19 אפריל 2019 י"ד ניסן תשע"ט

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 104/2018
לעבודות שיפוץ מרכז רפואי גרנד קניון חיפה - קומות 4, 6 ו-8

מכרז מספר: 2014/2018
מועד פרסום: 11.10.2018
מועד אחרון להגשה: 13.11.18
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון >>
חוברת נספחים >>
נספח ג' 1 >>

מכרז פומבי רגיל מס' 104/2018
לעבודות שיפוץ מרכז רפואי גרנד קניון חיפה - קומות 4, 6 ו-8

מכבי שירותי בריאות מזמינה בזה קבלנים להגיש הצעות לביצוע עבודות שיפוץ במרכז הרפואי גרנד קניון בקומות 4, 6 ו- 8 שברחוב שמחה גולן 54 חיפה בהתאם למפרט, כתבי הכמויות ומסמכי המכרז.
העבודות נשוא מכרז זה תבוצענה ותושלמנה בשני שלבים:
שלב א' תוך 4 חודשים קלנדרים מיום מתן צו תחילת עבודה (בקומות 4 ו -6) ושלב ב' תוך 2 חודשים קלנדרים מיום קבלת הוראה כתובה ממכבי לתחילת ביצוע העבודות (בקומה 8) -הכל כמפורט במסמכי המכרז.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • הכנסותיו בשנים 2015-2017 לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 1,000,000 ₪ לכל אחת מהשנים.
  • בידיו אישור כחוק ותקף למועד הגשת ההצעה בדבר רישומו כקבלן רשום לעבודות הנדסה בנאיות עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט 1969, והעתק רישום מעודכן של הסיווגים המקצועיים והכספיים המתאימים לחוזה זה, קבוצה ג' 1- ענף 100 לפחות או/ו קבוצה א'- 2 ענף 131 לפחות.
  • ביצע עבודות בנייה ו/או שיפוץ והתאמות בלפחות 3 פרויקטים במבנה ציבור, בתי חולים, בתי מרקחת ו/או מרפאות, במהלך 3 השנים האחרונות ( 2015-2017 ) שההיקף הכספי או הכמותי של כל אחד מהם שווה לפחות למחצית ההיקף של הצעת המציע נשוא מכרז זה. יש להמציא רשימה המעידה על ביצוע העבודות נשוא ההצעה המוגשת, בצירוף רשימת ממליצים לעבודתו בפרויקטים הנ"ל.
  • עמד בציון האיכות המזערי הנדרש.
  • נרשם וקיבל חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך, והשתתף בסיור קבלנים שייערך ביום 25.10.18. ההשתתפות בסיור הינה חובה ומותנית בהצגת חוברת חתומה.
 
המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון), במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל- אביב, קומה 14 , אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00 . כל זאת, החל מיום 11.10.18 ועד
ליום 21.10.18. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני .mandel_an@mac.org.il
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 13.11.18 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.