כחבר או חזר להיות חבר במכבי, ובלבד שחברותו וכן תאריך תחילת גביית דמי החבר יהיו רטרואקטיביים מהמועד בו נרשם כחבר או חזר להיות חבר בקופה. חייל שלא הצטרף ל"מכבי כסף" עד ליום ה- 30.4.12 יהיה זכאי להצטרף ל"מכבי זהב" בתוך שישה חודשים ממועד שחרורו משירות חובה ו/או שירות קבע בצה"ל בפטור מתקופת ההמתנה הנהוגה בתכנית "מכבי זהב", ובלבד שחברותו וכן תאריך תחילת גביית דמי החבר יהיו רטרואקטיביים מהמועד בו נרשם כחבר או חזר להיות חבר בקופה.
2.22.4. רישום חבר השב"ן שנאסר או נעצר לתקופה העולה על שנה, ואשר נגרע בשל כך ממצבת המבוטחים של מכבי ואשר עוד טרם מאסרו או מעצרו השלים את תקופת ההמתנה הנדרשת מכוח תקנון זה, כולה או חלקה, ושילם את דמי החבר כסדרם עד ליום מאסרו/מעצרו, יהיה פטור עם שחרורו מתקופת ההמתנה שהשלים, בגין אותו שירות, ובתנאי:
1. אם הצטרף עד ליום ה- 30.4.12 לתכנית "מכבי כסף" ומועד זה חל תוך 3 חודשים ממועד שחרורו יחול הפטור מתקופת המתנה ב"מכבי כסף", ותאריך תחילת גביית דמי החבר ייעשה רטרואקטיבית מיום שחרורו.
2. אם לא הצטרף עד ליום ה- 30.4.12 לתכנית "מכבי כסף" יהיה זכאי להצטרף תוך 3 חודשים ממועד שחרורו לתכנית "מכבי זהב" בפטור מתקופות ההמתנה הנהוגות ב"מכבי זהב", ותאריך תחילת גביית דמי החבר ייעשה רטרואקטיבית מיום שחרורו.
2.22.5. מבוטח שעבר מקופת חולים אחרת שבה היה עמית בתכנית לשירותי בריאות נוספים (שב"ן), והצטרף לשב"ן "מכבי כסף" עד ליום ה- 30.4.12 ומועד זה חל תוך 90 יום מהמועד שבו נרשם כחבר במכבי, יהיה פטור מתקופת אכשרה ב"מכבי כסף" כמשך תקופת חברותו בשב"ן של הקופה ממנה עבר, לרבות תקופת ההמתנה שעבר במסגרת אותה תכנית. מבוטח שעבר מקופת חולים אחרת שבה היה עמית בתכנית לשירותי בריאות נוספים (שב"ן) ולא הצטרף לשב"ן "מכבי כסף" עד ליום ה- 30.4.12 רשאי להצטרף לתכנית "מכבי זהב" תוך 90 יום מהמועד שבו נרשם כחבר במכבי בפטור מתקופת האכשרה הנהוגה ב"מכבי זהב" שמשכו כמשך תקופת חברותו בשב"ן של הקופה ממנה עבר, לרבות תקופת ההמתנה שעבר במסגרת אותה תכנית.
2.23. "דמי חבר" -  תשלום חודשי עבור שירותי הבריאות הנוספים, כאמור בתקנון זה וכמפורט בסעיף 3.2  להלן.
2.24. "אשפוז סיעודי מורכב" - כהגדרתו בסעיף 2 לתוספת השנייה לתקנות בריאות העם (רישום בתי חולים), תשכ"ו - 1966 , ובכפוף לשינוי בהגדרה בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות מס' 22/08 (העברת מטופלים המוזנים בזונדה למשרד הבריאות), המאושפז בבית חולים או במחלקה המיועדת לחולים אלה ואשר פועלת על פי רישיון של משרד הבריאות
2.25. "התייעצות״ - ביקור חבר אצל רופא מומחה יועץ כהגדרתו בסעיף 22, לקבלת ייעוץ והדרכה בהמשך טיפול בבעייתו הרפואית של החבר עצמו.

3. תחילת וסיום זכאות ודמי חבר

3.1 תחילה וסיום זכאות
א. הצטרפות החבר לתכנית "שירותי הבריאות הנוספים" מתחילה במועד החתימה על טופס ההרשמה; החל מיום 1.5.12 לא ניתן להצטרף לתכנית  "מכבי כסף".
ב. חבר המעוניין להפסיק את חברותו בשב"ן, ולהישאר מבוטח במכבי שירותי בריאות, יודיע על כך חודש ימים מראש על ידי מילוי וחתימה על "טופס ביטול חברות בתכניות הנוספות במכבי שירותי בריאות" בסניפי מכבי או על ידי הודעה במכתב רשום, או באמצעות מיופה כוח כדין
ג. סיום הזכויות ייכנס לתוקפו חודש ימים מתאריך ההצהרה.
ד.  הפסקת חברות במכבי גוררת הפסקה בזכויות לשירותי בריאות נוספים מאותו מועד.
3.2 דמי חבר 
א. מש"ן תקבע מזמן לזמן את תעריפי דמי החבר ל"מכבי כסף". מש"ן רשאית לקבוע תעריפים שונים לקבוצות מסוימות של מבוטחים והכל בכפוף לחוק, ולאישור משרד הבריאות.
ב. דמי החבר נקבעים בהתאם למספר הנפשות במשפחה ובהתאם לגיל החבר. חבר ישלם לפי התעריף המקובל לגבי קבוצת הגיל אליה הוא משתייך
ג. דמי החבר מתעדכנים בהתאם לשינוי החודשי במדד המחירים לצרכן, בראשון לכל חודש.
ד. כתנאי למימוש זכויות על פי התקנון חבר חייב לשלם דמי חבר בגין השירותים הנוספים מדי חודש בחודשו או לתקופה כפי שתקבע ע"י מש"ן, ובתחילת החודש, החל מן החודש בו אושרה זכאותו לשירותים נוספים. התשלום יבוצע בהרשאה לחיוב חשבון הבנק, יחד עם כל תשלום אחר למכבי, כפי שיקבע ע"י מש"ן.
ה. על החבר לוודא ביצוע התשלומים בבנק באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון. אי גביה של דמי הבר בחשבון הבנק של החבר אינו משחרר את החבר מאחריותו לתשלום דמי החבר מידי חודש בחודשו.
ו. דמי חבר שלא שולמו יהוו חוב של החבר כלפי מכבי, והחבר יהיה מחויב להשיבם למכבי בצירוף הפרשי הצמדה  ממועד היווצרות החוב ועד למועד התשלום בפועל. מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למכבי על פי כל דין לצורך גביית החוב, מכבי תהיה זכאית לקזז מכל סכום שהחבר זכאי לקבל על פי התקנון את סכום החוב כאמור לעיל (לרבות הפרשי הצמדה שנצברו בגינו).
ז. אם החבר לא שילם דמי חבר במועדם ובמלואם, תישלח לו לכתובת האחרונה הידועה למכבי הראה ראשונה על אי תשלום לא יאוחר מ- 60 יום מן המועד בו נצבר לחובתו לראשונה חוב בפיגור. אם לאחר קבלת ההתראה הראשונה, החבר לא הסדיר את החוב, תישלח לו התראה נוספת תוך 60 יום ממועד משלוח ההתראה הראשונה לכתובת האחרונה הידועה למכבי. אם החבר לא הסדיר את החוב תוך 60 ימים ממועד משלוח ההתראה השניה, תבוטל חברותו בשירותי הבריאות הנוספים.
ח. מימוש זכויות בתקופת אי-תשלום דמי החבר כאמור לעיל, מותנית בהסדרת תשלום החוב בלואו, לרבות הפרשי הצמדה שנצברו בגינו. החבר יהיה זכאי לאיזה מהזכויות והשירותים המפורטים בתקנון זה לאחר הסדרת תשלום החוב רטרואקטיבית למן היום הראשון בו איחר בהעברת התשלום או לא שילם. למען הסר ספק, החבר הינו מבוטח בשב"ן כל עוד חברותו לא בוטלה על ידו, באופן יזום ובכתב כאמור בסעיף 3.1.3 לתקנון, או חברותו בוטלה על ידי מש"ן, לאחר 180 יום במידה ולא שילם את חובו. הפסקת תשלום דמי חבר עבור שב"ן לא תחשב הודעה על הפסקת חברות וחובו של החבר יעמוד לפירעון גם לאחר סיום חברותו בשב"ן.
ט. ביטול חברותו של אדם לא תמנע רישומו מחדש לשב"ן בכפוף לכך שהסדיר את תשלום החוב שנוצר כלפי מכבי בגין אי תשלום דמי חבר, במלואו, לרבות הפרשי הצמדה שנצברו בגין החוב. במקרה של רישום מחדש כאמור לעיל, יחל מניין תקופות ההמתנה כקבוע בתקנון ממועד הרישום המחודש.
י. כל האמור בסעיף זה - מתייחס גם לבני משפחת החבר שלא שולמו בעבורם דמי חבר.

