02 יולי 2022 ג' תמוז תשפ"ב

מכרזים חדשים

מכרז פומבי מס' 118/2019
לאספקת שירותים ואביזרים אורתופדיים וכירורגיים

מכרז מספר: 118/2019
מועד פרסום: 10/01/2019
מועד אחרון להגשה: יום 3.3.19 בשעה 12:00
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון >>
נספחים ב1 ב2 >>
נספח ג1 >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מס' 118/2019
לאספקת שירותים ואביזרים אורתופדיים וכירורגיים

מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי את השירותים והאביזרים האורתופדיים וכירורגים בפרישה ארצית, כפי שמוגדר במסמכי המכרז, הכוללים את המוצרים הבאים: מדידה וניפוק של אביזרי מדף אורתופדיים וכירורגים (ע"פ רשימה) ; מדידה וניפוק של אביזרי מדף בחצי התאמה אורתופדיים וכירורגים (ע"פ רשימה) ; מדידה, ייצור וניפוק של אביזרים אורתופדיים וכירורגים בהתאמה אישית, אשר יוצרו ב"בתי מלאכה לאביזרים אורתופדיים וכירורגים בהתאמה אישית" ; מדידה, ייצור וניפוק של מדרסים בהתאמה אישית, אשר ייוצרו ב"בתי המלאכה ליצור מדרסים". הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד ; או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין. ?
  • מעסיק אצלו מנהל מקצועי כמוגדר בנספח א' או רוכש שירותים של מנהל מקצועי בהסכם חתום, או לחילופין ?חתום על התקשרות עם מנהל מקצועי כאמור, שמותנית בזכייתו במכרז.
  • בעל ניסיון מוכח בישראל של לפחות שלוש שנים באספקת השירותים והמוצרים נשוא מכרז זה בפרישה ארצית. ?
  • בבעלותו בית מלאכה אורתופדי לייצור מדרסים בהתאמה אישית שהינו מורשה מכון לואיס לנעליים רפואיות, ?במועד האחרון http://lewis.org.il/workshops.php - "כמפורט באתר "המכון הלאומי לשיקום ע"ש לואיס להגשת ההצעות במכרז.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי. ?
  • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך. ?
המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו, ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון), במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14 אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00 . כל זאת, החל מיום 10.1.19 ועד ליום 27.1.19 . ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 3.3.19 בשעה 12:00 . מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא במקרה של סתירה בין האמור במודעה .www.maccabi4u.co.il תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.