20 מאי 2019 ט"ו אייר תשע"ט

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 120/2018
לאספקת שרותי הסעת עובדים במחוז דרום

מכרז מספר: 120/2018
מועד פרסום: 25.06.2018
מועד אחרון להגשה: 09.08.2018 בשעה 12:00
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון >>
נספח ג'1 >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 120/2018
לאספקת שרותי הסעת עובדים במחוז דרום

מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם עד 2 ספקים לאספקת שרותי הסעת עובדים במחוז הדרום , הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-2 תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • הכנסותיו בשנים 2015-2017, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 500,000 ₪ לכל אחת מהשנים. 
  • בידיו תעודת רישיון  עסק, בתוקף, להפעלת חברת הסעות.
  • לרשותו צי של לפחות 20 כלי רכב  ו-20 נהגים למתן שירות נשוא מכרז זה. 
  • הינו בעל נסיון מוכח בישראל של לפחות 3 שנים רצופות עד המועד האחרון להגשת ההצעות מכרז זה, באספקת שירותי הסעות ברכבים קטנים להסעה של עד 10 נוסעים וכל השירותים הכרוכים בכך. 
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש. 
  • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.
 
המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 25.6.18 ועד ליום 15.7.18, ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 9.8.18 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.