20 מאי 2019 ט"ו אייר תשע"ט

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 123/2018
לאספקת מכשירי שמיעה דיגיטליים

מכרז מספר: 123/2018
מועד פרסום: 21.06.2018
מועד אחרון להגשה: 07.08.2018 בשעה 12:00
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון >>
נספח א'1 >>
נספח ד'1 >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 123/2018
לאספקת מכשירי שמיעה דיגיטליים

מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם  עד 4 ספקים המסוגלים לספק לחברי מכבי מכשירי שמיעה דיגיטליים, כולל השירותים הנלווים, בפרישה ארצית, הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שנה. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-7 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • הכנסותיו בשנים 2016-2017, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 5 מליון ש"ח לכל אחת מהשנים.
 • בידיו אישור מהיצרן של מכשירי השמיעה הדיגיטליים המוצעים על ידו כי הוא נציגו המורשה בארץ.
 • כל אחד ממכשירי השמיעה המוצעים על ידו בעל אישור אמ"ר תקף.
 • הינו בעל נסיון מוכח בישראל של שנתיים לפחות, באספקת מכשירי שמיעה דיגיטליים מתוצרת יצרן המכשירים המוצעים על ידו וכל השירותים הכרוכים בכך.
 • מכשירי השמיעה הדיגיטלים המוצעים על ידו נמכרו בשנת 2017 בכמות מצטברת של לפחות 5000 יחידות במדינות הבאות – ישראל, ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, מדינות מערב אירופה ויפן.
 • מספק מכשירי שמיעה, בפרישה ארצית, באמצעות לפחות עשרה מכוני שמיעה, בישובים שונים, כשכל מכון עונה לדרישות כמפורט להלן:
  • מותקן בו תא שמע אטום במידות 1.2X1 מטר לפחות.
  • בכל מכון שמיעה, כל קלינאי תקשורת המספק שירות הינו מוסמך כלהלן:
  • בעל ניסיון של שנתיים לפחות טרם מועד פרסום מכרז זה בהתאמת מכשירי שמיעה.
  • בעל תעודת קלינאי-תקשורת תקפה ממשרד הבריאות.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט.
 • עומד בדרישות בהתחייבות לקיים שיתוף פעולה תעשייתי והגיש תוכנית למימוש חובת שיתוף פעולה תעשייתי, בנוסח המצ"ב כנספח ח' למכרז, הכל בהתאם לתקנות חובת המכרזים (חובת שיתוף פעולה תעשייתי), התשס"ז-2007.
 • רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך, נרשם וקיבל חוברת מכרז מקורית.

המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 21.6.18 ועד ליום 2.7.18. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 7.8.18 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.