4. הגשת בקשות ותביעות

4.1 בקשה למימוש זכות מהזכויות המפורטות בתקנון זה, תוגש בכתב בסניפי מכבי, והחלטה בה תינתן בתוך 60 יום, אלא אם קיים צורך בריאותי דחוף המחייב קיצור מועד זה.
4.2 מכבי תהיה רשאית להתנות ביצוע כל תשלום לחבר מתוקף חבותה בתקנון זה, בהמצאת מסמכים והוכחות להנחת דעתה, ובכלל זה סיכומי מחלה, חשבונות מקוריים מנותני שירותים וקבלות מקוריות להוכחת כל תשלום שהחבר שילם בפועל בגין השירות הרפואי הנדון.
4.3 חלק החבר על תשובה שניתנה לו, רשאי הוא להשיג על ההחלטה, והשגתו תידון על ידי מש"ן ו/או מי שיוסמך לכך על ידה. החבר רשאי להגיש מסמכים וחוות דעת רפואית, כפי שימצא לנכון, או כפי שיתבקש על ידי מש"ן. יש להגיש את ההשגה בכתב אל שירותי הבריאות הנוספים, לכתובת: רח'  המרד 27, תל אביב.
4.4 כל תביעה בערכאות שיפוטיות תשלח למנהלת השירותים הנוספים, לכתובתה ברח' המרד 27 , תל אביב.
4.5 מי שמסר מידע כוזב ו/או העלים עובדות בעת הגשת בקשה ו/או דרישה ו/או תביעה למימוש זכות כלשהי מהזכויות המנויות בסעיפים 6-21 להלן (להלן: "הבקשה"), רשאית מכבי לתבוע ממנו פיצוי על כל נזק ו/או הוצאה שנגרמו לה עקב כך. מכבי תהא רשאית אף להפסיק זכויותיו של החבר לפי תקנון זה, ובלבד שהודיעה לו על כך בכתב וחלפו 60 יום מיום ההודעה. החבר יהא רשאי להשיג על החלטה זו בפני מש"ן, בתוך 60 יום מיום ההודעה. במקרה כאמור, זכויותיו של החבר לא תופסקנה עד למתן החלטת מש"ן בהשגתו, ואולם מש"ן תהא רשאית בהחליטה בהשגה, להורות על הפסקת הזכויות החל ממועד הגשת הבקשה.
4.6 צבירת זכויות - כל זכויות החברים המפורטות בתקנון זה הינן זכויות לשנת חברות ואינן ניתנות לצבירה ו/או העברה, אלא אם צוין אחרת. אי ניצול זכות בשנה מסוימת אינו מקנה לחבר זכויות יתר בשנה שלאחריה.
4.7 כפל תשלום והטבת נזק
4.7.1. בכל מקרה בו חבר זכאי לקבלת שירות ו/או החזר ו/או שיפוי על פי תקנון זה (להלן ביחד: "ההשתתפות" או "סכום ההשתתפות") ובנוסף זכאי בשל אותו מקרה לקבל שירות ו/או החזר ו/או שיפוי מכל צד שלישי (להלן ביחד: "שיפוי מצד שלישי"), יוגבל סכום ההשתתפות כשיעור חלקם היחסי של כל הסכומים להם זכאי החבר בשל אותו מקרה הן מ"מכבי כסף" והן מכל צד שלישי כאמור ולא יותר מתקרת ההוצאה בפועל.
4.7.2. על אף האמור בסעיף 4.7.1 לעיל, במקרה בו זכאי החבר לשירות ו/או החזר ו/או שיפוי ו/או פיצוי מצד שלישי, יישא "מכבי כסף" במלוא סכום ההשתתפות לחבר ובלבד שכנגד השתתפות זו וכתנאי לה יחתום החבר לבקשת "מכבי כסף" על:
* מסמך המחאת ו/או העברת זכויות כלפי אותו צד שלישי.
* יפוי כוח ל"מכבי כסף" ו/או למי מטעמם לתבוע בשמו ובמקומו את הצד השלישי.
4.7.3. למען הסר ספק, העברת ו/או המחאת הזכויות כאמור בסעיף 4.7.2 לעיל, תחול ביחס לחלק מסכום ההשתתפות העולה על חלקה היחסי של מכבי במקרה בו זכאי החבר לשיפוי מצד שלישי.

5. החרגות וסייגים

מקרים בהם, למרות כל האמור לעיל, לא יהא החבר זכאי לאיזו מהזכויות המנויות בסעיפים 6-21 להלן:
5.1 העסקת אחיות פרטיות, פרט לאמור בסעיף 18 להלן.
5.2 טיפול ע"י פסיכיאטר ו/או ע"י פסיכולוג מורשה ו/או עובד סוציאלי, לרבות טיפול במקרים של מחלות נפש ו/או התייעצות ע"י פסיכולוג מורשה ו/או עובד סוציאלי ו/או אשפוז במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים, בית חולים פרטי ו/או בית חולים פסיכיאטרי. להסרת ספק מובהר כי החבר אינו זכאי לאיזו מהזכויות המנויות בסעיפים 6, 8, 21.2 להלן, בגין שירותים ו/או הוצאות המנויים להלן.
5.3 ניתוחים קוסמטיים ו/או טיפולים קוסמטיים, בגינם מובהר כי החבר לא יהיה זכאי לאיזו מהזכויות המנויות בסעיפים 6, 6א, 7, 8, 13, 14 להלן.
5.4 שמירת היריון, סיבוכי היריון ו/או לידה ותוצאותיהם, בגינם מובהר כי לא תוכר זכאות לאיזה מהזכויות המנויות בסעיפים 6 (למעט פעולות המנויות במפורש ברשימת הניתוחים כאמור בסעיף 6.4) 7,8 ו- 21.1 להלן.
5.5 אשפוז ילודים ופגים אחרי לידה, בגינו מובהר כי החבר לא יהיה זכאי לאיזו מהזכויות המנויות בסעיפים 6, 6א, 7, 8, 21.1 להלן.
5.6 כאשר חבר זכאי לטיפול רפואי, פיצוי ו/או שיפוי עבור הוצאותיו הרפואיות מתוקף החוקים הבאים, לרבות התקנות והצווים שמכוחם:
א. חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה - 1975 , למעט האמור בסעיפים 6, 6א להלן.
ב. חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל - 1970 .
ג. פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1995 (ביטוח נפגעי עבודה), למעט האמור בסעיפים 6, 22 להלן.
ד. חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט - 1959 (נוסח משולב).
ה. חוק תגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם, התשנ"ב - 1992 .
ו. חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז - 1957 .
ז. חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד - 1954 .
ח. חוק התגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד), התשמ"ח - 1988 .
5.7 אם החבר ו/או מי מטעמו פעלו בכוונת מרמה ו/או העלימו עובדות, והכל בכל הנוגע לחבותה של מש"ן על פי תקנון זה.
5.8 טיפול רפואי ו/או אשפוז בחוץ לארץ (למעט המפורט בסעיף 8 להלן).
5.9 טיפולים כירורגיים הקשורים בשיניים והשתלות שיניים וכן התייעצות אצל מומחים בכל הקשור לשיניים וחניכיים, בגינם החבר אינו זכאי לאיזו מן הזכויות המנויות בסעיפים 6, 8, 13 להלן.
5.10 טיפולים ברפואה משלימה וכן התייעצות עם מומחים בכל הקשור לטיפולים בתחום הרפואה המשלימה, למעט המפורט בסעיף 15 להלן.
5.11 ההשתתפות של מכבי במימון השתלות איברים כפופה ומותנית בקיום הוראות חוק השתלת איברים, התשס"ח 2008.
להסרת ספק, אין באמור בגוף תת סעיפי 5 לעיל, כדי לגרוע מכלליות ההחרגות כאמור בסעיף 5 רישא.

שירותים נוספים לחברי "מכבי כסף"

6. ניתוחים פרטיים בהסכם

6.1 הזכות לניתוח פרטי על פי סעיף זה, מותנית בכך שהניתוחים והפעולות הכירורגיות  כלולים בסל השירותים הבסיסי על פי החוק והחבר זכאי על פי החוק לקבלם ממכבי.
6.2 חברים רשאים לבחור רופא פרטי לביצוע ניתוח בבית חולים פרטי, בתנאי שהרופא ובית החולים נמצאים במסגרת הסכם עם מכבי לביצוע הניתוח הנדון במסגרת" מכבי כסף". לגבי חלק מסוגי הניתוחים נדרש אישור "מכבי כסף" בכתב ומראש לביצוע הניתוח.
6.3 הזכות לניתוח הפרטי כפופה לתשלום השתתפות עצמית על ידי החבר. ההשתתפות העצמית תיגזר מעלות הניתוח שבוצע בפועל, ובכל מקרה לא תפחת מ- 300₪. הכיסוי לפי פרק זה כולל את כלל השירותים הניתנים למבוטח במסגרת אשפוזו, לרבות שירותי הרופא המנתח, שימוש בחדר ניתוח, שירותי האשפוז, שירות רופא מרדים מטעם בית-החולים, בדיקות מעבדה, בדיקות הדמיה ושתלים, ככל שיידרשו. בנוסף, יכלול הכיסוי את עלות הביקורת לאחר הניתוח על-ידי הרופא המנתח שבהסדר.
6.4 רשימות הרופאים המנתחים שבהסכם ובתי החולים שבהסכם,  פירוט ההשתתפויות העצמיות לכל ניתוח ורשימת הניתוחים לגביהם יש למכבי הסכם עם אותו בי״ח/רופא וכן פירוט הניתוחים המחייבים אישור ׳מכבי כסף׳ מראש והנחיות לקבלת אישור זה , יימצאו במרכזים הרפואיים (סניפים) של מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד ״מכבי ללא הפסקה״.
6.5 תקופת המתנה - 12 חודשים.
6.6 תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

