26 מרץ 2019 י"ט אדר ב תשע"ט

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 102/2018
לעבודות שיפוץ מרכז רפואי קרית מוצקין, רח' גושן 3

מכרז מספר: 102/2018
מועד פרסום :  07.06.2018
מועד אחרון להגשה:  11.07.2018 בשעה 12:00
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון >>
נספח א' 1 >>
כתב כמויות >>

(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 102/2018
לעבודות שיפוץ מרכז רפואי קרית מוצקין, רח' גושן 3

מכבי שירותי בריאות מזמינה בזה קבלנים להגיש הצעות לביצוע  עבודות שיפוץ במרכז הרפואי קרית מוצקין ברחוב גושן 3 בהתאם למפרט, כתבי הכמויות ומסמכי המכרז.
העבודות  מתייחסות לשיפוץ והתאמה במרכז הרפואי הקיים בשני שלבים, שלב א' תוך 4 חודשים קלנדרים מיום מתן צו תחילת עבודה ושלב ב'  תוך 8 חודשים קלנדרים מיום מתן צו התחלת עבודה.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • הכנסותיו בשנים 2015-2017 לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 3,000,000 ₪ לפחות לכל אחת מהשנים.
  • בידיו דו"חות כספיים מבוקרים ליום 31.12.2017. אם המציע הינו תאגיד שניירות הערך שלו נסחרים בבורסה לניירות ערך, יצרף להצעתו, בנוסף לדו"חות הכספיים כאמור לעיל, גם דו"חות כספיים מסוקרים מעודכנים לתאריכים המאוחרים ביותר האפשריים עד למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז.
  • בידיו אישור כחוק ותקף למועד הגשת ההצעה בדבר רישומו כקבלן רשום לעבודות הנדסה בנאיות עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט - 1969, והעתק על רישום מעודכן של הסיווגים המקצועיים והכספיים המתאימים לחוזה זה, קבוצה ג'-1 ענף 100 לפחות.
  • בידיו תצהיר מהנדס/אדריכל (בנוסח המצורף) כשהוא חתום ע"י מהנדס/אדריכל ומאושר כדין בפני עו"ד, ואליו מצורף צילום רישיון בר תוקף  של המצהיר.
  • ביצע עבודות בנייה ו/או שיפוץ והתאמות בלפחות 3 פרויקטים במבנה ציבור ו/או מרפאות, במהלך 3 השנים האחרונות (2015-2017) שההיקף הכספי או הכמותי של כל אחד מהם שווה לפחות למחצית ההיקף של הצעת המציע נשוא מכרז זה. יש להמציא רשימה מפורטת אשר מעידה על ביצוע העבודות נשוא ההצעה המוגשת, בצירוף רשימת ממליצים לעבודתו בפרויקטים הנ"ל (נספח ד' סעיף 3).
  • המציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 50,000 ₪.
  • עמד בציון האיכות המזערי הנדרש.
  • נרשם וקיבל חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך, והשתתף בסיור קבלנים שייערך ביום 21.06.18. ההשתתפות בסיור הינה חובה ומותנית בהצגת חוברת חתומה. 

המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 7.6.18 ועד ליום 19.6.18. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 11.7.18 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.