23 מאי 2022 כ"ב אייר תשפ"ב

מכרזים חדשים

מכרז פומבי מס' 143/2018
לביטוח כלי רכב לעובדי מכבי

מכרז מספר: 143/2018
מועד פרסום: 31/12/2018
מועד אחרון להגשה: 13.2.19 בשעה 12:00.
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון >>
מודעה לעיתון בערבית >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מס' 143/2018
לביטוח כלי רכב לעובדי מכבי

מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם חברת ביטוח אחת המסוגלת לספק למכבי (בעצמה או באמצעות סוכן ביטוח מטעמה, על אחריותה ועל חשבונה), כיסוי ביטוחי לבעלי רכב, כולל:
ביטוח חובה לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), התש"ל-1970; ביטוח מקיף; ביטוח צד ג' רכוש; כיסויים נוספים. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את ההסכם ב-2 תקופות נוספות בנות שנתיים.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
הינו חברת ביטוח שבידה אישור בר תוקף לעסוק בביטוח כללי מהמפקח על הביטוח במשרד האוצר בישראל.
  • בידיו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
  • הינו בעל נסיון מוכח בישראל של 3 שנים לפחות בביטוח כלי רכב וכל השירותים הכרוכים בכך.
  • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.
המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 31.12.18  ועד ליום 16.1.19. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 13.2.19 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.