7. הבראה לאחר אשפוז

7.1. חבר יהיה זכאי להחזר מ"מכבי כסף" בהוצאות הבראה לאחר אשפוז, בסך של 255  ₪ ללילה ועד לסכום הוצאות ההבראה בפועל, לפי הנמוך מביניהם, עבור מחצית ימי אשפוזו ולא יותר מאשר עבור 21 ימי הבראה לשנת חברות ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים:
7.1.1. החבר היה מאושפז בבית חולים/בבית חולים פרטי, ע"ח מכבי ו/או "מכבי כסף", לפחות 8 לילות רצופים.
7.1.2. טרם חלפה תקופה של חודשיים ממועד שחרור החבר מבית החולים.
7.1.3. החבר שהה את כל ימי ההבראה ברציפות בבית הבראה או בבית מלון הרשומים במשרד התיירות.
7.1.4. החבר המציא ל"מכבי כסף" תעודת שחרור או סיכום מחלה מביה"ח בו היה מאושפז וכן קבלה וחשבונית מס מקוריות מבית ההבראה, המפרטות את ימי ההבראה ואת הוצאותיו בגין כל יום הבראה.
7.1.5. חבר שגילו מתחת ל 18- שנים, הזכאי להבראה וזקוק לליווי מבוגר, יקבל תוספת החזר של ₪34 עבור המלווה כך שתקרת ההחזר ללילה תהיה עד 289  ₪
7.2. על אף האמור לעיל, יהיה זכאי לתשלום דמי הבראה גם מי ש"מכבי כסף" הכיר בצורך אשפוזו בחו"ל, והכל בכפוף לסעיף 7.1 לעיל.
7.3. חבר החולה במחלת הפסוריאזיס ובידיו הפניית רופא עור מורשה לקבלת טיפולים במרחצאות ים המלח, והזכאי להחזר ממכבי במסגרת הסל הבסיסי עבור הוצאותיו באותם טיפולים, יהא זכאי להחזר נוסף מ"מכבי כסף", מעבר להחזר מהסל הבסיסי, ובלבד ששיעור ההחזר מ"מכבי כסף" יהא על פי השיעורים ועד לסכומי התקרה כדלקמן:
(1) 10% מהוצאותיו עבור יום שהייה במלון או מרחצאות למשך חודש אחד בשנה, אך לא יותר מ 37- ₪ ליום. חבר שגילו מתחת ל 18- שנים הזקוק לליווי מבוגר, יקבל תוספת החזר בסך ₪96 ועד לגובה ההוצאה ליום שהייה עבור המלווה.
(2) 10% מההוצאה עבור דמי הכניסה למתקן הסולריום ועד 30 כניסות בשנה.
7.4. ההחזרים, כפי שמצוינים בסעיף 7.3 לעיל יעודכנו בשיעור עליית מדד יוקר  הבריאות, אחת לשנה.
7.5. חבר לאחר אירוע לב חריף ו/או ניתוח לב, הזכאי על פי הסל הבסיסי לחמישה ימי הבראה במוסד שבהסכם, תישא "מכבי כסף" ביתרת הוצאותיו לתקופה של יומיים נוספים, בכפוף לתנאי ההסכם.
7.6. תקופת המתנה - 3 חודשים.
7.7. תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

8. ניתוחים בחו"ל

8.1 חבר יהא זכאי להחזר מ"מכבי כסף" בקרות אחד המקרים המזכים כמפורט להלן:
א. מקרה מזכה על פי חוק ביטוח בריאות:
חבר הזכאי ממכבי לקבלת שירותי בריאות במדינת חוץ על פי ובהתאם לתקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שירותי בריאות במדינות חוץ) התשנ"ה- 1995, יהא זכאי להחזר מ"מכבי כסף" בגין הוצאותיו הרפואיות עבור שירותי הבריאות כאמור בסכום נוסף מעבר לסכום שישולם ע"י מכבי על פי התקנות כאמור, בשיעורים מרביים כמפורט להלן:
1) 300,000 דולר של ארה"ב, בגין השתלת אברים (כבד, לב או ריאות), אך ורק בהתקיים כל התנאים שלהלן, במצטבר עם התנאים האמורים לעיל, לפני נסיעת החבר לחו"ל לביצוע ההשתלה:
(א) קבלת אישור "מכבי כסף" מראש על הצורך הרפואי לביצוע ההשתלה והמוסד הרפואי בו תבוצע.
(ב) מתן התחייבות כספית למוסד הרפואי ע"י "מכבי כסף" מראש ולפני ביצוע ההשתלה בלבד. לא יינתנו התחייבויות כספיות או תשלומים כספיים בדיעבד, למוסד הרפואי ו/או לחבר ו/או מי מטעמו.
2) 100,000 דולר של ארה"ב בגין ניתוחים להצלת חיים שאינם ניתנים לביצוע בארץ (להוציא השתלת איברים).
3)  85,000 דולר של ארה"ב בגין טיפולים להצלת חיים שאינם ניתנים לביצוע בארץ (להוציא השתלת איברים).
הוראות סעיף 8.2 להלן יחולו גם על ביצוע התשלומים על פי סעיף זה.
ב. מקרה שלא נמצא כמקרה מזכה על פי חוק ביטוח בריאות:
חבר יהיה זכאי להחזר מרבי של 85,000 דולר של ארה"ב (להלן "סכום התקרה") בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:
1) מצבו הבריאותי של החבר מחייב, על פי שיקול דעת המנהל/ת הרפואי/ת במכבי ו/או מי שהוסמך לכך על ידו/ה (להלן "המנהל הרפואי"), אחד מהטיפולים המוגדרים להלן:
א) מניעת סכנת נכות לצמיתות בשיעור העולה על 75% לפי התוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט"ז – 1956 (למעט תקנה 15).
ב) מניעת אובדן מוחלט של חוש השמיעה ו/או חוש הראייה.
ג) ניתוחים מיוחדים המבוצעים בדרך כלל בחו"ל, אשר הותרו באופן יוצא מן הכלל לביצוע בארץ על ידי מנתחים זרים.
2) הטיפול הרפואי האמור אינו ניתן לביצוע בישראל.
3) הוכח להנחת דעתו של המנהל הרפואי, כי הטיפול הרפואי האמור אינו מתבצע במסגרת מחקר או ניסוי קליניים, והצטבר על הטיפול ניסיון קליני מספק באשר ליעילותו ולבטיחותו.
4) התאריך הקובע לצורך זכאות החבר הוא מועד קביעת הצורך בביצוע אחד הטיפולים המפורטים בסעיף (1) לעיל, ע"י המנהל הרפואי, בתנאי שהחבר הינו חבר ב"מכבי כסף" בזכויות מלאות במועד זה ובמועד ביצוע הטיפול. אישור זכאות לחבר, יהא תקף ל-12 חודשים ממועד האישור.
כל חבר רשאי להגיש בקשה נוספת לקביעת זכאותו, אשר תתברר על פי התנאים שיתקיימו במועד הגשתה.
על אף האמור, אם נמצא ע"י ועדת הערר לשירותי בריאות במדינות חוץ שלפי תקנות ביטוח בריאות ממלכתי, כי המבוטח זכאי לקבל השירות המבוקש במדינת חוץ, תישלל זכאותו להחזר לפי סעיף זה, אף אם אושרה קודם להחלטתה של ועדת ערר.
8.2 תגמולים
8.2.1 קרה המקרה המזכה, כאמור בסעיף 8.1 לעיל, על החבר להודיע על כך ל"מכבי כסף" ולמסור לידיה את כל המידע, והמסמכים הדרושים לברור זכאותו, ואם אינם ברשותו עליו לעזור ל"מכבי כסף" ככל שיוכל להשיגם ובכלל זה חתימה על ויתור על סודיות רפואית ומתן הוראה לכל רופא, מוסד רפואי, המוסד לביטוח לאומי או כל מוסד ורשות אחרים למסור ל"מכבי כסף" את מלוא המידע הרפואי בנוגע למקרה המזכה.
8.2.1.1 "מכבי כסף" תשפה את החבר או את המוטב בגין ההוצאות הממשיות שהוציא עקב קרות המקרה המזכה אך לא יותר מסכום התקרה על פי המפורט להלן:
א. הוצאות טיסה של החבר ומלווה אחד בטיסה מסחרית סדירה של קו תעופה אזרחי, במח' תיירות לארץ הטיפול הלוך וחזור. אם קיים צורך רפואי ברופא מלווה שאושר על ידי המנהל הרפואי, תכסה "מכבי כסף" הוצאות הרופא המלווה במסגרת התקרה לסכומי שיפוי כדלקמן:
1. רכישת כרטיס טיסה הלוך וחזור במחלקת תיירות.
2. תשלום אש"ל כמקובל עד 7 ימים.
3. שכר יומי כמקובל לגבי רופא בבית חולים ציבורי בארץ - לפי דרגתו בבית החולים וזאת עד 7 ימים.
ב. הוצאות הסעה באמבולנס מקומי בארץ הטיפול משדה התעופה לבית החולים ובחזרה.
ג. הוצאות השהייה של החבר ומלווה בארץ הטיפול בהמתנה הכרחית לקבלת הטיפול ולאחריו, לרבות הוצאות המלווה בזמן שהחבר מאושפז בבית חולים. "מכבי כסף" תכסה הוצאה סבירה למגורים כנגד קבלות (שכירת דירה ו/או מלון) עד לסך של 100 דולר של ארה"ב ליום, ולא יותר מסך של 1,200 דולר של ארה"ב לחודש וכן תוספת עבור כלכלה בסך 300 דולר של ארה"ב לחודש לחבר ומלווה ביחד, ובלבד שסך ההוצאה על פי סעיף זה (הוצאות שהייה וכלכלה יחד) לא תעלה על 20% מסכום התקרה כמפורט בסעיף 8.1 ב' לעיל.
ד. הוצאות הטיפול הרפואי בביה"ח, ו/או האשפוז בבית החולים, לרבות שכר הרופאים, אחיות, בדיקות רפואיות, שירותי מעבדה, תרופות, אביזרים והוצאות רפואיות נלוות.
ה. על אף האמור לעיל במקרה של השתלת איברים כאמור בסעיף 8.1 א' 1 רשאי המנהל הרפואי לאשר כיסוי הוצאות השהייה בחו"ל בנוסף לאמור בסעיף 8.2.1.1 ג' לעיל כאשר השתכנע כי השיפוי דרוש ומוצדק לפי נסיבות העניין ובתנאי שסך החזר "מכבי כסף" בכל הסעיפים לא יעלה בסה"כ על התקרות המפורטות בסעיף 8.1 א'.
ה. במקרה מותו של החבר בחו"ל, הוצאות הטסת גופתו לארץ.
8.2.1.2 אם סכום תגמולי השיפוי שיגיעו לחבר או למוטב על פי המפורט בסעיף 8.2.1.1 דלעיל, יהיו נמוכים מ- 50% מסכום התקרה, יהא החבר זכאי לשיפוי נוסף עבור הוצאות נוספות שהוציא בפועל על עזרה במשק הבית ועבור רכישת מכשור וציוד רפואי הדרוש לו, והוצאות נוספות שנגרמו לו לשם טיפול עקב מצבו הרפואי עד לסכום ההפרש בין התשלומים ששולמו לו על פי האמור בסעיף 8.2.1.1 לבין מחצית סכום התקרה, אך לא יותר מ- 7,000 דולר של ארה"ב.
8.2.1.3 "מכבי כסף" תשלם את סכומי השיפוי המגיעים על פי תקנות אלה תוך 30 יום מיום שנמסרו לו המסמכים וההוכחות בדבר ההוצאות בפועל.
8.2.1.4 "מכבי כסף" תשלם את ההוצאות הרפואיות כולן או חלקן למוסד הרפואי בחו"ל. "מכבי כסף" תעביר למוסד הרפואי בחו"ל מקדמה, או מקדמות, או התחייבות כספית שיאפשרו לחבר קבלת הטיפול הרפואי, ובלבד שזכאותו מכח תקנות אלה אינה שנויה במחלוקת. במידה ולדעת המנהל הרפואי לא ניתן לשלם ההוצאות במישרין למוסד הרפואי בחו"ל, תשולמנה ההוצאות, כאמור לעיל, או חלקן לחבר עצמו.
8.2.1.5 בכפוף לאמור בסעיף 8.2.1.4 לעיל, התשלומים בגין שיפוי ההוצאות בחו"ל כוללים כל מס וכל היטל שישולמו בדולרים של ארה"ב, או בערכם בשקלים על פי שער המטבע בארץ התשלום.
8.2.2 נפטר החבר ולא צוין מוטב, תשולם יתרת התגמולים כאמור בסעיף 8.2.1 לעיל לעיזבונו או למנהל עיזבון שנקבע כדין. העיזבון, מנהל העיזבון או מי שנקבע כמוטב יהא אחראי בתשלום הוצאות הטיפול הרפואי כאמור בהוראות סעיף (ב) לעיל לזכאים לקבלו ו"מכבי כסף" תהא פטורה מכל חבות כספית על פי תקנות אלה.
8.2.3 תשלום תגמולים יהא רק בגין מקרה מזכה אחד לכל חבר למשך שנתיים ואולם ניתוח חוזר לפני תום השנתיים ייחשב בגדר המקרה המזכה הראשון בגינו שולמו התגמולים, ובלבד שסך התגמולים שישולמו לא יעלה על סכום התקרה.
8.3 תקופת המתנה - 24 חודשים.
8.4 תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

