12 מאי 2021 א' סיון תשפ"א

מכרזים חדשים

מכרז פומבי מס' 131/2018
לציוד מולטימדיה אינטראקטיבי – אספקה, התקנה ותחזוקה

מכרז מספר: 131/2018
מועד פרסום: 11.10.2018
מועד אחרון להגשה: 26.11.2018
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון >>
נספח ג' 1 >>

מכרז פומבי מס' 131/2018
לציוד מולטימדיה אינטראקטיבי – אספקה, התקנה ותחזוקה

מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק, להתקין ולתחזק ציוד מולטימדיה אינטראקטיבי במתקני מכבי ובמרפאות הרופאים העצמאיים של מכבי בכל רחבי הארץ. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את ההסכם בתקופה נוספת בת שנה.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • הכנסותיו בשנים 2017-2015, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 3,000,000 ₪ לכל אחת מהשנים.
  • סיפק, התקין ומתחזק בעצמו ציוד מולטימדיה אינטראקטיבי כמוגדר בסעיף 2 בפרק המנהלה, במהלך שלוש השנים האחרונות עד המועד האחרון להגשת ההצעות, העומד בכל התנאים כמפורט להלן:
    • סיפק, התקין ומתחזק לפחות בשני אתרים ציוד מולטימדיה אינטראקטיבי כאשר סכום היקף עלות הציוד המצטבר של כולם הוא לפחות כ-400,000 ₪ (לא כולל מע"מ) ובכל אחד מהאתרים הנ"ל עלות ציוד המולטימדיה האינטראקטיבי אינה פחותה מ-100,000 ₪ (לא כולל מע"מ).
    • ציוד המולטימדיה האינטראקטיבי פעיל באופן מלא במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
  • עמד בציוני האיכות המזעריים הנדרשים.
  • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.
  • יתקיים סיור רשות - למי שמעוניין, כמפורט במסמכי המכרז.
 
המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון), במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 11.10.18 ועד ליום 21.10.18. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 26.11.18 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.