23 ינואר 2022 כ"א שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

הסכם אירגוני Enterprise Agreement Subscription והסכם SELECT לשמוש במוצרי מיקרוסופט על ידי מכבי שרותי בריאות

מכרז מספר: 124/2009
מועד פרסום: 22/11/2009
מועד אחרון להגשה: 3/12/2009
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

 

- מכבי שירותי בריאות –

מכרז סגור מס' 2009/  124
הסכם אירגוני Enterprise Agreement Subscription  והסכם SELECT  לשמוש במוצרי מיקרוסופט על ידי מכבי שרותי בריאות 

 
 כללי  
1.1 מכבי שירותי בריאות (להלן – "מכבי") מעוניינת להתקשר עם ספק שהצעתו תזכה במכרז (להלן – "הזוכה"), להמשך אספקת ההסכם האירגוני Enterprise Agreement Subscription  והסכם SELECT לשימוש במוצרי חברת מיקרוסופט  – הכל על פי התנאים המפורטים במכרז זה על נספחיו. מטרת מכרז זה הינה ליצור המשך התקשרות בין מכבי לבין הזוכה שתעוגן בהסכם עם חברת מיקרוסופט לאספקת המוצרים על פי המפרט נספח א' למסמכי המכרז.
1.2 ההתקשרות לשנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות שלוש שנים כל אחת בתנאים זהים, ובכפוף להסכמת הספק הזוכה במכרז זה.
1.3  את הצעות המחיר יש להגיש על גבי טופס ההצעה – נספח ג' של מסמכי המכרז, ועל גבי CD- נספח ג'-1. גיליון ההצעה בנספח ג'-1 יודפס ויחתם על ידי הספק. הגיליון החתום מהווה חלק מנספח ג'. במקרה של סתירה בין נספח ג' לנספח
ג'-1, יקבע האמור בנספח ג'.
1.4 התוכנות שבמכרז זה  יסופקו ע"י הזוכה באמצעות חב' מיקרוסופט ישראל, אשר תמציא למכבי את התוכנות החדשות ואת ההרשאות הנחוצות.
1.5         ההצעות הינן הצעות סופיות. לא יתקיים מו"מ.
2. הגדרות
בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.
"המכרז" – הליך המכרז המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז.
"מסמכי המכרז" – מסמך זה על נספחיו.

"מכבי" – "מכבי שירותי בריאות".
"מציע" – כל מי שיגיש הצעה העונה על כל תנאי המכרז.
"הזוכה" – המציע שהצעתו תזכה במכרז.
"משווק מורשה (LAR)"– ספק מורשה של מיקרוסופט לאספקת מוצרים ורישיונות, עימו יש להתקשר לצורך ההסכם.

"Enterprise Agreement Subscription" – הסכם רישוי אירגוני ל – 3 שנים לשימוש במוצרי חברת מיקרוסופט, ובו רישום של סך כמות הרשיונות וסוגיהם ותנאי השימוש בהם.
"הסכם SELECT " – הסכם לרכישת מוצרי מיקרוסופט בהתאם למחירון, על פי רמת הנחה הקשורה לכמות מחשבים בארגון.
3. מנהלה
3.1 אופן קבלת מסמכי המכרז
מסמכי המכרז יועברו למשווקים שנכללו ברשימת המציעים, שאושרה ע"י ועדת  המכרזים, באמצעות שליח.
3.2 בירורים ופניות
3.2.1 ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי  המכרז. נציגת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים.
3.2.2 הפניות תעשנה עד ליום 26.11.09, וזאת בכתב בלבד, באמצעות  דואר אלקטרוני mahat_s@mac.org.il. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון 5143643- 03.
3.2.3 פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף 3.2.2 לא  תענינה.
3.2.4 על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תשלחנה התשובות ממכבי,  וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון.
3.2.5 תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על-ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני עד ליום 1.12.09.
3.3 אופן ומועד הגשת ההצעות
3.3.1 את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר!) במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק "מכרז סגור מס' 124/2009", לידי גב' שרה מחט- רכזת ועדת המכרזים, או מי שימונה כממלא מקומה במכבי, ברח' המרד 27, תל אביב, קומה 14.
ההצעות תוגשנה בימים א'-ה', בין השעות 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 3.12.09, בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
3.3.2 ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה המצ"ב כנספח "ג", לאחר חתימתה, וה-CD נספח ג'-1, והיא תוגש ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה הוא חלק מהם, וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף להצעה, כמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד בלבד.
3.3.3 למען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז בכריכתם המקורית שנשלחו ממכבי, ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, וכי ההצעה תכלול את כל מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים ואת החתימות כנדרש.

3.3.4  המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המעטפה ע"י רכזת ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך ושעת קבלה.
3.3.5 ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה של ההצעות לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.
3.3.6  על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי בהסכם במידה שהצעתו תזכה.
המציע יברר את כל האמור בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, עקב כך.