9. שיקום לב ומעקב לאחר אירוע לב

חבר הזקוק לשיקום לב ו/או מעקב לאחר אירוע לב, הזכאי ממכבי לשירותים אלו ומיצה אותם במלואם, יהיה זכאי לזכויות נוספות כדלקמן:
9.1 החבר זכאי לפעילות גופנית משקמת במכונים שבהסכם במשך 3 חודשים, לאחר שמיצה את התקופה, לה הוא זכאי ע"ח מכבי, בהשתתפות עצמית של החבר ישירות במכון בסך 132 ₪ לחודש.
9.2 .המליץ קרדיולוג הקשור עם מכבי, על המשך הפעילות המשקמת במכונים שבהסכם, מעבר לאמור בסעיף 9.1 , ישתתף החבר ישירות במכון בסך 190 ₪ לחודש למשך 6 חודשים נוספים, לכל היותר.
9.3 פעילות גופנית מבוקרת במכונים שבהסכם והמיועדת לבעלי 2 גורמי סיכון לפחות למחלות קרדיו-וסקולאריות:
9.3.1 חבר המופנה ע"י הרופא המטפל לפעילות גופנית מבוקרת במכונים שבהסכם, זאת עקב קיומם של שני גורמי סיכון לפחות למחלות קרדיו-וסקולאריות (כגון LDL גבוה, HDL נמוך, השמנת יתר, סוכרת, יתר לחץ דם וכדומה)  יהיה זכאי להשתתפות בתוכנית פעילות גופנית מבוקרת במסגרת המכונים שבהסכם בתנאים הבאים:
9.3.2 בהשתתפות עצמית של החבר ישירות במכון בסך 132 ₪ לחודש.
9.3.3 הזכות תעמוד לחבר למשך 6 חודשי פעילות.
9.4 רשימת המכונים שבהסכם תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
9.5 תקופת המתנה - 3 חודשים.
9.6 תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

10. הפריה חוץ-גופית

10.1 לטיפולי הפריה חוץ גופית לילד ראשון ושני בלבד, לפי אחד מן המסלולים הבאים
10.1.1  בבית חולים פרטי שבהסכם - החברה תקבל התחייבות מ"מכבי כסף" לביצוע טיפולי הפרייה חוץ גופית לילד ראשון ושני, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית, כמפורט להלן:
  עבור שלב א' + שלב ב' - ההשתתפות העצמית הינה 680 ₪ עבור כל ניסיון טיפולי.
  עבור שלב ג' - ההשתתפות העצמית הינה 200 ₪ עבור כל ניסיון טיפולי.
10.1.2 בבית חולים שאינו בהסכם - החברה תהיה זכאית להחזר מ"מכבי כסף" בגין טיפולי הפרייה חוץ גופית לילד ראשון ושני, עד לתקרת החזר ובתנאים כמפורט להלן:
  עבור שלב א' + שלב ב' - ההחזר הינו עד לתקרה של 6,800 ₪ ובכל מקרה חלקה של החברה בהוצאה בפועל לא יפחת מ 680- ₪, עבור כל ניסיון טיפולי.
  עבור שלב ג' - ההחזר הינו עד לתקרה של 2,100 ₪ ובכל מקרה חלקה של החברה בהוצאה בפועל לא יפחת מ- 200 ₪, עבור כל ניסיון טיפולי.
10.2 בחרה החברה לקבל את הטיפולים בבית חולים פרטי שבהסכם או בבית חולים שאינו בהסכם, תדאג החברה לקבל אישור מראש לטיפול מ"מכבי כסף" לאותו ביתחולים.
10.3 רשימת בתי החולים שבהסכם תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
10.4 תקופת המתנה - 24 חודשים.
10.5 תשומת לב החברה מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

11. טיפולים בילדים

11א. טיפולים בהתפתחות הילד
11.1א. חבר בגיל 3-6 שנים, הזכאי לטיפולים בהתפתחות הילד ממכבי, ומיצה את מלוא הטיפולים להם הוא זכאי ממכבי על פי החוק, יהא זכאי לטיפולים נוספים בכל שנה קלנדרית בטווח גילאים זה, במסגרת "מכבי כסף", מהתחומים: ריפוי בדיבור, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, פסיכולוג ועובד סוציאלי. הטיפולים יינתנו על פי אישור מראש של מכון מכבי להתפתחות הילד ובכפוף להשתתפות עצמית של החבר בסך 51 ₪ לטיפול.
11.2א. חבר בגיל 3-6 שנים, הזכאי על פי סעיף 11.1א' לטיפולים בהתפתחות הילד יהא זכאי לקבל טיפולים בתחומים: רכיבה טיפולית, טיפולים ביצירה והבעה, טיפולים באמצעות בעלי חיים, ספורט טיפולי ופעילות טיפולית במים (להוציא טיפולים הניתנים ע"י פיזיותרפיסט), אצל מטפלים בהסכם בלבד. הטיפולים יינתנו על פי הפנייה מראש של רופא משפחה, או רופא ילדים, או מכון מכבי להתפתחות הילד ובכפוף להשתתפות עצמית בסך 70 ₪ לטיפול.
11.3א. מניין הטיפולים הכולל במקצועות השונים על פי סעיף 11.1א' וסעיף 11.2א' יחד לא יעלה על 30  טיפולים בשנה קלנדרית.
11.4א. חבר המטופל בשלושה תחומים, מבין אלה המנויים בסעיף 11.1א' ומיצה 30 טיפולים בתחומים אלה בלבד, יהיה זכאי ל- 9 טיפולים נוספים בשנה קלנדרית מתוך תחומי הטיפול האמורים בסעיף 11.1א' ובכפוף להשתתפות עצמית בסך 51 ₪ לטיפול.
11.5א. "מכבי כסף"  לא תישא בכל השתתפות בגין ביצוע טיפולים אצל מטפל שאינו בהסכם. רשימת המטפלים שבהסכם תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
11.6א. תקופת המתנה - 12 חודשים.
11.7א. תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

11ב. אבחון TOVA
11.1ב. חבר זכאי לאבחון TOVA אחד בלבד, במכונים שבהסכם.
11.2ב. מכבי כסף" לא תישא בכל השתתפות בגין ביצוע האבחון במכון שאינו בהסכם.
11.3ב. בגין הבדיקה ישלם החבר השתתפות עצמית שלא תעלה על 419 ₪.
11.4ב. רשימת המכונים וגובה ההשתתפות העצמית בכל מכון תימצא בסניפי מכבי, ,באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד מכבי ללא הפסקה".
11.5ב. ללא תקופת המתנה.
11.6ב. תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

