15 נובמבר 2018 ז' כסלו תשע"ט

מכרזים חדשים

מכרז פומבי עם שלב מיון מוקדם מספר 137/2018
מערכות העשרת חמצן לחברי מכבי בביתם

מכרז מספר: 137/2018
מועד פרסום: 08.11.2018
מועד אחרון להגשה: 08.01.2019
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון >>

מכרז פומבי רגיל מס' 137/2018
מערכות העשרת חמצן לחברי מכבי בביתם

מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם ספק/ים המסוגל/ים לספק מערכות העשרת חמצן לחברי מכבי בתנאי שכירות. המערכות מחולקות לשלוש קבוצות:
קבוצה א' - מחוללי חמצן נייחים, גלילי חמצן נייחים וניידים;  קבוצה ב' - מערכות חמצן נוזלי; קבוצה ג' - מחוללי חמצן ניידים. ספק יכול להגיש הצעה לקבוצה אחת או יותר. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 5 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-2 תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
דרישות כלליות לכל הקבוצות:
 • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • בידו אישור מפעל חיוני ממשרד העבודה והרווחה. 
 • מסוגל לספק למכבי את השירותים בעצמו, ולא על-ידי קבלן משנה/אחר
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציוני האיכות המזעריים הנדרשים. 
 • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.
דרישות נוספות לקבוצה א' בלבד:
 • הכנסותיו של המציע בשנים 2017-2015, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 8,000,000 ₪ לכל אחת מהשנים.
 • מחוללי החמצן הנייחים מהתוצרת המוצעת על ידו סופקו בכמות מצטברת של לפחות 2,500 יחידות בשנת 2017 בישראל ו/או ארה"ב ו/או במערב אירופה ו/או ביפן.
 • הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של שלוש שנים לפחות, באספקת מערכות להעשרת חמצן מקבוצה א' למטופלים בבתיהם.
 • סיפק בשנת 2017 מערכות להעשרת חמצן ו/או שירותי מילוי גלילי חמצן מקבוצה א' עבור לפחות 3000 מטופלים בביתם בישראל בפרישה ארצית.
 • בידיו האישורים/הרישיונות שלהלן, בתוקף במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז:
  • אישור אגף הרוקחות במשרד הבריאות על רישום החמצן בפנקס התרופות, על שם יצרן החמצן או המציע.
  • לגלילים בהם יסופק החמצן - אישור מכון התקנים הישראלי (מת"י) בדבר עמידה בתקן מספר 712 (למעט גלילי אלומיניום).
  • למחוללי חמצן - אישור אמ"ר בו מצויין כי הציוד מאושר לשימוש ביתי.
  • היתר מאת המשרד לאיכות הסביבה לאחסון חומרים מסוכנים.
  • אישור/תעודת GDP של משרד הבריאות.
דרישות נוספות לקבוצה ב' בלבד:
 • הכנסותיו בשנים 2017-2015, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 700,000 ₪ לכל אחת מהשנים.
 • הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של שלוש שנים לפחות באספקת מערכות חמצן נוזלי מקבוצה ב' למטופלים בבתיהם.
 • סיפק בשנת 2017 מערכות להעשרת חמצן ו/או שירותי מילוי חמצן נוזלי מקבוצה ב' עבור לפחות 70 מטופלים בביתם בישראל בפרישה ארצית.
 • בידיו האישורים/הרישיונות שלהלן, בתוקף במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז:
  • אישור אגף הרוקחות במשרד הבריאות על רישום החמצן בפנקס התרופות, על שם יצרן החמצן או המציע.
  • למערכות החמצן הנוזלי המוצעות אישור אמ"ר בו מצויין כי  הציוד מאושר לשימוש ביתי.
  • היתר מאת המשרד לאיכות הסביבה לאחסון חומרים מסוכנים.
  • אישור/תעודת GDP של משרד הבריאות.
דרישות נוספות לקבוצה ג' בלבד:
 • הכנסותיו בשנים 2017-2015, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 800,000 ₪ לכל אחת מהשנים.
 • הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של שלוש שנים לפחות באספקת מחוללי חמצן ניידים למטופלים בבתיהם.
 • סיפק בשנת 2017 מחוללי חמצן ניידים למטופלים בבתיהם עבור לפחות 100 מטופלים בישראל בפרישה ארצית.
 • בידיו האישורים שלהלן, בתוקף במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז:
  • למחוללי החמצן הניידים המוצעים אישור אמ"ר בו מצויין כי הציוד מאושר לשימוש ביתי.
  • אישור לשימוש בטיסה (אישור FAA).

המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 8.11.18  ועד ליום 28.11.18. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 8.1.19 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.