19 דצמבר 2018 י"א טבת תשע"ט

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 117/2018
למכירת זכויות בנכס שברחוב ארלוזורוב 2, קריית שמונה

מכרז מספר: 117/2018
מועד פרסום: 21.05.2018
מועד פרסום מעודכן: 09.07.2018
מועד אחרון להגשה: 15.10.2018 בשעה 12:00
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון - מעודכן >>
מודעה לעיתון >>

נספח >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

 

מכרז פומבי רגיל מספר 117/2018
למכירת זכויות בנכס שברחוב ארלוזורוב 2, קריית שמונה - עדכון

מכבי שירותי בריאות מודיעה בזאת על מועדים חדשים במכרז הנדון שפורסם ביום 21.5.18, כמפורט להלן:
סיור חובה בנכס – ביום ג' 7.8.18  בשעה 11:00.
הרשמה להשתתפות במכרז - החל מיום 23.8.18 ועד ליום 5.9.18, רק למי שהשתתף בסיור החובה בנכס.
שאלות ובירורים – מיום 5.9.18 עד ליום 2.10.18 בשעה 12:00.
תשובות לשאלות – תמסרנה עד ליום 11.10.18.
המועד האחרון להגשת ההצעות - יום 15.10.18 בשעה 12:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה!
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il.
 

 

מכרז פומבי רגיל מספר 117/2018
למכירת זכויות בנכס שברחוב ארלוזורוב 2, קריית שמונה

מכבי שירותי בריאות מעוניינת ליצור התקשרות עם המציע הזוכה במכרז, לפיה ירכוש הזוכה את זכויות מכבי בנכס, כהגדרתו, והכל על פי הקבוע במסמכי המכרז.
מכבי לא תשלם דמי תיווך. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il.

רשאי להגיש הצעה רק מציע אשר יענה על כל הדרישות במצטבר כמפורט להלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל.
  • אם המציע עוסק מורשה, בידו אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
  • סייר בנכס ביום 18.6.18 בשעה 11:00.
  • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.


המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויירשם במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00, החל מיום 20.6.18 ועד ליום 26.6.18, ויהא זכאי לקבל את מסמכיו כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון). ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il, באופן הקבוע במסמכי המכרז.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 16.7.18 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה במסירה אישית לידי רכזת הוועדה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.