23 מאי 2022 כ"ב אייר תשפ"ב

מכרזים חדשים

מכרז פומבי עם שלב מיון מוקדם מספר 139/2018
לאספקת מכשירי אינהלציה וציוד מתכלה

מכרז מספר: 139/2018
מועד פרסום: 22.10.2018
מועד אחרון להגשה: 13.12.2018
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון >>
נספח >>

מכרז פומבי רגיל מס' 139/2018
לאספקת מכשירי אינהלציה וציוד מתכלה

מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם עד 4 ספקים המסוגלים לספק למכבי בפרישה ארצית מכשירי אינהלציה וציוד מתכלה בשתי קטגוריות: מכשירי אינהלציה וציוד מתכלה מקורי למכשיר למבוגרים ; מכשירי אינהלציה וציוד מתכלה מקורי למכשיר לילדים. האספקה תהיה לבתי המרקחת של מכבי (מכבי פארם).
הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-2 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • הכנסותיו בשנים 2016-2017, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן:
 • למציע רק באחת משתי הקטגוריות: לפחות 1,500,000 ₪ לכל אחת מהשנים.
 • למציע בשתי הקטגוריות: לפחות 3,000,000 ₪ לכל אחת מהשנים.
 • בידיו אישור מיצרן הציוד המוצע כי הוא נציגו המורשה בארץ.
 • מסוגל לספק למכבי את המכשירים נשוא מכרז זה בעצמו או ע"י קבלן משנה / מפיץ מטעמו.
 • אישור אמ"ר מטעם משרד הבריאות לציוד המוצע על ידו בתוקף למועד אחרון להגשת ההצעות.
 • הינו, בעצמו ו/או באמצעות קבלני משנה / מפיצים מטעמו, בעל ניסיון רצוף מוכח בישראל של שלוש שנים לפחות עד מועד פרסום מכרז זה, באספקת ציוד רפואי וכל השירותים הכרוכים בכך.
 • המכשירים מהתוצרת המוצעת נמכרו בישראל ו/או בצפון אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או אוסטרליה בהיקף של לפחות 10,000 יחידות בכל אחת מהשנים 2016-2017. 
 • עומדת לרשותו מעבדה לתיקון ציוד רפואי.
 • עומד לרשותו מוקד טלפוני ארצי, מאויש, למתן שירותי תפעול ותיקונים.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
 • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.
המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 22.10.18 ועד ליום 8.11.18. המכרז יבוצע בשני שלבים. שלב א'- מיון מוקדם: הגשת הצעה מלאה למכרז, למעט הצעה כספית. שלב ב'- הגשת הצעה כספית, במועד עליו תודיע ועדת המכרזים לקבוצת המציעים הסופית.
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות שלב א' הוא יום 13.12.18 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.