18 נובמבר 2018 י' כסלו תשע"ט

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 132/2018
לאספקת שרותי ניקיון במחוז הצפון

מכרז מספר: 132/2018
מועד פרסום: 02.08.2018
מועד אחרון להגשה: 03.10.2018 בשעה 12:00
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 132/2018
לאספקת שרותי ניקיון במחוז הצפון

מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם 2 ספקים המסוגלים לספק שירותי ניקיון במתקני מכבי במחוז הצפון, המחולקים לצורך מכרז זה ל-2 אשכולות, הכול על פי התנאים המפורטים במכרז זה, על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 5 שנים.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • בעל רישיון בתוקף לפעול כקבלן שירות בתחום הניקיון – מאת משרד הכלכלה והתעשייה.
  • הוא או בעלי הזיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976) הינם בעלי ניסיון מוכח בישראל של לפחות 4 שנים רצופות עד מועד פרסום מכרז זה, במתן שירותי ניקיון.
  • הכנסותיו בשנים 2015-2017, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 5,000,000 ₪ לכל אחת מהשנים.
  • הוא או מי מבעלי הזיקה אליו (כהגדרתם לעיל) לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה.
  • ערך שעת עבודה לעובד (כולל תנאים סוציאליים) לא יפחת מ- 45.32  ₪ (כאמור בנספח ג' למכרז). ערך זה אינו כולל הוצאות תפעול ורווח, חומרי ניקוי, הוצאות נלוות ומע"מ, והכל בכפוף להוראות משרד הכלכלה והתעשייה.
  • מעסיק לפחות 500 עובדים העוסקים במתן שירותי ניקיון.
  • המציע או מי מבעלי הזיקה אליו (כהגדרתם לעיל) לא נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף 5 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה (כאשר מספר קנסות גם בגין אותה עבירה נמנים כקנסות שונים).
  • המציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 50,000 ₪.
  • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך והשתתף בכנס ספקים שייערך ביום 21.8.18. ההשתתפות בכנס הינה חובה ומותנית בהצגת חוברת מסמכי המכרז. השתתפות בכנס תותר אך ורק למי שנרשם עד למועד הנקוב.

המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 2.8.18 ועד ליום 16.8.18. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il. לא תתקבלנה פניות בימי חג ומועד.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 3.10.18 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.