 4. תאור השירות ולוח הזמנים
4.1 השירות הנדרש מתואר במפרט הטכני המצורף כנספח "א" של מסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות, נספח "ב" למסמכי המכרז, וכולל אחריות להסכם אירגוני Enterprise Agreement Subscription  לשנתיים לשימוש במוצרי חברת מיקרוסופט  ישראל, החל מ- 1/1/2010.
             מובהר כי כל הרשיונות יסופקו ע"י הזוכה באמצעות חב' מיקרוסופט ישראל   ובאחריות הזוכה. לאחר שנתיים תעמוד למכבי הזכות לרכוש את זכויות השימוש במוצרים, תמורת עלות של 150% מהעלות השנתית, בהליך Buy Out .
4.2 כמו כן, המשווק יטפל בעידכון ההסכם אחת לשנה על פי הצהרה על עדכון השימוש ברשיונות , שתועבר למשווק ע"י איש הקשר של מכבי לצורך ההסכם.
4.3  מובן ומוסכם כי הספק אחראי בלעדי כלפי מכבי להוצאתו לפועל של המפרט הטכני.
4.4 המציע רשאי להציע תוכנית רישוי מיטבית לעמידה בדרישות התכולה.
4.5 מובהר כי לוח הזמנים הנדרש ע"י מכבי הינו כדלהלן:
1. חידוש ההסכם עם חברת מיקרוסופט (שנה שנייה)  ב- 1/1/2010.
2. עדכון ההסכם לשנה השלישית ב –  1/1/2011.
 

5. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז
רשאי להגיש הצעה אך ורק משווק מורשה של מיקרוסופט ישראל (LAR) אשר קיבל את מסמכי המכרז ממכבי ואשר במצטבר הינו:
5.1         מנהל ספרים כדין.
5.2 הצעת המחיר הכוללת להסכם EAS שתוגש על-ידי המציע לא תעלה, בכל מקרה,
         על סכום של –1,695,000  $ (מליון שש  מאות תשעים וחמישה אלף דולר
         ארה"ב ), לכל שנה, לשנים 2010-2011, לא כולל מע"מ.
עמידת המציע בכל התנאים המפורטים בסעיף דלעיל מהווה תנאי סף הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד בכל התנאים דלעיל – הצעתו תיפסל!
6. מסמכים שיש לצרף להצעה
6.1 על המציע לצרף לטופס ההצעה (נספח "ג"), בנוסף לשאר המסמכים הנדרשים במכרז:
אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל"ו – 1976.
 
6.2 ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי תוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר, כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת הצעות.
7. התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה
7.1 המציע יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך 90 (תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית מכבי לבקש מהמציעים להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופה נוספת של עד 60 (שישים) יום (ובסה"כ ביחד עם התקופה הראשונה : 150 (מאה וחמישים) יום, ובמקרה זה יהיה כל מציע רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו. בקשה כאמור תשלח על ידי מכבי בכתב.
7.2  הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תשלח למכבי על ידי המציע בכתב, לידי הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, באמצעות דואר אלקטרוני, וזאת בתוך 2 ימי עבודה מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה.
7.3  בהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו כהצעה שבוטלה על ידי המציע.
7.4 ביטל המציע את הצעתו על פי הדרך הקבועה בסעיף 7.2 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף 7.3 לעיל, לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.
8. בחירת הזוכה במכרז 
8.1 מכבי שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור באף מציע לשם מתן השירותים.
8.2 אמת המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיה עפ"י שקלול המחיר בעבור השירותים – 95% בגין רשיונות הסכם Enterprise Agreement Subscription  ,4% בגין עלות רישוי  OUTLOOK האופציונאלית במסגרת רכש SELECT, ו- 1% לאחוז ההנחה הניתן ברכש מוצרי מייקרוסופט במסגרת SELECT, באופן שתבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות הכספיים.
8.3 ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות  נוספות, על פי שיקול דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, לשביעות רצונה המלאה, על מנת לבחון את המציע והצעתו.
8.4 ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל, מכל סיבה שהיא, או יופר ע"י הזוכה.
8.5 מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  מעלה או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.
8.6 מסמך האומדן יופקד במעטפה בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
9.  התחיבויות המציע הזוכה במכרז
9.1 הזוכה במכרז יחתום על ההסכם המצורף כנספח "ב" למסמכי המכרז, בתוך 7 (שבעה) ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז. מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות  שייחתם.
9.2 ההתקשרות עם הזוכה על-פי מכרז זה תהיה אך ורק לצורך אספקת השירות, כהגדרתו בפרק 4 וביתר מסמכי המכרז.
10.  ביטול המכרז
10.1 לא יהיה בעצם פרסום המכרז, או בקבלת הצעות, או בבחינתן, התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו כל עוד לא ייחתם על-ידי מכבי והזוכה הסכם לשימוש במוצרי מיקרוסופט, והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות (נספח "ב").
10.2  מכבי תהא זכאית בכל עת לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית – אך לא חייבת – לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז.
10.3  הודעה על ביטול המכרז תשלח בדואר אלקטרוני לכל המציעים אשר הגישו הצעות במכרז.
10.4  החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי ממקבלי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.
11. בעלות על מסמכי המכרז
 מסמכי המכרז הינם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות  בלבד. אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על מקבל מסמכי המכרז להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.
12. סמכות שיפוט
            סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב.