15 פברואר 2019 י' אדר תשע"ט

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 119/2018
לאספקת שרותי ניקיון במעבדה הארצית ברחובות (מגהלאב)

מכרז מספר: 119/2018
מועד פרסום: 15.03.2018
מועד אחרון להגשה: 01.05.2018 בשעה 12:00
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 119/2018
לאספקת שרותי ניקיון במעבדה הארצית ברחובות (מגהלאב)

מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי שירותי ניקיון במעבדה הארצית ברחובות, הכול על פי התנאים המפורטים במכרז זה, על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  •  בעל רישיון בתוקף מאת משרד הכלכלה והתעשייה לפעול כקבלן שירות בתחום הניקיון.
  •  הוא או בעלי הזיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976) הינם בעלי ניסיון מוכח בכל אחת מ-4 השנים האחרונות שלפני המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, במתן שירותי ניקיון במתקנים רפואיים. "מתקן רפואי" משמע: מעבדות ו/או בתי חולים ו/או מרפאות קופות חולים.
  • הכנסותיו בשנים 2016-2015, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 2,500,000 ₪ לכל אחת מהשנים. 
  •  המציע או מי מבעלי הזיקה אליו  לא הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה. 
  •  עלות שכר מינימלית לשעה לעובד (כולל תנאים סוציאליים) לא יפחת מ-44.08 ₪ (כאמור בנספח  למכרז). מחיר זה אינו כולל הוצאות תפעול ורווח, חומרי ניקוי ונייר, הוצאות נלוות ומע"מ והכל בכפוף להוראות משרד הכלכלה והתעשייה. 
  •  מעסיק לפחות 100 עובדים העוסקים במתן שירותי ניקיון, בעלי וותק של שנתיים ומעלה אצל המציע.
  •  המציע או מי מבעלי הזיקה אליו לא נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף 5 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה, הכל על פי החוק (כאשר מספר קנסות גם בגין אותה עבירה נמנים כקנסות שונים); לעניין תקנת משנה זו, "בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
  • ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 50,000 ₪.
  •  נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך והשתתף בכנס ספקים שייערך ביום 10.4.18. ההשתתפות בכנס הינה חובה ומותנית בהצגת חוברת מסמכי המכרז. השתתפות בכנס תותר אך ורק למי שנרשם עד למועד הנקוב.

המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 15.3.18 ועד ליום 29.3.18. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 1.5.18 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.