17 פברואר 2019 י"ב אדר תשע"ט

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 111/2018
אחזקת מערכות מיזוג אויר במחוז ירושלים והשפלה

מכרז מספר: 111/2018
מועד פרסום: 08.01.2018
מועד אחרון להגשה: 12.02.2018
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 111/2018
אחזקת מערכות מיזוג אויר במחוז ירושלים והשפלה

מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם עד שני ספקים המסוגלים לספק למכבי שירותי תחזוקה שוטפת, אחזקה מונעת ושירות מקיפים למערכות מיזוג אוויר ואוורור הכוללות 2 קבוצות: יחידות מיזוג מרכזיות, יחידות מפוחי עשן, מזגנים מיני מרכזיים ומזגנים מפוצלים -  קבוצה א'; ו-מערכות  VRF - קבוצה ב'.
הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-3 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • הכנסותיו בשנים 2015-2016, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 750,000 ₪ לכל אחת מהשנים.
  • הינו בעל נסיון מוכח בישראל של לפחות שלוש השנים האחרונות עד למועד פרסום מכרז זה, באספקת השירותים המוצעים על ידו.
  • בנוסף - עבור הצעה לקבוצה ב' (VRF) – במועד ההגשה, מספק שירות נשוא המכרז למערכות VRF  בנפח מצטבר של לפחות 420 טון קירור.
  • עמד בציון האיכות המזערי הנדרש.
  • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.
המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 8.1.18 ועד ליום 22.1.18, ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 12.2.18 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.