15 פברואר 2019 י' אדר תשע"ט

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 112/2018
לאספקת ציוד ואביזרים למכוני פיזיותרפיה

מכרז מספר: 112/2018
מועד פרסום: 22.03.2018
מועד אחרון להגשה: 07.05.2018
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון >>
נספח ג'1 >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 112/2018
לאספקת ציוד ואביזרים למכוני פיזיותרפיה


מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם עד 2 ספקים המסוגלים לספק למכבי ציוד ומתכלים למכוני פיזיותרפיה של מכבי בפרישה ארצית. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-3 תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.

רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  •  הכנסותיו בשנים 2015-2016 לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 1,500,000 ₪ לכל אחת מהשנים.
  •  המציע הינו נציג מורשה של כל יצרני הציוד והאביזרים שהוא הציע בטופס ההצעה.
  •  מסוגל לספק למכבי את הציוד והאביזרים למכוני פיזיותרפיה נשוא המכרז בפרישה ארצית לרבות יו"ש, רמת הגולן ומזרח ירושלים, בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר, למעט שינוע ושירות תיקונים (במהלך תקופת האחריות) אותם יהא רשאי לספק באמצעות קבלן משנה מטעמו על אחריותו ועל חשבונו.
  •  הינו בעל נסיון רציף ומוכח בישראל לפחות ב-2 השנים האחרונות ערב פרסום מכרז זה, באספקת ציוד והאביזרים למכוני פיזיותרפיה נשוא המכרז בפרישה ארצית וכל השירותים הכרוכים בכך.
  •  עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.

המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 22.3.18  ועד ליום 11.4.18 (לא כולל ימי חג ומועד). ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 7.5.18 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.