23 מאי 2022 כ"ב אייר תשפ"ב

מכרזים חדשים

מכרז פומבי מס' 133/2018
למכירת זכויות בנכס ברחוב הס 19 פינת רחוב אידלסון 24 תל אביב

מכרז מספר: 133/2018
מועד פרסום:  03.12.2018
מועד אחרון להגשה: 22.01.2019
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון >>
נספח הסכם בעלי זכויות>>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מס' 133/2018
למכירת זכויות בנכס ברחוב הס 19 פינת רחוב אידלסון 24 תל אביב

מכבי שירותי בריאות מעוניינת ליצור התקשרות עם המציע הזוכה במכרז, לפיה ירכוש הזוכה את זכויות מכבי בנכס, כהגדרתו, והכל על פי הקבוע במסמכי המכרז.
מכבי לא תשלם דמי תיווך. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il.
רשאי להגיש הצעה רק מציע אשר יענה על כל הדרישות במצטבר כמפורט להלן, המהוות תנאי סף הכרחיים:
  • יחיד, או תאגיד מורשה כחוק בישראל.
  • אם המציע עוסק מורשה, בידו אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
  • נרשם וקיבל חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך, והשתתף בסיור מציעים באחד מהמועדים - 2.1.19 או 3.1.19. ההשתתפות בסיור הינה חובה ומותנית בהצגת חוברת חתומה.
 
המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויירשם במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00, החל מיום 3.12.18 ועד ליום 31.12.18, ויהא זכאי לקבל את מסמכיו כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון). ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il, באופן הקבוע במסמכי המכרז.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 22.1.19 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה במסירה אישית לידי רכזת הוועדה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.