18 מאי 2022 י"ז אייר תשפ"ב

מכרז פומבי רגיל מספר 141/2018 לאספקת אביזרי עזר לשמיעה

מכרז פומבי מס' 141/2018
לאספקת אביזרי עזר לשמיעה

מכרז מספר: 141/2018
מועד פרסום: 13.12.2018
מועד אחרון להגשה: 27.01.2019
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון >>
נספח מענה טכני + טופס הצעה >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מס' 141/2018
לאספקת אביזרי עזר לשמיעה

מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם עד שני ספקים המסוגלים לספק לחברי מכבי אביזרי עזר לשמיעה ושירותים נלווים הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-3 תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • הכנסותיו בשנים 2016-2017, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 1.5 מליון ₪ לכל אחת מהשנים.
  • הינו יצרן האביזרים המוצעים על ידו או נציג מורשה של אותו יצרן.
  • האביזרים המוצעים על ידו נמכרים בישראל ו/או צפון אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או  אוסטרליה לפחות במשך 3 השנים האחרונות שלפני המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה.
  • הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של לפחות 3 השנים האחרונות שלפני המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, באספקת אביזרי עזר לשמיעה לבית הלקוח וכל השירותים הכרוכים בכך באמצעות מערך נציגי שרות שטח בפרישה ארצית.
  • מסוגל לספק לחברי מכבי את אביזרי העזר לשמיעה ואת השירותים הנלווים בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  • עומד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט.
  • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.
המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 13.12.18 ועד ליום 26.12.18, ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 27.1.19 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.