15 נובמבר 2018 ז' כסלו תשע"ט

מכרזים חדשים

מכרז פומבי מס' 140/2018
לאספקת והתקנת וילונות ותריסים ונציאניים

מכרז מספר: 140/2018
מועד פרסום:  01.11.2018
מועד אחרון להגשה: 02.01.2019
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון >>
נספח ג'1 >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מס' 140/2018
לאספקת והתקנת וילונות ותריסים ונציאניים

מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק ולהתקין וילונות ותריסים ונציאניים במתקני מכבי ובמרפאות רופאים בפרישה ארצית. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-4 תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • הכנסותיו בשנים 2017-2016, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 1,200,000 ₪ לכל שנה.
  • מסוגל לספק למכבי את המוצרים בעצמו, למעט שירות מדידות והתקנת המוצרים אותם יהא רשאי לספק על ידי קבלן/ספק אחר מטעמו ועל אחריותו.
  • הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של שלוש שנים לפחות, באספקת המוצרים והשירותים לגופים בפרישה ארצית.
  • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.

המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 1.11.18  ועד ליום 21.11.18, ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 2.1.19 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.