20 פברואר 2019 ט"ו אדר תשע"ט

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 127/2018
לביטוח בריאות קבוצתי "העיקר הבריאות" לעובדי מכבי וקבוצת מכבי

מכרז מספר: 127/2018
מועד פרסום: 17.05.2018
מועד אחרון להגשה: 18.06.2018 בשעה 12:00
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון >>
נספח ח' >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 127/2018
לביטוח בריאות קבוצתי "העיקר הבריאות" לעובדי מכבי וקבוצת מכבי

מכבי שירותי בריאות וקבוצת מכבי מעוניינות להתקשר עם חברת ביטוח למתן ביטוח בריאות קבוצתי  לעובדי מכבי ולבני משפחותיהם, הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 5 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בתקופה נוספת בת 5 שנים.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • חברת ביטוח המורשית לפעול בישראל על פי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981, בענף "ביטוח מפני מחלות ואשפוז".
  • בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
  • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך, לאחר שמסר כתב התחייבות לשמירת סודיות חתום בידי מורשה החתימה של הספק, בנוסח המצורף כנספח ח' למכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il.
המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות, וכתב התחייבות כאמור לעיל, במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 17.5.18 ועד ליום 24.5.18. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 18.6.18 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.