12 מאי 2021 א' סיון תשפ"א

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 118/2018
אספקת שירותי סקרים ומבדקים לאבטחת מידע וסייבר 

מכרז מספר: 118/2018
מועד פרסום: 01.03.2018
מועד אחרון להגשה: 23.04.2018 בשעה 12:00
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 118/2018
אספקת שירותי סקרים ומבדקים לאבטחת מידע וסייבר

מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם 2 ספקים המסוגלים לספק למכבי שירותים מקצועיים בתחום הגנת סייבר ואבטחת מידע: סקרי אבטחת מידע ; מבדקי חוסן (PT) ; וסקרי ספקים. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-2 תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • הכנסותיו בשנים 2015-2016, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן 2,000,000 ₪, לכל אחת מהשנים לפחות.
  • בעל נסיון מעשי של לפחות ארבע שנים רצופות (עד למועד הגשת מענה למכרז) בביצוע כל אחת מהפעילויות הנדרשות: סקרי סיכונים, מבדקי החוסן וייעוץ, עבור: ארגון בריאות (בית חולים או קופת חולים) ו/או ארגון בטחוני ו/או משרד ממשלה ו/או תאגיד בנקאי ו/או חברת ביטוח.  
  • עיקר עיסוקו במתן שירותי אבטחת מידע והגנת סייבר, כולל ביצוע סקרים ומבדקים, ומספק באופן קבוע את כל השרותים הנדרשים במכרז זה כפי שמפורט במפרט (נספח א').
  • המציע או מי מבעלי השליטה בו והעובדים המוצעים לעבודה על ידו לא הורשעו בבית משפט ישראלי בעברות על חוק המחשבים, התשנ"ה-1995 ותקנותיו ו/או חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ותקנותיו.
  • המציע או מי מבעלי השליטה בו והעובדים המוצעים לעבודה על ידו לא הורשעו בבית משפט בעולם בעברות סייבר או אבטחת מידע כגון: עברה על חוקי המחשבים / חוקי הגנת פרטיות או על חוק/ים אחר/ים מקביל/ים בעולם.  
  • למציע יש לפחות 10 עובדים המועסקים על ידו בשירותים נשוא מכרז זה. 
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.

המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 1.3.18  ועד ליום 15.3.18, ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 23.4.18 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.