18 מאי 2022 י"ז אייר תשפ"ב

חוק חופש המידע

מהו חוק חופש המידע?

חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998 התקבל בכנסת ונכנס לתוקף ב – 22.5.99. החוק והתקנות מציבים את ישראל בשורה אחת עם מדינות מתוקנות, שהנהיגו את "מהפכת השקיפות", כהשלמה וכחיזוק למהפכה החוקתית של ראשית שנות ה-90.
החוק נולד על רקע הדרישה לחייב בחקיקה את הרשות הציבורית להעמיד מידע שנצבר על ידה, לידיעת הציבור לפי דרישה, וקובע כי "לכל אזרח ישראלי או תושב, הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק זה".
חוק חופש המידע מבחין בין מידע יזום – הנחיות מנהליות כתובות שעל פיהן פועלת הרשות ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור, לבין מידע פרטני – מידע אשר יש למסרו על-פי בקשת אזרח או תושב מבלי צורך להצביע על אינטרס במידע.
החוק מחייב איזון בין חופש המידע לבין טעמי הרשות הציבורית לאי מסירת המידע. יודגש כי לא יימסר מידע שאין לגלותו על-פי כל דין – חיסיון רפואי לפי חוק זכויות החולה, חוק הגנת הפרטיות וכד'.

כיצד ניתן לקבל את המידע?

כנדרש בחוק פועלת במכבי ממונה על חוק חופש המידע, הגב' טלי צינמון, הבוחנת את הבקשות למידע ומחויבת במתן מענה לפונים.
קבלת המידע כרוכה בתשלום אגרת בקשה וכן תשלום עבור הכנה מיוחדת של המידע הנדרש (על-פי צורך). התשלום מתבצע בסניפי הקופה לאחר קבלת אישור הממונה על האפשרות לספק את המידע. למידע נוסף אודות גבייה עבור הנפקת מסמכים >>
פניות לקבלת מידע במסגרת החוק ניתן להעביר לפקס שמספרו: 03-5143822 או באמצעות פניה בדוא"ל לכתובת hofeshHameyda@mac.org.il
שימוש ברכיב Google Translate באתר מכבי לטובת תרגום העמוד, מתבצע באמצעות הקלקה על הכפתור הימני בחלק העליון של העמוד.
פרטים נוספים ניתן לקבל באתר משרד הבריאות וכן באתר חופש המידע של לשכת הפרסום הממשלתית >