23 מאי 2022 כ"ב אייר תשפ"ב

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 124/2018
לאספקת אביזרי מדף אורתופדיה וכירורגיה

מכרז מספר: 124/2018
מועד פרסום: 11.10.2018
מועד אחרון להגשה: 20.12.18
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון >>
נספח ג' 1 >>

מכרז פומבי רגיל מס' 124/2018
לאספקת אביזרי מדף אורתופדיה וכירורגיה

מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם עד שני ספקים לכל סוג אביזר המסוגלים לספק אביזרי מדף בתחום האורתופדיה ובתחום הכירורגיה לתחומיה השונים, למכירה לחברי מכבי בבתי מרקחת "מכבי פארם" ו/או ב"מכוני הסדר" ובמתקנים חיצוניים מאושרים שיש להם הסכמים עם מכבי. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בתקופה נוספת בת שנה וחצי.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • הכנסותיו בשנים 2016-2017, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 3,000,000 ₪ לכל אחת מהשנים.
 • בידיו:
  • אישור מהיצרן כי המציע הוא נציג מורשה בארץ של היצרן.
  • אם אינו הנציג המורשה בארץ של היצרן:
 • אישור מאת היצרן לנציג המורשה מטעמו להפצת המוצרים בארץ; וכן אישור הנציג המורשה למציע להפצת האביזר/ים בארץ.
 • התנאי המפורט לעיל לא יחול ביחס ליצרן שמגיש בעצמו הצעה למכרז.
 • מסוגל לספק למכבי אביזרי מדף אורתופדיים וכירורגיים נשוא המכרז בפרישה ארצית לרבות יו"ש, רמת הגולן ומזרח ירושלים, בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר, למעט שירותי שינוע, אותם יהא רשאי לספק באמצעות קבלן משנה מטעמו על אחריותו ועל חשבונו.
 • לכל אחד מהדגמים המוצעים אישור אמ"ר בתוקף כולל תיעוד בדבר עמידה בהתניות הרגולטוריות שהותנו בו.
 • הינו בעל ניסיון רצוף בישראל של לפחות שנתיים עד מועד פרסום מכרז זה, באספקת האביזרים וכל השירותים הכרוכים בכך.
 • הגיש הצעה לפחות ל-40 אביזרים מתוך 56 האביזרים שברשימה לשיקלול כמפורט בנספח ג'1.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
 • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.
 
המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון), במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 15.10.18 ועד ליום 31.10.18. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 20.12.18 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.