29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

להדפסה, כריכה, אריזה ואספקת חוברות מכביתון

מכרז מספר: 117/2009
מועד פרסום: 22/11/2009
מועד אחרון להגשה: 28/12/2009
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

 

- מכבי שירותי בריאות –


מכרז פומבי מס' 117/2009,  להדפסה, כריכה, אריזה ואספקת חוברות מכביתון

 
1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעה להדפסה, כריכה אריזה ואספקת חוברות מכביתון.
2.   ההתקשרות עם ספק אחד לאספקת שירות של קדם דפוס (אייריסים והעתקי שמש), הדפסה, כריכה, אריזה ואספקת חוברות מכביתון למכבי.
3.   ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים בכל פעם, בתנאים זהים.
4.  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 24.11.09 ועד ליום 10.12.09, תמורת תשלום של 2,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03), בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00.
5.  פניות לברורים תיעשנה לגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, בדואר אלקטרוני, mahat_s@mac.org.il  עד ליום 10.12.09 וזאת באמצעות הפניית השאלות בדואר אלקטרוני, (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר: 5143643- 03).  פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 17.12.09. על המציע לציין בעת פנייתו את כתובת הדואר האלקטרוני אליו תשלחנה התשובות.
6.   המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
7.    מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום  המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה לאספקת שירותי דיוור דואר כמותי בכל הארץ, עיטוף מכביתון והפקת דפוס. להדפסה, כריכה אריזה ואספקת חוברות מכביתון.
8.  נוסח חוזה ההתקשרות עליו יידרש לחתום המציע ו/או המציעים שהצעתו/ם תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
9. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
ב. בית דפוס, המסוגל להדפיס בעצמו, ולא באמצעות קבלן משנה אחר, את מהדורות המכביתון השונות, בהיקף
  הנדרש במסמכי המכרז. למען הסר ספק, הקבלן יוכל להיעזר בספק משני ל: הדפסת הכריכה, כריכה, אריזה,
  אחסון, אספקה, ובלבד שלקבלן המשני כל היכולות הנדרשות ובנוסף נסיון רלוונטי מוכח בשנתיים שקדמו
    למכרז.
ג. בעל נסיון מוכח בשנתיים שקדמו למכרז (2007-2008) במתן השירותים נשוא המכרז או שירותים דומים
    להם.
ד. הכנסותיו לפי כללי החשבונאות המקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, בשנת
     2008, הינן בהיקף כספי של לפחות 4 מיליון ₪.
ה.  על המציע וקבלן המשנה (במידה וייעזר בקבלן משנה להדפסת הכריכה) להיות בעל מכשור המאפשר העברת
      מידע מהמחשב ישירות ללוחות ההדפסה ללא אמצעי מתווך (פילמים).
 ו.  מנהל ספרים כדין.
ז. המציא ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום הצעתו על סך 50,000 ₪.
ח. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
10.   המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים  
       והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
11.   ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט,
       או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00.
       המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ב', ה- 28.12.09 בשעה 12:00.
12.    ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
13.   בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור
       במסמכי המכרז.