23 ינואר 2022 כ"א שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

לאספקת שירותי דיוור דואר כמותי בכל הארץ, עיטוף מכביתון והפקות דפוס

מכרז מספר: 121/2009
מועד פרסום: 22/11/2009
מועד אחרון להגשה: 28/12/2009
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

 

- מכבי שירותי בריאות –


מכרז פומבי מס' 121/2009 
  לאספקת שירותי דיוור דואר כמותי בכל הארץ, עיטוף מכביתון והפקות דפוס

 
1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעה לאספקת שירותי דיוור דואר כמותי בכל הארץ, עיטוף מכביתון והפקת דפוס, בעצמו ו/או באמצעות קבלני משנה.
2.   הספק עימו תתקשר מכבי, ידוור את כלל דברי הדואר של מכבי, גם אם הוא אינו מפיקם.
3.   ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים בכל פעם, בתנאים זהים.
4.  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 24.11.09 ועד ליום 10.12.09, תמורת תשלום של 2,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03), בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00.
5.  פניות לברורים תיעשנה לגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, בדואר אלקטרוני, mahat_s@mac.org.il  עד ליום 10.12.09 וזאת באמצעות הפניית השאלות בדואר אלקטרוני, (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר: 5143643- 03).  פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 17.12.09. על המציע לציין בעת פנייתו את כתובת הדואר האלקטרוני אליו תשלחנה התשובות.
6.   המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, הכל לפי שיקול
      דעתה הבלעדי.
7.   מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום  המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה לאספקת שירותי דיוור דואר כמותי בכל הארץ, עיטוף מכביתון והפקות דפוס.
8.  נוסח חוזה ההתקשרות עליו ידרש לחתום המציע ו/או המציעים שהצעתו/ם תתקבל, הינו חלק ממסמכי
     המכרז.
9. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
א. מנהל ספרים כדין.
ב. בעל היתר כחוק למתן שירותי דיוור דואר כמותי, או מציע באמצעות קבלן/ני משנה בעל/י היתר כחוק למתן
    שירותי דיוור דואר כמותי, המסוגלים לספק למכבי שירותי דיוור דואר כמותי לכל מקום בארץ.
ג. מציע אשר דיוור במהלך שנת 2008 בעצמו או באמצעות קבלני משנה, לפחות 4 מיליון דברי דואר.
ד. מציע אשר הפיק במהלך 2008 בעצמו או באמצעות קבלני משנה, לפחות 4 מיליון דפי מידע הכוללים נתונים
    משתנים.
ה.  הכנסותיו בשנתים האחרונות (2007-2008) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות
    הכספיים השנתיים שלו, הן 5 מיליון ₪ בממוצע, ולא פחות מ-4 מלש"ח בשנת 2008.
ו.  המציע ו/או קבלן/ני המשנה הינו/ם בעלי נסיון של שנתיים לפחות, בדיוור דואר כמותי בפריסה ארצית ובמתן
    כל השירותים הכרוכים בכך.
ז. המציע ו/או קבלני המשנה (כל אחד לחוד ולא ביחד) מקיימים את חובותיהם בענין שמירת זכויות עובדים, לפי
    דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על מי מהם כמעסיק לצורך אספקת השירותים.
ח. המציע ו/או קבלני המשנה (כל אחד לחוד ולא ביחד) או מי מבעלי השליטה בו לא הורשע בשלוש השנים
     שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה.
ט. המציע  ו/או קבלני המשנה (כל אחד לחוד ולא ביחד)  או מי מבעלי השליטה בו לא נקנסו על ידי מפקח עבודה
     שמונה לפי סעיף 5 לחוק העבירות המינהליות התשמ"ו 1985-  בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת
      ההצעות במכרז ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה; לעניין תקנת משנה זו,  "בעל שליטה" –
      כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א 1981-.
     
י. המציא ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום הצעתו על סך 50,000 ₪.
יא. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
10.   המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים  
       והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
11.   ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט,
       או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00.
       המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ב', ה- 28.12.09, בשעה  12:00.
12.    ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
13.   בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור
       במסמכי המכרז.