12. טיפולים בהרטבת לילה

12.1 חבר מגיל 5 ומעלה יהא זכאי להחזר מ"מכבי כסף" בגין סדרת טיפולים בהרטבת לילה, פעם אחת אצל מטפל אחד בלבד בכל תקופת חברותו . סדרת טיפול כוללת: אבחון, הדרכה, קביעת שיטת טיפול, השאלת מכשור אלקטרוני, קיום פגישות מעקב וחידוש הטיפול במקרה של הישנות התופעה לאחר מעקב. הטיפולים יינתנו על ידי מטפלים הקשורים עם מכבי/"מכבי כסף" לנושא זה בלבד, ובכפוף להצגת הפנייה מהרופא המטפל. תקרת ההחזר מ"מכבי כסף" תהא 50% מהעלות ועד ל 467 ₪ ולסדרת טיפולים אחת בלבד, כפי שתוארה לעיל. רשימת המטפלים הקשורים עם מכבי/"מכבי כסף" תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
12.2 תקופת המתנה - 12 חודשים.
12.3 תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

13. ריפוי שיניים

חברים המקבלים שירותים במרפאות השיניים הקשורות בהסכם עם מכבי ו/או השירותים הנוספים, יהיו זכאים להנחות מהתעריף לחברי מכבי עבור שירותים שאינם כלולים בסל הבריאות הממלכתי, כדלקמן:
13.1 הסרת אבן והדרכה להיגיינה אוראלית - הנחה של 10% , על פי רשימה - לא יותר מפעמיים בשנה.
13.2 רפואה משמרת: סתימות, טיפולי שורש ועקירות - הנחה של 5% , על פי רשימה.
13.3 טיפולי חניכיים (פריודונטיה): גרידת חניכיים, הארכת כותרת, ניתוחי חניכיים -הנחה של 5%, על פי רשימה.
13.4 טיפול אורתודנטי (יישור שיניים) לילדים שטרם מלאו להם 18 שנים - הנחה של 5% על פי רשימה.
13.5 למען הסר ספק, טיפולי שיניים לילדים שטרם מלאו להם 16 שנים, הנכללים בסל הבריאות הממלכתי, לא יינתנו במסגרת שירותי הבריאות הנוספים ובהם הטיפולים האמורים בסעיפים 13.1 , 13.2 לעיל.
13.6 רשימת הטיפולים והתעריפים תימצא במרפאות השיניים שבהסכם, בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
13.7 התעריפים יתעדכנו על פי מדד המחירים לצרכן אחת לשנה, באחד בינואר.
13.8 בסעיפים 13.1 , 13.2 , 13.3 - ללא תקופת המתנה.
        בסעיף 13.4 - תקופת המתנה - 24 חודשים.
13.9 תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

14. אביזרים רפואיים (כולל נספחים א'-ג')

14.1 אביזרים רפואיים – רכישה (על פי נספח א')
חבר יהא זכאי אחת לשנת חברות או פעמים לכל שנת חברות או אחת לשתי שנות חברות או אחת לשלוש שנות חברות (על פי הפירוט שבנספח א'), בהתאם להמלצת הרופא המטפל בעל מומחיות בתחום הרלוונטי, להחזר בשיעור כולל של 33% ממחיר אביזרים רפואיים להם הוא נזקק, ועד לתעריף התקרה לתשלום, לפי הנמוך מביניהם, ממכבי ו/או מ"מכבי כסף", ו/או מכל גוף אחר יחד, והכל לפי רשימת אביזרים ומחירון שבתוקף לגבי חברי "מכבי כסף", הרצ"ב כנספח א'.
החבר ישלם בעצמו תמורת האביזר הרפואי, ויקבל החזר מ"מכבי כסף" בגין הוצאות כנגד אישור רפואי בכתב מרופא מטפל על הצורך באביזר, אשר ניתן לפני רכישת האביזר והצגת קבלה וחשבונית מס מקוריות.
14.2 אביזרים רפואיים - רכישה מספק שבהסכם (על פי נספחים ב' ו- ג')
חבר הזקוק לאביזר, בגינו קיים למכבי/"מכבי כסף" הסכם עם ספק (להלן "ספק שבהסכם"), ירכוש את האביזר אצל הספק שבהסכם, בהנחה ממחיר האביזר לפי מחירון הספק שבהסכם, עד לתעריף התקרה לתשלום, לפי הנמוך מבניהם, או לפי תעריפי השתתפות החבר, והכל לפי רשימת אביזרים, הנחות ומחירון שבתוקף לחברי "מכבי כסף" הרצ"ב כנספחים ב' ו-ג'.
החבר ימציא לספק שבהסכם מרשם מהרופא המטפל בעל מומחיות בתחום הרלוונטי ו/או אופטומטריסט מורשה באחד ממכוני "מכבי ממבט ראשון" על הצורך באביזר, כשתאריך המרשם יהא מוקדם למועד הזמנת האביזר, וישלם לספק שבהסכם בגין האביזר מחיר לאחר ההנחה, או השתתפות עצמית של החבר בלבד, לפי הרשימה והתעריפים בנספחים ב' ו- ג'.
הזכות לרכישת אביזר מספק שבהסכם הינה לרכישה אחת בלבד בשנת חברות, או אחת לשתי שנות חברות או אחת לשלוש שנות חברות (על פי הפירוט שבנספחים ב' ו- ג').
רשימת הספקים שבהסכם תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
14.3 אביזרים רפואיים - השכרה, תיקון ורכישת חלפים (על פי נספחים א' ו-ב')
הזכות להשכרה, תיקון ורכישת חלפים הינה אחת לשנת חברות או אחת לשתי שנות חברות או אחת לשלוש שנות חברות (על פי סעיף 14.1 והפירוט שבנספחים א' ו- ב').
14.3.1 חבר הזקוק לתיקון מכשיר רפואי הנמצא ברשימת האביזרים (נספחים א' ו- ב'), זכאי להחזר של 33% מעלות תיקון המכשיר ועד לתקרה לתשלום כפי שמופיע בנספחים א' ו- ב'.
14.3.2 חבר הזקוק לחלפים של מכשיר רפואי הנמצא ברשימת האביזרים (נספחים א' ו  ב'), לא כולל סוללות, זכאי להחזר של 33% מעלות החלפים ועד לתקרה לתשלום כפי שמופיעה בנספחים א' ו-ב'.
14.3.3 סך כל החלפים והתיקונים בגין אותו מכשיר לשנה לא יעלו על גובה תעריף תקרה לתשלום.
14.3.4 בשנה בה נרכש המכשיר לאחר שניתנו החזרים לתיקונים או לחלקי חילוף - סכום ההחזר יחושב מתוך תקרת התשלום השנתית למכשיר באם תיוותר.
14.3.5 חבר הזקוק למכשיר רפואי הנמצא ברשימת האביזרים (נספחים א’ ו- ב’), ובוחר לשכור המכשיר, זכאי להחזר של 33% מעלות שכירות המכשיר ועד לתקרה לתשלום שנתית כפי שמופיע בנספחים א' ו- ב'.
14.3.6 בשנה בה נרכש המכשיר לאחר שניתנו החזרים להשכרת המכשיר – סכום ההחזר יחושב מתוך תקרת התשלום השנתית למכשיר באם תיוותר.
14.5 תקופת המתנה - 12 חודשים.
14.6 תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.
 

נספח א' - אביזרים רפואיים בהחזר

מחירי אפריל 2012
רשימת אביזרים המזכים בהחזר הוצאות מ"מכבי כסף" בכפוף לאמור בסעיף 14. 
הזכאות בנספח זה הינה להחזר עבור רכישה פרטית. רשימת אביזרים רפואיים הניתנים לרכישה בתשלום השתתפות עצמית אצל ספקים שבהסכם מפורטת בנספח ב'
ההחזר הינו על פי עלות האביזר בפועל בשיעור 33% מהעלות בפועל ב"מכבי כסף" ועד לתעריף התקרה כמצוין בטבלה, לפי הנמוך ובכפוף להערות הספציפיות שבטבלה.
במקרים בהם אביזר רפואי מופיע הן בנספח א ' והן בנספח ב' - תינתן השתתפות עבור רכישת אביזר אחד בלבד במהלך תקופת הזכאות, כפי שהיא מופיעה בטבלה.
 
שם האביזר
תעריף תקרה להחזר "מכבי כסף"
הערות
1.      אטמים לאוזניים - בהתאמה אישית - לאחר השתלת כפתורים בעור התוף או קרע בעור התוף בלבד.
152 ₪
אחת לשנת חברות
2.      גרביים אלסטיים
184 ₪
אחת לשנת חברות
3.      חגורה אורטופדית:
א. חגורת גב מוכנה (ממדף) - איטלקית, יפנית, סגירה כפולה, צנחנים, מצולבת, לומבו, סקרו, עם 4 מוטות, עם כרית אוויר, אבדומי ללא מוטות.
 
 
170 ₪
אחת לשנת חברות
ב. חגורת גב חצי מוכנה - ללא התאמה אישית.
380 ₪
אחת לשנת חברות
ג. חגורת גב חצי מוכנה בהתאמה אישית . פירוט : 3 נקודות, 4 נקודות,
מסגרת, טיילור, CORSET, CASH , ג'ואט.
744 ₪
אחת לשנת חברות
4.      חגורת גב מתקנת
א. חגורת גב מתקנת - עד גיל 18 - בהתאמה אישית .פירוט: בוסטון, ג'ואט, מילווקי,
SPINE CORE , שנו,
TLSO, BODY JACKET.
1,511 ₪
אחת לשנת חברות
    ב. חגורת גב מתקנת למבוגר מגיל 18 - BODY JACKET בהתאמה אישית
1,511 ₪
אחת לשנת חברות
ג. מכשיר אלקטרוני ליישור הגב- עד גיל 18 – בהתאמה אישית
1,517 ₪
אחת לשנת חברות
5.      חגורת שבר לצלעות – (אשה/ גבר)
50 ₪
אחת לשנת חברות
6.        חגורת בקע  (HERNIA):
א. חד צדדית - בהתאמה אישית.
 
