05 יולי 2022 ו' תמוז תשפ"ב

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 142/2018
למכירת זכויות בנכס בשדרות ארלוזורוב 18 פינת רחוב אוסישקין 24, עפולה

מכרז מספר: 142/2018
מועד פרסום: 27/12/2018
מועד אחרון להגשה: 17/02/2019 בשעה 12:00
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון >>
מודעה לעיתון בערבית >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מס' 142/2018
למכירת זכויות בנכס בשדרות ארלוזורוב 18 פינת רחוב אוסישקין 24, עפולה

מכבי שירותי בריאות מעוניינת ליצור התקשרות עם המציע הזוכה במכרז, לפיה ירכוש הזוכה את זכויות מכבי בנכס, כהגדרתו, והכל על פי הקבוע במסמכי המכרז.
מכבי לא תשלם דמי תיווך. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il.
רשאי להגיש הצעה רק מציע אשר יענה על כל הדרישות במצטבר כמפורט להלן, המהוות תנאי סף הכרחיים:
  • יחיד, או תאגיד מורשה כחוק בישראל.
  • אם המציע עוסק מורשה, בידו אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
  • נרשם וקיבל חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך, והשתתף בסיור ביום 23.1.19. ההשתתפות בסיור הינה חובה ומותנית בהצגת חוברת חתומה. 
 
המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויירשם במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00, החל מיום 27.12.18 ועד ליום 20.1.19,  ויהא זכאי לקבל את מסמכיו כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון). ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il, באופן הקבוע במסמכי המכרז.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 17.2.19 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה במסירה אישית לידי רכזת הוועדה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.