22 פברואר 2019 י"ז אדר תשע"ט

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 103/2018
אספקה, התקנה ואחזקה של מערכת מיזוג אויר
במרכז הרפואי ברחוב שדרות התמרים באילת

מכרז מספר: 103/2018
מועד פרסום :  23.07.2018
מועד אחרון להגשה:  27.07.2018 בשעה 12:00
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון >>
נספח ג' 1 >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 103/2018
אספקה, התקנה ואחזקה של מערכת מיזוג אויר
במרכז הרפואי ברחוב שדרות התמרים באילת

מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספק המסוגל לספק, להתקין ולתחזק מערכות VRF במרכז הרפואי של מכבי ברחוב שדרות התמרים 39 באילת. השירות כולל: אספקה, התקנה ואחזקה של מערכות VRF וכן פירוק ופינוי של  המערכות הישנות כולל היחידות פנימיות. הכל בהתאם למפרט, כתבי הכמויות ומסמכי המכרז.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • הכנסותיו בשנים 2017-2016, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 1,800,000 ₪ לכל אחת מהשנים.
  • בעל רישיון קבלן רשום לעבודות מיזוג אויר, בסיווג ב-170 סוג 2 לפחות, על פי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסיות, התשמ"ח-1988.
  • בידיו אישור מיבואן רשמי של המערכות בארץ (או אם המציע הינו היבואן הרשמי – אישור מיצרן המערכות) שהינו מוסמך ומאושר להתקין את המערכות המוצעות ולתת שירות אחזקה לאחר ההתקנה.
  • מסוגל לספק למכבי את המערכות ולהתקינן ולהעניק שירותי התחזוקה בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר, למעט עבודות שינוע, עבודות צנרת, פחחות וחשמל.
  • הינו בעל נסיון מוכח בישראל של לפחות 3 השנים האחרונות שלפני המועד האחרון להגשות מכרז זה, בהתקנת 3 מערכות בסך הכל, בתפוקה כוללת של לפחות 100 טון קירור לפרויקט, ובמתן שירותי אחזקה למערכות אלו.
  • ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 10,000 ₪.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט.
  • נרשם וקיבל חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך, והשתתף בסיור קבלנים שייערך ביום 6.8.18. ההשתתפות בסיור הינה חובה ומותנית בהצגת חוברת חתומה. 

המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 23.7.18 ועד ליום 5.8.18. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 27.8.18 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.