148 ₪
 
אחת לשנת חברות
ב. חד צדדית - מוכנה (מדף).
93 ₪
אחת לשנת חברות
ג. חגורה דו צדדית - בהתאמה אישית.
211 ₪
אחת לשנת חברות
ד. דו צדדית - מוכנה (מדף).
139 ₪
אחת לשנת חברות
ה. קפיץ חד צדדית - בהתאמה אישית.
211 ₪
אחת לשנת חברות
ו. קפיץ דו צדדית - בהתאמה אישית.
462 ₪
אחת לשנת חברות
 
 
7.      עזרי הליכה: מקל הליכה טריפוד, קוודריפוד, קביים מכל הסוגים.
284 ₪
אחת לשתי שנות חברות, לאוכלוסייה שאינה זכאית להשתתפות 100% של משרד הבריאות.
8.      מכשיר שיקומי או טיפולי לגפיים ולאצבעות (כולל תומכים ומגנים):
א. בהתאמה אישית.
878 ₪
אחת לשנת חברות
ב. תומכים ומגנים (מדף).
205 ₪
אחת לשנת חברות
9.      אביזר עזר לשמיעה (באישור מוקדם של קלינאית תקשורת מחוזית).
705 ₪
אחת לשנת חברות
10. נעליים אורטופדיות רפואיות בהתאמה אישית ובניה מיוחדת במקרים הבאים:
א. לחולים במחלה ראומטית עם עיוות ניכר של כף הרגל.
ב. לחולי סוכרת הלוקים ב-
 
 
 • חסר אצבעות
 • נזק עצבי פריפרי
 • היסטוריה של כיבים
 • נטייה לכיבים
 • הפרעה לזרימת הדם או נמק
 • עיוות כף רגל
 
ג. לחולים אחרי כריתה חלקית של כף הרגל.
ד. שיתוק שרירים.
262 ₪
אחת לשנת חברות לאוכלוסיה שאינה זכאית להשתתפות 100% של משרד הבריאות.
11. פאה לחולה אונקולוגי
570 ₪
אחת לשנת חברות
12. פרוטזה חיצונית לשד
176 ₪
אחת לשנת חברות
13. רצועות או מכשיר לאבדוקציה לתינוקות
171 ₪
פעמיים בכל שנת חברות
14.
1. צווארון פילדלפיה עם או בלי חור

56 ₪
אחת לשנת חברות
1.3. 2. צווארון רך (ספוג), פלסטיק, קשיח.
42 ₪
אחת לשנת חברות
(3)  . צווארון פילדלפיה + מייצב.
168 ₪
אחת לשנת חברות
1.4. 4. צווארון SOMI - בהתאמה אישית.
472 ₪
אחת לשנת חברות
1.5. 5. תומכים ומגנים לכתף.
169 ₪
אחת לשנת חברות
15. חגורת בטן
84 ₪
אחת לשנת חברות
16. חגורת הריון
107 ₪
אחת לשנת חברות
 

נספח ב' – אביזרים רפואיים בהשתתפות עצמית

מחירי אפריל 2012
אביזרים רפואיים הניתנים לרכישה, בתשלום השתתפות עצמית, אצל ספקים שבהסכם, בכפוף לאמור בסעיף 14:
במקרים בהם אביזר רפואי מופיע הן בנספח א ' והן בנספח ב' - תינתן השתתפות עבור רכישת אביזר אחד בלבד במהלך תקופת הזכאות, כפי שהיא מופיעה בטבלה.
שם האביזר
סכום השתתפות החבר ב"מכבי כסף"
הערות
1.      מדרסים אורתופדיים / רפואיים
212 ₪
אחת לשנת חברות
2.      מכשירי אינהלציה
א. מכשיר אינהלציה אישי אואביזר להקלה בנשימה - אירוצ 'מבר / מולטיספייסר (זכאות ל- 2 המכשירים, לילד עד גיל 3 בלבד, בכפוף לאישור רפואי).
265 ₪
אחת לשלוש שנות חברות
     ב. Baby Air   - אוהל להוספה למכשיר אינהלציה לתינוקות
60 ₪
אחת לשלוש שנות חברות
3.      מכשיר לבדיקת לחץ דם
384 ₪
אחת לשלוש שנות חברות
4.      מכשיר למדידת סוכר
268
אחת לשלוש שנות חברות
5.      מכשיר שמיעה לבגיר, לכל אוזן (כולל הזכאות במסגרת סל הבריאות).
השתתפות החבר תיקבע על פי דגם המכשיר הנבחר, על פי רשימה שתפורסם באתר האינטרנט של מכבי, בסניפי מכבי ובמוקד “מכבי ללא הפסקה”
אחת לשתי שנות חברות
 

נספח ג'

מחירי אפריל 2012
אביזרי ראיה רפואיים הניתנים לרכישה אצל ספקים שבהסכם בכפוף לאמור בסעיף 14 :
סוג האביזר
הנחת  "מכבי כסף"
1.      עדשות מגע *
 במקרים הבאים:
א. קרטוקונוס, השתלת קרנית, ריפוי קרנית.
% 33 ועד לתקרה בסך: 794 ₪
1.1. ב. בקוצר או ברוחק ראיה ממס' 7 ומעלה לבוגר מגיל 18 .
% 33 ועד לתקרה בסך:204 ₪
2.      משקפיים טלסקופיים ומקרוסקופיים לבוגר *
33% ועד לתקרה בסך: 1,296 ₪
3.      3. עדשות פלסטיק למשקפיים (לא כולל מסגרת) *
1.2. א. במקרה של אסטיגמטיזם ממס' 7 ומעלה.
1.3. ב. לילדים עד גיל 10 רוחק ראיה ממס' 5 ומעלה.
1.4. ג. קרטוקונוס (במקום עדשות מגע, סעיף 1 א').
33% ועד לתקרה בסך: 794 ₪
1.5. ד. לילדים עד גיל 18 במקרים הבאים:
1.6. קוצר ראיה ממספר 5 ומעלה
1.7. רוחק ראיה ממספר 5 ומעלה (שאינו נכלל בסעיף ב' לעיל)
1.8. אסטיגמטיזם ממספר 2 ומעלה
1.9. אניסומטרופיה ממספר 2 ומעלה
33% ועד לתקרה בסך: 203 ₪
* הזכות מוקנית לרכישה אחת בלבד של אביזר כלשהו מבין האביזרים המסומנים בכוכבית (*), בשנת חברות. שיעורי ההנחות כמצוין בטבלה לעיל הינן מעלות האביזר בפועל על פי מחירון "מכבי ממבט ראשון".

15. רפואה משלימה

15.1 חבר יהא זכאי להנחה של 10% ממחירון המרפאה בגין טיפולים הניתנים במרפאות "מכבי טבעי" אשר אושרו ע"י "מכבי כסף" בתחומים המפורטים להלן, ואחרים שיקבעו ע"י "מכבי כסף" מעת לעת: אקופונקטורה, ביופידבק, כירופרקטיקה, רפלקסולוגיה, שיאצו, הומיאופתיה, צמחי מרפא, טווינה, שיטת פאולה, אוסטיאופתיה, שיטת אלכסנדר, יוגה לחולי סרטן, היפנוזה ודמיון מודרך.
רשימת מרפאות מכבי טבעי ומחירון המרפאות ימצאו בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
15.2 ללא תקופת המתנה.
15.3 תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

16. תרופות וחיסונים

16.1 חבר יהא זכאי לרכוש תרופות שאינן בסל השירותים של חוק ביטוח בריאות ממלכתי בתנאים הבאים:
א) התרופה/חיסון מופיעים ברשימת התרופות של "מכבי כסף".
ב) התרופה/חיסון נחוצים לטיפול במחלת החבר או מניעתה על פי שיקול דעת הרופא המטפל, המנהל הרפואי או מי שיוסמך על ידו.
ג) התרופה/חיסון נרכשים בבית מרקחת בהסכם עם מכבי/"מכבי כסף" לצורך עניין זה.
ד) השתתפות חבר "מכבי כסף" בעלות התרופה/חיסון תהא כמפורט ברשימת התרופות ליד כל תרופה/חיסון.
רשימת התרופות והחיסונים תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
רשימת בתי המרקחת שבהסכם תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
16.2 תקופת המתנה - 3 חודשים.
16.3 תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

17. חיסונים למטיילים בחו"ל (כולל נספח ד')

17.1 חבר יהא זכאי לקבלת ייעוץ רפואי וחיסונים לקראת יציאה לחו"ל במרפאת מטיילים שבהסכם עם מכבי.
17.2 החבר יהיה זכאי לכיסוי עלות הייעוץ והחיסונים, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית לייעוץ ולכל מנת חיסון. ההשתתפות העצמית תשולם ישירות במרפאה שבהסכם.
17.3 רשימת ההשתתפויות העצמיות כאמור בסעיף 17.2 מפורטת בנספח ה' לתקנון.
17.4 רשימת המרפאות הקשורות בהסכם עם מכבי תימצא במרכזים הרפואיים של מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד" מכבי ללא הפסקה".
17.5 ללא תקופת המתנה.
17.6 תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.
 

