23 ינואר 2020 כ"ו טבת תש"פ

מכרז פומבי רגיל מספר 119/2019 לאספקת מד סוכרים למדידת סוכר וציוד מתכלה

מכרז פומבי רגיל מספר 119/2019
לאספקת מד סוכרים למדידת סוכר וציוד מתכלה

מכרז מספר: 119/2019
מועד פרסום מעודכן: 16.05.2019
מועד אחרון להגשה: 26.06.2019 בשעה 12:00
מודעת עדכון מועדים >>
אמות מידה - מעודכן >>
מפרט ומענה טכני - מעודכן >>
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון  >>
נספח רשפת >>
מודעה בערבית - מעודכן >>
שאלות ותשובות >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 119/2019
לאספקת מד סוכרים למדידת סוכר וציוד מתכלה

מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספקים המסוגלים לספק למכבי מדי סוכר למדידת סוכר וציוד מתכלה לשימוש חברי מכבי אשר ירכשו אותם בבתי המרקחת של מכבי )"מכבי פארם"( ובבתי מרקחת פרטיים הקשורים עימה. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב- 3 תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד ; או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
  • לכל אחד מהדגמים המוצעים על ידו אישור אמ"ר בתוקף כולל תיעוד בדבר עמידה בהתניות הרגולטוריות שהותנו בו ככל שהותנו.
  • מסוגל לספק למכבי את ערכות מד הסוכר בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה, למעט שינוע והפצה.
  • הינו בעל ניסיון מוכח בישראל לפחות ב- 4 השנים האחרונות שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה, באספקת מדי סוכר וכל השירותים הכרוכים בכך.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציוני האיכות המזעריים הנדרשים.
  • התחייב לקיים שיתוף פעולה תעשייתי והגיש תוכנית למימוש חובת שיתוף פעולה תעשייתי, בנוסח המצורף למכרז זה, הכל בהתאם לתקנות חובת המכרזים )חובת שיתוף פעולה תעשייתי(, התשס"ז- 2007 .
  • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.
המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון), במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל אביב, קומה - 14 , אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א' ה', בין השעות - 10:00-14:00 . כל זאת, החל מיום 4.3.19 ועד ליום20.3.19 . ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד)באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 1.5.19 בשעה 12:00 . מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.