26 מרץ 2019 י"ט אדר ב תשע"ט

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 126/2018
למתן שירותי ביטוח סיעודי קבוצתי

מכרז מספר: 126/2018
מועד פרסום: 21.05.2018
מועד אחרון להגשה: 15.07.2018 בשעה 12:00
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון >>
נספח ט' >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 126/2018
למתן שירותי ביטוח סיעודי קבוצתי

מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי שירותי ביטוח סיעודי עבור חברי מכבי המבוטחים בביטוח סיעודי ועבור אלה שיצטרפו בעתיד החל מיום [1.1.2019], הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 5 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בתקופה נוספת בת 3 שנים בהתאם לסעיף הרלוונטי בהסכם.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • הינו חברת ביטוח שבידיה רישיון מבטח תקף לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.
  • מנהל ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל"ו-1976.
  • מפעיל באופן שוטף ורציף, לרבות באמצעות גורמים מטעמו, מערך ביטוח סיעודי במהלך לפחות שנתיים רצופות מתוך השנים 2015-2018, המעניק כיסוי ביטוחי במסגרת פוליסות פרט או פוליסות קבוצתיות, לפחות ל-10,000 מבוטחים (בכל נקודת זמן), ומשלם במסגרתן תגמול סיעודי באופן שוטף לפחות ל-100 מבוטחים בממוצע בכל חודש.
  • אינו בהליכי הקפאת הליכים, כינוס, פירוק, ניהול מורשה או ניהול מיוחד.
  • ימציא ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום ההצעה על סך של 3,000,000 ₪.
  • רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך, ובכפוף לפירעון התשלום בפועל.
  • קיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך, לאחר שמסר כתב התחייבות לשמירת סודיות חתום בידי מורשה החתימה של הספק, בנוסח המצורף כנספח ח' למכרז.
  • השתתף בכנס ספקים.

ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il.
המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות, וכתב התחייבות כאמור לעיל, במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 21.5.18 ועד ליום 4.6.18. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 15.7.18 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.