נספח ד'

מחירי אפריל 2012
חיסונים לחו"ל בהשתתפות עצמית, במרפאות מטיילים שבהסכם בכפוף לאמור בסעיף 17:
שם השירות
השתתפות עצמית
דמי רישום, פנקס חיסונים, מרשמים וייעוץ רפואי
47
שחזור פנקס חיסונים
29
חיסון דלקת קרום המח
43
חיסון צהבת A-1440
41
חיסון צהבת A ילדים
32
צהבת A+ טיפוס הבטן
56
חיסון קדחת צהובה
82
חיסון צהבת B
22
צהבת B Sib-vac למבוגרים
24
צהבת B ילד
22
חיסון דלקת קרום המח היפנית
170
חיסון טיפוס הבטן
28
חיסון טטנוס + דיפטריה
22
חיסון פוליו
22
גמגלובולין
32
טטנוס + דיפטריה + שעלת
32
חיסון כלבת
39
אדמת חצבת וחזרת
22
חצבת + חזרת + אדמת + אבעבועות
81
חיסון TBE
191
חיסון אבעבועות רוח
63
קדחת מוח יפנית ילדים
50
חיסון טיפוס הבטן (חבילה של 3 קפסולות)
57
נימריקס (דלקת קרום המוח)
66
פוליו, דיפטריה, טטנוס ושעלת
42
חיסון טטנוס
22

18. בדיקות וטיפולים

18.1 טיפולים רפואיים בבית החבר ע"י מטפלים הקשורים עם "מכבי כסף". במקרים בהם אין הצדקה רפואית לטיפול בבית, במסגרת מכבי ו/או המבוטח אינו מטופל במסגרת היחידה לטיפולי בית במסגרת מכבי:
 טיפולי פיזיותרפיה - בהשתתפות עצמית של 50 ₪.
 לקיחת דם - בהשתתפות עצמית של 50 ₪.
 טיפולי אחות (בעיקר הזרקה למבוטח) - בהשתתפות עצמית של 30 ₪ לזריקה.
 ריפוי בעיסוק - בהשתתפות עצמית של 50 ₪ לטיפול.
 ביקור של עובד סוציאלי - בהשתתפות עצמית של 80 ₪.
 ביקור פסיכיאטר - בהשתתפות עצמית של 119 ₪ לביקור ראשון ו 76- ₪ לביקור חוזר.
 מוניטור עוברי באמצעות הטלפון - בהשתתפות עצמית של 60 ₪ לשבוע.
 רשימות המטפלים הקשורים עם "מכבי כסף" תימצא בסניפי מכבי.
18.2 רפואה מונעת במתקני מכבי:
18.2.1 בדיקות שגרה מעבר לבדיקות הניתנות ע"י מכבי על פי החוק: סיגמואידוסקופיה - בדיקה מקיפה ראשונה בהשתתפות עצמית של 147 ₪, בדיקה שנתית חוזרת - בהשתתפות עצמית של 63 ₪. ממוגרפיה - בהשתתפות עצמית של 147 ₪.
בדיקת צפיפות העצם בירך בלבד - בהשתתפות עצמית של 145 ₪.
בדיקת צפיפות העצם בירך ובעמוד השדרה - בהשתתפות עצמית של 199 ₪
18.2.2 בדיקת Rast במתקני מכבי - בהשתתפות עצמית של 199 ₪.
18.2.3 טיפולי פיזיותרפיה לחולים כרוניים במכוני מכבי: טיפול מעבר ל- 12 טיפולים ראשונים הניתנים על ידי מכבי – בהשתתפות עצמית של 28 ₪.
18.3 תקופת המתנה - 6 חודשים.
18.4 תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

19. רפואת ספורט

19.1 חבר יהא זכאי אחת לשנת חברות, להחזר מ"מכבי כסף" בבדיקות הבאות באם יבוצעו באחת מן התחנות לרפואת ספורט המוכרות על ידי משרד הבריאות כלהלן:
19.2 החזר מ"מכבי כסף" בסך של 50% מעלות הבדיקה ולא יותר מסך של 93 ₪, בגין בדיקת כשירות לפעילות ספורטיבית, הכוללת בדיקה ארגומטרית.
19.3 החזר מ"מכבי כסף" בסך של 50% מעלות הבדיקה ולא יותר מסך של 40 ₪, בגין בדיקת כשירות לפעילות ספורטיבית, ללא בדיקה ארגומטרית.
19.4 רשימת התחנות לרפואת ספורט המוכרות על ידי משרד הבריאות, תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
19.5 ללא תקופת המתנה.
19.6 תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

20. טיפולי ביופידבק לטיפול בבעיות שליטה על השתן (פיזיותרפיה של רצפת האגן)

20.1 חבר יהיה זכאי להחזר מ"מכבי כסף" בגין טיפולי ביופידבק לטיפול בבעיות שליטה על השתן (פיזיותרפיה של רצפת האגן) במסגרת מכוני הפיזיותרפיה של מכבי, מעבר לזכאות לטיפולי ביופידבק לאימון שרירי רצפת האגן במסגרת המכסה שבסל הבסיסי.
20.2 הטיפול יינתן על פי הפניית רופא נשים או אורולוג וזאת לאחר בירור אורודינמי והמלצה של מכון/מרכז לאורודינמיקה על פיזיותרפיה של רצפת האגן.
20.3 החבר זכאי לתקרה של 12 מפגשים (כאשר המפגש הראשון, שעיקרו בדיקה והדרכה, יינתן ללא תשלום), בהשתתפות עצמית של 63 ₪ לכל טיפול.
20.4 תקופת המתנה - 6 חודשים.
20.5 תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

21. זכויות נוספות

21.1 טיסה מאילת לקבלת שירות רפואי במרכז הארץ
21.1.1 חבר תושב אילת הזקוק, על פי קביעת רופא מכבי, לטיפול רפואי שאי אפשר לקבלו באילת, יהיה זכאי לקבלת כרטיס טיסה מאילת למרכז הארץ וחזרה.
ככל שלא יהיה באפשרות "מכבי כסף" לספק לחבר כרטיס טיסה כאמור מעלה, יהא החבר זכאי להחזר מ"מכבי כסף" בגין עלות כרטיס הטיסה. ההחזר מ"מכבי כסף" יהיה בגובה ההפרש בין מחיר כרטיס אוטובוס לבין מחיר הטיסה
21.1.2 החזר חלקה של "מכבי כסף" בדמי הכרטיס כאמור, יבוצע כנגד הצגת כרטיס הטיסה, ואסמכתא כי הכרטיס נרכש ושולם ע"י החבר.
21.1.3 ללא תקופת המתנה.
21.1.4 תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.
21.2 אשפוז סיעודי מורכב
21.2.1 חבר אשר אושפז בבית חולים ואשפוזו מוגדר כ"סיעודי מורכב", יהיה פטור במשך 60 הימים הראשונים לאשפוזו מכל השתתפות עצמית ו"מכבי כסף" תישא בעלות ההשתתפות העצמית. מהיום ה- 61 לאשפוז יחויב החבר בהשתתפות עצמית בכפוף להוראות חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
21.2.2 הפך חבר ממצב "סיעודי מורכב" למצב "סיעודי רגיל", תהא "מכבי כסף" פטורה מהשתתפות כלשהי באשפוזו ממועד הכרתו כ"סיעודי רגיל" ואילך.
21.2.3 תקופת המתנה - 3 חודשים.
21.2.4 תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

22. התייעצות עם מומחים בארץ

22.1 "רופא מומחה יועץ" – רופא הכלול ברשימת הרופאים-המנתחים שבהסכם כאמור בסעיף 6.4 לעיל, למעט רופא הקשור עם מכבי למתן שירותים במסגרת סל הבריאות (ייעוץ אצל רופא כאמור יינתן במסגרת סל הבריאות).
22.2 חבר זכאי בכל שנת חברות להתייעצות אחת בלבד עם "רופא מומחה יועץ", במרפאה אשר פרטיה מופיעים ברשימה כאמור בסעיף 22.6 להלן.
22.3 מכבי תהא רשאית לבקש מהחבר הצגת מסמכים שונים (לרבות מכתב סיכום רפואי של ההתייעצות, חשבונית, קבלה וכד'), כחלק מבחינת הזכאות להשתתפותה במימון השירות. תנאי לקבלת השתתפות מכבי במימון השירות יהא שיתוף פעולה של החבר עם דרישות מכבי כמפורט בסעיף זה לעיל.
22.4 הזכות להתייעצות כפופה לתשלום השתתפות עצמית על ידי החבר. ההשתתפות העצמית תשולם במרפאת היועץ, בהתאם לרשימת ההשתתפויות העצמיות ליעוצים. לא יינתן החזר בגין תשלום השתתפות עצמית זו.
22.5 חריגים וסייגים מיוחדים:
א. הבאים לא ייחשבו כהתייעצות לצורך סעיף 22:
1. יעוץ בתחום רפואת שיניים, חניכיים, השתלות ורגנרציה, למעט תחום רפואת פה ולסת שבסל הבריאות הממלכתי.
2. חוות דעת מרופא למטרות משפטיות, לרבות חוות-דעת בנושא אפוטרופסות גוף.
3. התייעצות אצל רופא עור או כירורג פלסטי בנוגע לבעיות קוסמטיות או אסתטיות, שאינן מסיבות רפואיות, (כולל ייעוץ לפני/אחרי ביצוע ניתוח אסתטי).
4. ייעוץ בתחום רפואה משלימה / אלטרנטיבית.
5. ייעוץ על-ידי איש מקצוע אחר מטעם היועץ (כגון טכנאי, בעל מקצוע ממקצועות הבריאות וכד'), שאינו היועץ המומחה עצמו.
6. התייעצות חבר (זכר) עם רופא נשים.
ב.  במקרה של מפגש שהחל כייעוץ והסתיים באותו המועד בביצוע פעולה במרפאת הרופא (והפעולה כלולה ברשימת הניתוחים והרופא כלול ברשימת המנתחים המורשים לבצע את אותה פעולה על-פי סעיף 6.4 לתקנון "מכבי כסף"), תשולם השתתפות עצמית אחת בלבד- עבור הפעולה. לא תיגבה בנפרד השתתפות עצמית עבור הייעוץ.
טיפולי IVF /בדיקת מי-שפיר/סקירת מערכות/בדיקת סיסי שליה – לא יינתן החזר בגין פעולה וייעוץ שבוצעו באותו מועד. החזר יינתן בגין הפעולה בלבד, בהתאם לסעיף הרלבנטי בתקנון "מכבי כסף".
ג. התייעצות ההורים בנוגע לבעייתו של קטין, תיחשב התייעצות של הקטין והשתתפות "מכבי כסף" בהטבה זו תיוחס לקטין ולא להורה.
ד. רשימות היועצים, מרפאותיהם, תחומי הייעוץ של כל יועץ וההשתתפויות העצמיות יימצאו במרכזים הרפואיים (סניפים) של מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
ה. תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

