25 אוגוסט 2019 כ"ד אב תשע"ט

מכרזים חדשים

מכרז פומבי מס' 115/2019
למערכות וריאגנטים לזיהוי פתוגנים בצואה בשיטות מולקולריות

מכרז מספר: 115/2019
מועד פרסום: 21.02.2019 
מועד אחרון להגשה: 31.03.2019
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון >>
מודעה בערבית >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי מס' 115/2019
למערכות וריאגנטים לזיהוי פתוגנים בצואה בשיטות מולקולריות

מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק המסוגל לספק למכבי מערכות וריאגנטים לזיהוי פתוגנים בצואהבשיטות מולקולריות. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 5 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב- 2 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • בידיו אישור מיצרן המערכת המוצעת כי הוא נציגו המורשה בארץ.
  • למערכת המוצעת על ידו אישור ה- FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
  • מסוגל לספק למכבי את המערכות והשירותים נשוא המכרז בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  • במכשירים המוצעים נעשה שימוש בישראל, לפחות בשנתיים האחרונות שלפני המועד האחרון של הגשת ההצעות במכרז זה.
  • התחייב לקיים שיתוף פעולה תעשייתי והגיש תוכנית למימוש חובת שיתוף פעולה תעשייתי, בנוסח המצ"ב כנספח ח' למכרז זה, הכל בהתאם לתקנות חובת המכרזים )חובת שיתוף פעולה תעשייתי(, התשס"ז- 2007.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.

המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון), במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל אביב, קומה - 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א' ה', בין השעות - 10:00-14:00 . כל זאת, החל מיום 21.2.19 ועד ליום 6.3.19, ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 31.3.19 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.