20 מאי 2019 ט"ו אייר תשע"ט

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 122/2018
לאספקת משקל אדם דיגיטלי ממותג "מכבי "CARE"

מכרז מספר: 122/2018
מועד פרסום: 02.07.2018
מועד פרסום מעודכן: 30.08.18
מועד אחרון להגשה: 18.10.2018 בשעה 12:00
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון - מעודכן >>
מודעה לעיתון >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 122/2018
לאספקת משקל אדם דיגיטלי ממותג "מכבי "CARE" - עדכון

מכבי שירותי בריאות מודיעה בזאת על עדכון דרישות במפרט (נספח א') ועל מועדים חדשים במכרז הנדון שפורסם ביום 2.7.18, כמפורט להלן:
סעיף 2.2 במפרט יהיה "משקל דק- גובה עד 23 מ"מ ממפלס הרצפה".
סעיף 2.3 במפרט יהיה " טווח שקילה 5 ק"ג ועד 150 ק"ג לפחות".
הרשמה להשתתפות במכרז - החל מיום 30.8.18 ועד ליום 4.10.18.
שאלות ובירורים – מיום 4.10.18 עד ליום 8.10.18 בשעה 12:00.
תשובות לשאלות – עד ליום 14.10.18.
המועד האחרון להגשת ההצעות - יום 18.10.18 בשעה 12:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה!
התאריכים אינם כוללים ימי שישי ושבת, ערבי חג, ימי חג ומועד. כל שאר מסמכי המכרז ללא שינוי. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il.

מכרז פומבי רגיל מספר 122/2018
לאספקת משקל אדם דיגיטלי ממותג "מכבי "CARE"

מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם ספק אחד המסוגל למתג, להוביל ולספק משקל דיגיטלי לשקילת אדם  לבתי מרקחת של מכבי פארם בפרישה ארצית (כ- 100 בתי מרקחת). הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-2 תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.

רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • הכנסותיו בשנים 2017-2016 לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 500,000 ₪ לכל אחת מהשנים.
  • הוא היצרן או שבידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
  • בידיו תעודת אישור דגם, תקפה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, מאת היחידה למשקלות ומידות במשרד הכלכלה והתעשיה , לדגם המשקל הדיגיטלי המוצע, המעיד כי הדגם המוצע עבר את הבדיקות ואושר לשימוש ביתי ואישי במדינת ישראל.
  • הינו בעל נסיון מוכח בישראל של שלוש שנים לפחות, במיתוג ואספקת ציוד ואביזרים לבתי מרקחת וכל השירותים הכרוכים בכך.
  • מסוגל למתג ולספק משקלים דיגיטליים נשוא המכרז בפרישה ארצית לרבות יו"ש, רמת הגולן ומזרח ירושלים, בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר, למעט שינוע  אשר יהא רשאי לבצע באמצעות קבלן משנה מטעמו על אחריותו ועל חשבונו.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן.
  • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.

המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 2.7.18  ועד ליום 22.7.18, ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 13.8.18 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.