רשימת תרופות בהנחה למבוטחי "מכבי כסף"

 • רכישת התרופות יכולה להתבצע כנגד מרשם רופא מכבי או רופא אחר בכל בתי המרקחת מרשת "מכבי פארם". בבתי המרקחת האחרים שבהסכם ניתן לקבל את הנחת "מכבי כסף" כנגד הצגת מרשם רופא מכבי בלבד. בתרופות המאושרות לרכישה בהנחה רק ב "מכבי פארם" - תופיע הנחיה על גבי המרשם מרופא מכבי.
 • רשימת התרופות והחיסונים נכונה לינואר 2018. הרשימה ושיעורי ההנחה מתעדכנים מעת לעת.
תרופה
מינון
אחוז השתתפות
ADAFERIN
30G
50%
ADAFERIN CREAM
30G
50%
AETHOXYSKLEROL
10MG/CCX5
50%
AETHOXYSKLEROL
1% X 5AMP
50%
AETHOXYSKLEROL 1%
20MG/2CCX5
50%
AETHOXYSKLEROL 2%
40MG/2CCX5
50%
AETHOXYSKLEROL 2%
2% X 5AMP
50%
ALOMIDE
0.1% X10ML
50%
ARCOXIA
60MG X 14
65%
ARCOXIA
30MG X 28
65%
ARCOXIA
120MG X 7
65%
ARCOXIA
90MG X 14
65%
ARTHREASE 2ML (3 מזרקים)*
2ml x 3
50%
ARTHREASE INJ.3X1ML*
1ml x 3
50%
ARTHROTEC 50+200
20TAB
50%
ARTHROTEC 75+200
20 TAB
50%
ARTHRYL
1500MG X30
50%
ATOSSISCLEROL  IV
3%/2ML X 5
50%
AVAMYS
120DOSE
50%
BABYZIM
40ML
50%
BENZAMYCIN TOPICA
20GR
50%
BRONCHOLATE FORTE
120ML
50%
CAVERJECT BLUE
20MCG/ML
70%
CELCOX
100MG X 20
50%
CELCOX
200MG X 10
50%
CERVARIX_IM
1 DOSE
50%
CICLODERM
30ML
50%
CIPRALEX
15MG X 28
50%
CIPRALEX
10MG X 28
50%
CIPRALEX
20MG X 28
50%
CLOTRISONE
15G
15%
COMAGIS
15GR
50%
COMAGIS
7GR
50%
CONCERTA
54MG X 30
50%
CONCERTA
18MG X 30
50%
CONCERTA
36MG X 30
50%
CONCERTA
27MG X 30
50%
CURATANE 10MG 30 CAP**
10mg x 30
10%
CURATANE 20MG 30CAP**
20mg x 30
10%
CURATANE 40MG 30CAP**
40mg x 30
15%
CURATANE CAP 5MG (30)**
5mg x 30
15%
CYMBALTA
60MG X 28
50%
CYMBALTA
30MG X 28
50%
DESLORATADINE
5MG X 15
10%
DESLORATADINE
0.5MG/ML
10%
DESLORATADINE
5MG X 30
10%
DURATEARS
3.5GR
70%
EBIXA
20MG X 28
50%
EBIXA
10MG X 56
50%
EBIXA
10MG/G X50
50%
ENGERIX B
20MCG/DOSE
20%
ENGERIX-B PED.
10MCG/DOSE
21%
EPIFOAM
10G
50%
ESTO 10
10MG X 28
50%
ESTO 15
15MG X 28
50%
ESTO 20
20MG X 28
50%
ETOPAN
300MG X 30
50%
ETOPAN
400MG X 30
50%
ETOPAN
200MG X 20
50%
ETOPAN
500MG X 20
50%
ETOPAN XL
600MG X 20
50%
ETOPAN XL
400MG X 20
50%
ETOXISCLEROL
30MG/ML X5
50%
EUCREAS
50/1000X60
50%
EUCREAS
50/500 X60
50%
EUCREAS
50/850 X60
50%
EXIPAN
0.5%X50GR
70%
EXIPAN
90GR
70%
FERRIPEL-3 110ML
50MG/5ML
50%
FLAREX
5ML
50%
FOLIFERIN MAC
30CAP
50%
FUCICORT CR
15GR
50%
FUCITALMIC
5GR
50%
FUNGILAC CARE
6.6ML
50%
GALVUS
50MG X 56
50%
GARDASIL
1 DOSE
50%
GENTEAL EYE
10ML
70%
HAVRIX
1440
26%
HAVRIX 1440
1 DOSE
26%
HAVRIX 720 JUNIOR
1 DOSE
33%
HEPATYRIX
1 VIAL
34%
HYLO-COMOD
10ML
70%
HYPOTEARS E
0.4ML X 30
70%
ITRANOL
100MG X 14
50%
JANUET
50/1000X56
55%
JANUET
50/500 X56
55%
JANUET
50/850 X56
55%
JANUVIA
25MG X 28
55%
JANUVIA
50MG X 28
55%
JANUVIA
100MG X 28
55%
KAMRHO-D I.M.
300MCG
45%
KARIN
500MG X 14
50%
KARIN
250MG X 14
50%
KETOZOL SHAMPOO
100ML
50%
KLACID 60ML
125MG/5ML
50%
KLARIDEX
250MG X 14
50%
LAIF
600MG X 20
50%
LARIAM
250MG  X 8
50%
LIVIAL
2.5MG X 28
65%
LOCERYL NAIL LACQ
2.5ML
65%
LOTEMAX
0.5% X 5ML
50%
M.M.R II   S.C.
1 DOSE
50%
MALARONE ADULT
12TAB
50%
MALARONE PEDIATR
12TAB
50%
MEMOX
10MG X 56
50%
MEMOX
20MG X 28
50%
MENTAX  CR
10G
50%
MIDRO-TEA
80GR
50%
MIGRALEVE
24
50%
MYCONAIL 6.6ML
6.6ML
50%
NARAMIG
2.5MG X 4
50%
NEXIUM
40MG X 28
50%
NEXIUM
20MG X 28
50%
OMACOR
1000MG X28
50%
ONGLYZA
2.5MG X 30
50%
ONGLYZA
5MG X 30
50%
PATIR CREAM 15GR
15G
50%
PERMIXON
160MG X 60
50%
PERRIMOD
5% X 12SAC
50%
PLAVIX
75MG X 30
45%
PRIORIX
0.5ML
50%
PRIORIX  לנוסעים
1 DOSE
50%
PROAVENIR
1MG X 98
70%
PROAVENIR
1MG X 30
70%
PROCTOFOAM HC
10GR
50%
PROPECIA
1MG X 30
70%
PROPECIA
1MG X 98
70%
PROTELOS
2G X 28
50%
RECTOGESIC
30G
50%
REFRESH TEARES
15ML
70%
RELESTAT
0.05% X5ML
50%
REMINYL PRC
8MG X 28
50%
REMINYL PRC
24MG X 28
50%
REMINYL PRC
16 MG X 28
50%
REMOTIV
250MG X 60
65%
REMOTIV
500MG X 30
65%
RHOPYLAC
300MCG
50%
ROZEX GEL
0.75%X30GR
50%
SAYANA DS
104MG/0.65
50%
SYNVISC SYRINGE 3AMP 2ML*
 
50%
SYSTANE
15ML
70%
SYSTANE BALANCE
10ML
70%
SYSTANE GEL DROPS
10ML
70%
SYSTANE ULTRA
10ML
70%
SYSTANE ULTRA UD
30
70%
TAMIFLU
75MG X 10
50%
TEARS NATURAL FRE
0.9ML X 32
70%
TEARS NATURAL II
15ML
70%
TERBINAFINE
250MG X 14
50%
TOPITRIM
200MG X 60
50%
TOPITRIM
100MG X 60
50%
TOPITRIM
50MG X 60
50%
TOPITRIM
25MG X 60
50%
TRAJENTA
5MG X 30
50%
TRAJENTA DUO
2.5/850X60
50%
TRAJENTA DUO
2.5/1000
50%
TRAJENTA DUO
2.5/500X60
50%
TYPHERIX
0.5ML
50%
TYPHIM VI
0.5ML
50%
VALACICLOVIR
500MG X 42
50%
VALACICLOVIR
500MG X 10
50%
VALTREX
500MG X 42
50%
VALTREX
500MG X 10
50%
VANIQA
30G
50%
VAQTA ADULT
50IU
26%
VAQTA ADULT
50U/ML
26%
VENORUTON
2% X 40GR
50%
VIBROCIL MICRODOS
15ML
50%
VISCOTEARS
10GR
70%
WELLBUTRIN XR
300MG X 30
50%
WELLBUTRIN XR
150MG X 30
50%
XENICAL
120MG X 84
70%
YENTREVE
20MG X 56
50%
YENTREVE
40MG X 56
50%
ZADITEN EYE DROP
5ML
50%
ZIDOVAL
40G
50%
* בהמלצת אורתופד או ראומטולוג
**בהמלצת רופא עור