15 פברואר 2019 י' אדר תשע"ט

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 114/2018
מכשירים וריאגנטים לביצוע בדיקות חלבונים מיוחדים בתחום האימונולוגיה

מכרז מספר: 114/2018
מועד פרסום: 05.02.2018
מועד אחרון להגשה: 19.03.2018 בשעה 12:00
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 114/2018
מכשירים וריאגנטים לביצוע בדיקות חלבונים מיוחדים בתחום האימונולוגיה

מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי מכשיר וריאגנטים לביצוע בדיקות חלבונים מיוחדים בתחום האימונולוגיה, ב- 3 קבוצות בדיקה. ספק יכול להגיש הצעה לקבוצה אחת או יותר.
הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 5 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-2 תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • הכנסותיו בשנים 2015-2016, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 1 מלש"ח לכל אחת מהשנים.
  • בידיו אישור מיצרן המכשיר כי הוא נציגו המורשה בארץ.
  • מסוגל לספק למכבי את נשוא המכרז בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  • למכשיר ולריאגנטים קיים אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA .
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן.
  • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.

המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון), במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 5.2.18 ועד ליום 19.2.18, ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 19.3.18 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת http://www.maccabi4u.co.il במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.